Styl życiaVers24 Bloguje

Jaka jest przyszłość smart livingu?

Wszyst­ko wokół nas jest teraz smart – smart­pho­ne, smart watch, smart home. Idea smart pole­ga na mądrym, spryt­nym, łatwym, bar­dziej przy­ja­znym śro­do­wi­sku życiu. Na świe­cie jest to coraz popu­lar­niej­szy trend. Ist­nie­je więc wie­le hipo­tez na…

Więcej
Vers24 Bloguje

Singielki celebrują miłość nie tylko w Walentynki

Zbli­ża­ją się Walen­tyn­ki, czy­li obcho­dzo­ne co roku Świę­to Zako­cha­nych, na któ­rym świet­nie zara­bia­ją fir­my i przed­się­bior­stwa zachę­ca­ją­ce swo­ich klien­tów spe­cjal­ny­mi ofer­ta­mi na ten dzień. Naj­lep­sze restau­ra­cje w mie­ście oble­ga­ne są przez pary, któ­re posta­na­wia­ją zjeść…

Więcej
Vers24 Bloguje

Jak przestać się martwić?

W życiu każ­de­go z nas przy­cho­dzi jakiś trud­ny moment. Sta­je­my przed zada­nia­mi, któ­re nas przy­gnia­ta­ją. Mamy pro­ble­my, przez któ­re nie może­my spać. Naj­waż­niej­sze w takiej sytu­acji, to nie dać się oma­mić zmar­twie­niom. Zamar­twia­jąc się, szcze­gól­nie…

Więcej
UrodaVers24 Bloguje

Jak wybrać perfumy idealne?

Przy­szedł czas na wybór nowych per­fum. Poprzed­nie, któ­re dosta­łaś od part­ne­ra na gwiazd­kę skoń­czy­ły się a ty potrze­bu­jesz jakiejś zmia­ny. Wkra­czasz pew­nym kro­kiem do dro­ge­rii peł­nej per­fum, prze­cież wiesz cze­go szu­kasz, co Ci się podo­ba.…

Więcej
Vers24 Bloguje

Skuteczne postanowienia noworoczne

Temat, któ­ry co roku powra­ca jak bume­rang – posta­no­wie­nia nowo­rocz­ne. Jeże­li od kil­ku lat obie­cu­jesz sobie, że zrzu­cisz zbęd­ne kilo­gra­my, zaczniesz ćwi­czyć i pić zie­lo­ne kok­taj­le, prze­sta­niesz wyda­wać pie­nią­dze na nie­po­trzeb­ne rze­czy oraz zaczniesz speł­niać…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak być szczęśliwą?

Nie od dziś wia­do­mo, że pozy­tyw­ne nasta­wie­nie i myśli budu­ją nasze postrze­ga­nie świa­ta i mają ogrom­ny, wręcz decy­du­ją­cy wpływ na codzien­ność oraz zawo­do­we suk­ce­sy. Nie upie­raj się, że jesteś realist­ką- war­to mimo wszyst­ko każ­de­go dnia…

Więcej
PodróżeVers24 Bloguje

Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

Waka­cyj­ne podró­że, małe i te bar­dziej odle­głe – to pod­czas nich ładu­je­my aku­mu­la­to­ry na cały nad­cho­dzą­cy rok, wypo­czy­wa­my, zwie­dza­my. Wra­ca­jąc, przy­wo­zi­my nie tyl­ko pamiąt­ki, zdję­cia, pięk­ne wspo­mnie­nia, ale też masę pozy­tyw­nej ener­gii do dzia­ła­nia. Jeste­ście…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szyb­ciej.

Więcej