PodróżeVers24 Bloguje

Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

Waka­cyj­ne podró­że, małe i te bar­dziej odle­głe – to pod­czas nich ładu­je­my aku­mu­la­to­ry na cały nad­cho­dzą­cy rok, wypo­czy­wa­my, zwie­dza­my. Wra­ca­jąc, przy­wo­zi­my nie tyl­ko pamiąt­ki, zdję­cia, pięk­ne wspo­mnie­nia, ale też masę pozy­tyw­nej ener­gii do dzia­ła­nia. Jeste­ście cie­ka­wi, w jakie miej­sca uda­ła się w tym roku Redak­cja Vers-24? Mamy nadzie­ję, że nasz mini prze­wod­nik zain­spi­ru­je Was do odkry­wa­nia kolej­nych pięk­nych zakąt­ków świata!

India: w tym roku na waka­cje pole­cam 3 kierunki.

Por­tu­ga­lię war­to odwie­dzić, jeże­li fascy­nu­jesz się pięk­nem przy­ro­dy, grasz w gol­fa lub upra­wiasz spor­ty wod­ne. Ja wybra­łam mia­stecz­ko Lagos, prze­pięk­ne miej­sce! War­to odwie­dzić pla­że Pra­ia Dona Ana i Cami­lo. Pole­cam rów­nież wybrać się na górę Mon­chi­que – magicz­ne miej­sce. Na pew­no tam wrócę!

Gre­cja, a dokład­nie wyspa Lef­ka­da. Nigdy o niej wcze­śniej nie sły­sza­łam, ale cie­szę się, że mia­łam oka­zję ją odwie­dzić. Jeże­li lubi­cie leni­we waka­cje na prze­pięk­nych pla­żach, to jest coś dla Was! Do naj­pięk­niej­szych plaż (takich jak Por­to Kat­si­ki, Afte­li) będzie­cie musie­li doje­chać samo­cho­dem lub dopły­nąć stat­kiem, ale napraw­dę war­to. Kolej­na zale­ta – bar­dzo smacz­ne, miej­sco­we jedzenie!

03 Budapeszt

Bar­dzo dobrym wybo­rem na week­end jest Buda­peszt, czy­li sto­li­ca Węgier. Kawiar­nie (szcze­gól­nie pole­cam: Book Cafe/Alexandra Cafe, Cen­tral, czy New York Cafe), któ­re mają wię­cej niż 100 lat, wie­czor­ne spa­ce­ry nad rze­ką Dunaj i pięk­ny widok na zamek Budai Var­pa­lo­ta napraw­dę robią wra­że­nie! Co war­to zoba­czyć? Ope­rę, Par­la­ment, bazy­li­kę św. Ste­fa­na, ter­my Sze­che­ny­ie­go – lista jest dłu­ga. Wszyst­ko zale­ży od tego, jak dłu­go potrwa Wasz wyjazd.

04 Rzym 05 Rzym

Yani­na:

Tego lata kie­run­kiem numer jeden były dla mnie Wło­chy – pew­nie każ­dy z Was miał oka­zję obser­wo­wać na Insta­gra­mie pięk­ne zdję­cia z Posi­ta­no, Capri, Amal­fi! Wystar­czy spoj­rzeć na zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach zdję­cia Jemer­ced, Marii von Beh­rens czy Miry Dumy. Pięk­ne pla­że, wyjąt­ko­wo malow­ni­cze mia­stecz­ka, nie­bie­ska woda… Wszyst­ko jak z obraz­ka! Ja z kolei spę­dzi­łam swo­je wło­skie waka­cje w Rzy­mie oraz nad morzem w jego oko­li­cach. Zatrzy­ma­li­śmy się w pięk­nym bouti­que hote­lu “The Cor­ner Town­ho­use” w pobli­żu Colos­seum. Wyna­ję­li­śmy Vespę, pili­śmy espres­so przy barze jak praw­dzi­wi Wło­si, jedli­śmy pysz­ną piz­zę obok Pan­te­onu, jeź­dzi­li­śmy nad morze i spę­dza­li­śmy wie­czo­ry z kie­lisz­kiem czer­wo­ne­go wina w Tra­ste­ve­re. Na Insta­gra­mie pod hasz­ta­giem #jdro­man­ho­li­day znaj­dzie­cie moją rela­cję z tej “nie­za­po­mnia­nej” podró­ży, nie­któ­rzy domy­ślą się, dla­cze­go była taka wyjątkowa 😉

06 Berlin

Ola:

Dłu­gi week­end albo tyl­ko kil­ku­dnio­wy urlop? Tyl­ko w Ber­li­nie! Oprócz stan­dar­do­wych punk­tów na mapie, któ­re wypa­da zoba­czyć (East Side Gal­le­ry, Post­da­mer Platz, Bra­ma Bran­den­bur­ska, Wyspa Muze­ów itp.), war­to zbo­czyć nie­co z prze­tar­tych szla­ków, by poczuć praw­dzi­wy kli­mat sto­li­cy Nie­miec – mia­sta, któ­re jest jak kame­le­on. Arty­stycz­ny Haus Schwa­rzen­berg, hip­ster­ska Ora­nien­stras­se na Kreu­zber­gu, cen­trum sztu­ki nowo­cze­snej Kun­straum Kreuzberg/Bethanien miesz­czą­ce się w budyn­ku sta­re­go szpi­ta­la, spa­cer Neu­kolln – to pozy­cje obowiązkowe!

Tekst/zdjęcia: Vers-24

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
PodróżeStyl życia

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W RZYMIE

„Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do Rzy­mu” – to powie­dze­nie nie wzię­ło się z nikąd, ponie­waż do Rzy­mu pro­wa­dzi nie­mal pół milio­na dróg w Euro­pie. W cza­sach Cesar­stwa Rzym­skie­go były to nie­zwy­kle solid­ne bru­ko­we ulicz­ki, któ­re istnieją…
Więcej
PodróżeVers24 Bloguje

Co zabiera ze sobą na wakacje diaryofdays, dyrektor działu moda VERS-24?

Po powro­cie z  mojej inspi­ru­ją­cych podró­ży do malow­ni­czych Włoch, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami kil­ko­ma rze­cza­mi, któ­re pole­cam zabrać na waka­cje 🙂 Pamię­taj­cie, że naj­waż­niej­sze aby zabrać ze sobą świet­ny humor – resz­ta się dopa­su­ję! ps.…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szybciej.
Więcej