Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Jak zmotywować się do pracy latem?Zain­sta­luj na tele­fo­nie apli­ka­cję, któ­ra będzie odli­czać za Cie­bie dni do Two­je­go wyma­rzo­ne­go wyjaz­du na wakacje.

pracująca dziewczyna, Jak zmotywować się do pracy latemZadbaj o to, by Two­je miej­sce pra­cy mia­ło waka­cyj­ny kli­mat – kup świecz­kę o orzeź­wia­ją­cym cytru­so­wym zapa­chu, wyj­mij na wierzch muszel­ki z zeszło­rocz­nych wakacyjnych.

Jak zmotywować się do pracy latem?Zawsze pamię­taj, że pra­ca to nie tyl­ko przy­kre obo­wiąz­ki, ale moż­li­wość roz­wo­ju, zdo­by­wa­nia wie­dzy i nowych umie­jęt­no­ści, a tak­że miej­sce, gdzie zara­biasz pie­nią­dze, któ­re umoż­li­wia­ją Ci podró­żo­wa­nie, roz­wi­ja­nie pasji.

Jak zmotywować się do pracy latem?Jeże­li masz chwi­lę prze­rwy, war­to mieć mieć pod ręką cie­ka­wą książ­kę, któ­ra zmo­ty­wu­je Cię do samo­roz­wo­ju i dąże­nia do posta­wio­nych celów.

Jak zmotywować się do pracy latem?Załóż do pra­cy let­nią biżu­te­rię – bran­so­let­ki z muszel­ka­mi lub kolo­ro­wy­mi frę­dzel­ka­mi, kie­dy tyl­ko na nie spoj­rzysz, wpra­wią Cię w waka­cyj­ny klimat.

Jak zmotywować się do pracy latem?Przy­go­tuj sobie słod­ki deser z owo­ca­mi. Na pew­no popra­wi Ci humor. Tyl­ko nie zapo­mnij podzie­lić się nim ze zna­jo­my­mi z pra­cy! 🙂 I pamię­taj, żeby nie robić tego codzien­nie, cukier z owo­ców nie jest sprzy­mie­rzeń­cem szczu­płej figury.

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
PodróżeVers24 Bloguje

Co zabiera ze sobą na wakacje diaryofdays, dyrektor działu moda VERS-24?

Po powro­cie z  mojej inspi­ru­ją­cych podró­ży do malow­ni­czych Włoch, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami kil­ko­ma rze­cza­mi, któ­re pole­cam zabrać na waka­cje 🙂 Pamię­taj­cie, że naj­waż­niej­sze aby zabrać ze sobą świet­ny humor – resz­ta się dopa­su­ję! ps.…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak nie stracić motywacji? 8 praktycznych wskazówek

W życiu nie zawsze wszyst­ko idzie po naszej myśli, ale naj­wię­cej osią­ga­ją ci, któ­rzy nie tra­cą opty­mi­zmu nawet w trud­nych chwi­lach. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła zesta­wie­nie ośmiu prak­tycz­nych wska­zó­wek, któ­re pomo­gą Wam zachować…
Więcej
Styl życia

Jak odnaleźć motywację?

Sło­wo moty­wa­cja wszy­scy dobrze zna­my. Ile razy, kie­dy nie uda­wa­ło nam się osią­gnąć pier­wot­nie usta­no­wio­ne­go celu, bądź nawet nie podej­mo­wa­li­śmy się reali­za­cji jakichś zadań tłu­ma­czy­li­śmy się bra­kiem moty­wa­cji? Na pew­no nie­jed­no­krot­nie. Ale czy zasta­na­wia­li­ście się…
Więcej