ModaMust have

7 sukienek, które powinna mieć każda kobieta!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: wmagazine.com, luellemag.com

dresses_cover1

Sukien­ka – bez wąt­pie­nia jeden z waż­niej­szych ele­men­tów kobie­cej gar­de­ro­by, bez jej udzia­łu nie obę­dzie się więk­szość naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści nasze­go życia. To wizy­tów­ka i broń każ­dej kobie­ty, odpo­wied­nio dobra potra­fi uwy­dat­nić indy­wi­du­al­ne pięk­no, doda kobie­co­ści, wymo­de­lu­ję syl­wet­kę i wzbu­dzi zachwyt wśród płci prze­ciw­nej.

Przed Wami 7 zesta­wów sukie­nek, któ­re każ­da z nas powin­na mieć w swo­jej sza­fie, spraw­dzą się w wie­lu sytu­acjach, uni­wer­sal­ne i ponad­cza­so­we.

1. Mała czarna

 

dresses1

1. Elisabeth&James 2. Desi­gners Remix

To mar­ka sama w sobie, mała czar­na jest tak oczy­wi­sta i potrzeb­na w sza­fie kobie­ty, jak śnia­da­nie dla nasze­go orga­ni­zmu. To uni­wer­sal­na sukien­ka, któ­ra spraw­dzi się w wie­lu oko­licz­no­ściach, wystar­czy, ze wybie­rze­cie dobrze skro­jo­ny i pasu­ją­cy do figu­ry fason, któ­ry moż­na dowol­nie mody­fi­ko­wać, two­rząc róż­ne kre­acje. To nie koniec jej pozy­tyw­nych cech- czar­na sukien­ka wyszczu­pla, mode­lu­je syl­wet­kę i wyglą­da dobrze prak­tycz­nie w każ­dym połą­cze­niu, to bez­piecz­ny wybór dla cenią­cych kla­sy­kę, z cie­ka­wy­mi dodat­ka­mi np. szpil­ka­mi Char­lot­te Olym­pia tak­że ory­gi­nal­ny. Nie musi, a nawet nie może być nud­na, dla­te­go war­to mieć dwie, tę tra­dy­cyj­ną o pro­stym, ponad­cza­so­wym kro­ju i odważ­niej­szą na wie­czor­ne wyj­ścia czy rand­kę.

2. Sukienka do pracy

dresses2

3. Spor­t­max 4. By Male­ne Bir­ger

Na pew­no każ­dej z Was zda­rzy­ło się, że budzik zadzwo­nił za cicho lub za póź­no i przy­go­to­wa­nia do pra­cy musia­ły odbyć się w eks­pre­so­wym tem­pie. Wte­dy wygod­nie mieć w sza­fie goto­wą pro­po­zy­cję sty­li­za­cji do biu­ra- kla­sycz­na sukien­ka o bez­piecz­nej dłu­go­ści, bez dekol­tu czy prze­sad­nych zdo­bień, ale taka, w któ­rej czu­je­my się kom­for­to­wo i kobie­co. Bar­dzo mod­ny ostat­nio krój za kola­no będzie odpo­wied­ni do pra­cy, do tego pro­sta góra z deli­kat­nym zdo­bie­niem, czy cie­ka­wy­mi ręka­wa­mi spra­wi, że będzie­my czuć się mod­nie i zgod­nie z zasa­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w miej­scu pra­cy.

3. Wzorzysta sukienka

dresses3

5. Top­shop 6.Whitles

Trze­ba zacho­wać ostroż­ność przy jej zaku­pie, może pozy­tyw­nie uroz­ma­icić naszą gar­de­ro­bę, ale tyl­ko wte­dy, kie­dy nie ma zbyt dużo zdo­bień i nie posze­rza­ją nas optycz­nie. Jeże­li nie posia­da­my figu­ry Anji Rubik war­to zwró­cić uwa­gę na odpo­wied­ni krój sukien­ki, kolor i roz­miar wzo­rów, tak żeby sobie nie zaszko­dzić i jak naj­le­piej wyko­rzy­stać poten­cjał prin­tów.

4. Sukienka Koktajlowa

dresses4

7. Whi­tles 8. J. Crew

Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia na hory­zon­cie- wigi­lia w pra­cy, spo­tka­nia z rodzi­ną, gwiazd­ka Two­je­go dziec­ka w szko­le. Gru­dzień jest mie­sią­cem kok­taj­lo­wej sukien­ki, dla­te­go w tym cza­sie war­to zaopa­trzyć się w odpo­wied­ni model. Roz­klo­szo­wa­ny dół i cie­ka­wa fak­tu­ra kre­acji suge­ru­je połą­cze­nie ze spię­ty­mi wło­sa­mi, możesz kupić tę ze zło­tą nit­ką, w obec­nym sezo­nie cie­szą się one popu­lar­no­ścią i wpi­su­ją się w świą­tecz­ny nastrój.


5. Koszu­lo­wa sukien­kadresses5

9. Gan­ni 10. Acne Stu­dios

Kie­dy pla­nu­je­my uciecz­kę z mia­sta w cie­plej­sze miej­sce (obec­nie chy­ba każ­dy o tym marzy) dłu­ga koszu­la i skó­rza­ne san­da­ły spraw­dzą się ide­al­nie. Możesz zało­żyć ją też do pra­cy, w towa­rzy­stwie szpi­lek i ramo­ne­ski. Sukien­ka w pio­no­we paski wydłu­ży i wysmu­kli syl­wet­kę, jest wie­le moż­li­wo­ści, ale koszu­lo­wa sukien­ka to świet­ny wybór, żeby dostrzec sek­sa­pil w z pozo­ru męskiej rze­czy.

6. Bieliźniana sukienka

dresses6

11.  ZARA, 12. The­ory

Może wzbu­dzać kon­tro­wer­sje, tak było tego lata, kie­dy oglą­da­li­śmy ją na wybie­gu. Poja­wia się ran­kin­gu, mimo per­spek­ty­wy mroź­nych mie­się­cy. Koja­rzy się z ele­ganc­ką koszu­lą noc­ną, ale w połą­cze­niu z gru­bym, dzia­ni­no­wym swe­trem, będzie pre­zen­to­wać się napraw­dę dobrze. Możesz zało­żyć ją do wyso­kich szpi­lek i pokaź­nej ilo­ści biżu­te­rii, Two­ja sty­li­za­cja nabie­rze kla­sy, zmie­nia­jąc piża­mę w kre­acje god­ną zapre­zen­to­wa­nia poza domo­wym zaci­szem.

7. Sukienka-Sweter

dresses7

13. Maison Mar­tin Mar­gie­la 14. Acne Stu­dios

Na koniec zupeł­ne prze­ci­wień­stwo atła­so­wej kre­acji, ide­al­ny na trwa­ją­cą nie­po­go­dę dłu­gi, dzia­ni­no­wy swe­ter. Jeste­śmy wdzięcz­ne za ten cie­pły trend, bo w weł­nia­nej sukien­ce może­my ukryć się przed mro­zem. Oprócz tego, ze daje cie­pło, ma pięk­ny krój, cie­ka­we wykoń­cze­nie i szla­chet­ny mate­riał. Moż­na puścić wodze fan­ta­zji i zasza­leć z wzo­rem, czy kolo­rem- waż­ne, żeby był to duży, ale sty­lo­wy moher. Czar­ne kry­ją­ce raj­sto­py, do tego szmin­ka w inten­syw­nym kolo­rze, któ­ra doda kobie­co­ści i nasza sty­li­za­cja goto­wa.

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaMust have

  5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

  Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi inny­mi…
  Więcej
  ModaMust have

  5 MUST HAVE - AGNIESZKA SOŁOŃ

  Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Pod­py­ta­li­śmy Agniesz­kę o jej must have na ten…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Cotton Essentials by MOYE

  Zna­kiem roz­po­znaw­czym MOYE są mini­ma­li­stycz­ne for­my oraz szla­chet­ne i uni­ka­to­we mate­ria­ły. Debiu­tanc­ka kolek­cja mar­ki oka­za­ła się suk­ce­sem. Nie spo­czy­wa­jąc jed­nak na lau­rach, szyb­ko pre­zen­tu­je nowe mode­le w swo­im port­fo­lio. Pre­cy­zyj­nie tka­na, nie­zwy­kle mięk­ka i gład­ka…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *