Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi znajomi świetnie bawią się na wakacyjnych wyjazdach, a Ty siedzisz w pracy za biurkiem i masz ochotę rzucić to wszystko tu i teraz, i dołączyć do nich? Chyba każdy zna to uczucie. Sprawdź kilka prostych sztuczek, dzięki którym a nowo poczujesz się zmotywowana do działanian, a czas do wymarzonego urlopu upłynie Ci znacznie szybciej.

Jak zmotywować się do pracy latem?Zain­sta­luj na tele­fo­nie apli­ka­cję, któ­ra będzie odli­czać za Cie­bie dni do Two­je­go wyma­rzo­ne­go wyjaz­du na waka­cje.

pracująca dziewczyna, Jak zmotywować się do pracy latemZadbaj o to, by Two­je miej­sce pra­cy mia­ło waka­cyj­ny kli­mat – kup świecz­kę o orzeź­wia­ją­cym cytru­so­wym zapa­chu, wyj­mij na wierzch muszel­ki z zeszło­rocz­nych waka­cyj­nych.

Jak zmotywować się do pracy latem?Zawsze pamię­taj, że pra­ca to nie tyl­ko przy­kre obo­wiąz­ki, ale moż­li­wość roz­wo­ju, zdo­by­wa­nia wie­dzy i nowych umie­jęt­no­ści, a tak­że miej­sce, gdzie zara­biasz pie­nią­dze, któ­re umoż­li­wia­ją Ci podró­żo­wa­nie, roz­wi­ja­nie pasji.

Jak zmotywować się do pracy latem?Jeże­li masz chwi­lę prze­rwy, war­to mieć mieć pod ręką cie­ka­wą książ­kę, któ­ra zmo­ty­wu­je Cię do samo­roz­wo­ju i dąże­nia do posta­wio­nych celów.

Jak zmotywować się do pracy latem?Załóż do pra­cy let­nią biżu­te­rię – bran­so­let­ki z muszel­ka­mi lub kolo­ro­wy­mi frę­dzel­ka­mi, kie­dy tyl­ko na nie spoj­rzysz, wpra­wią Cię w waka­cyj­ny kli­mat.

Jak zmotywować się do pracy latem?Przy­go­tuj sobie słod­ki deser z owo­ca­mi. Na pew­no popra­wi Ci humor. Tyl­ko nie zapo­mnij podzie­lić się nim ze zna­jo­my­mi z pra­cy! 🙂 I pamię­taj, żeby nie robić tego codzien­nie, cukier z owo­ców nie jest sprzy­mie­rzeń­cem szczu­płej figu­ry.

Tekst/zdjęcia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy