Styl życiaVers24 Bloguje

Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze codzienne nawyki kształtują nas samych. Jeśli w większości są one pozytywne, to bardzo dobrze – w tym samym, pozytywnym kierunku podążamy. Jeśli twoje życie opiera się w większości na negatywnych nawykach, taką samą, negatywną energię nosisz w sobie. Kluczem jest uświadomienie sobie, które nawyki okradają cię z codziennej energii do życia.

Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

Oto kil­ka nega­tyw­nych nawy­ków, któ­rych musisz się natych­miast pozbyć:

 1. Nie reali­zu­jesz posta­no­wień.

Nie waż­ne, czy jest to obiet­ni­ca wynie­sie­nia śmie­ci czy prze­szu­ka­nia nowych ofert pra­cy – obie muszą zostać zre­ali­zo­wa­ne. Nie rób posta­no­wień albo reali­zuj je do koń­ca. Porzu­co­ne, a za jakiś czas wypo­mnia­ne dopro­wa­dzą cię do fru­stra­cji.

 1. Nie poświę­casz cza­su na sen.

Wymów­ki (a czę­sto nawet prze­chwał­ki!) „Pra­cu­ję tak dużo, że nie mam cza­su na sen” są nie­do­rzecz­ne. Każ­dy potrze­bu­je snu. Brak snu spra­wia, że jesteś roz­draż­nio­ny i bar­dziej zestre­so­wa­ny. Znajdź czas na sen. Jeśli jesteś śpią­cy, orga­nizm wysy­ła Ci SOS: jestem zmę­czo­ny, chcę odpo­cząć. Nie waż­ne, któ­ra godzi­na jest na zega­rze, idź spać.

Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

 1. Mówisz wię­cej nega­tyw­nych rze­czy, niż pozy­tyw­nych.

Nega­tyw­ne sło­wa nie robią nic, tyl­ko wysy­sa­ją z cie­bie ener­gię każ­de­go dnia, o każ­dej godzi­nie i w każ­dej minu­cie. Znajdź coś pozy­tyw­ne­go i skup się na tym.

 1. Zawsze musisz mieć rację.

Pamię­taj – nie zawsze. Nie twórz argu­men­tów na siłę i odpuść.

 1. Zapo­mi­nasz oddy­chać.

Oczy­wi­ście nie w sen­sie dosłow­nym. Po pro­stu nie czu­jesz jak oddy­chasz, bo jesteś zbyt zaję­ty (cały czas). Wróć do kon­tak­tu z cia­łem, zwłasz­cza, kie­dy poczu­jesz, że wszyst­ko cię prze­ra­sta.

c

 1. Spraw­dzasz swo­ją skrzyn­kę e‑mailową śred­nio co 5 minut.

Spo­koj­nie, nikt nie umie­ra. Wylu­zuj.

 1. Jesz za dużo cukru.

Nie od dziś wia­do­mo, że cukier uza­leż­nia. Cukier powo­du­je tak­że wyskok insu­li­ny, dla­te­go po godzi­nie od śnia­da­nia zło­żo­ne­go z owo­ców czy słod­kich bułek czu­je­my się sen­ni i pozba­wie­ni ener­gii.

 1. Pijesz za dużo kawy.

Dwa, trzy kub­ki kawy dzien­nie są dopusz­czal­ne, ale uwa­żaj, żeby nie sta­ło się to two­im uza­leż­nie­niem.

smutna dziewczyna

 1. Nie masz cza­su na roz­ryw­kę.

Pamię­taj, że pra­ca to nie jedy­ny cel w życiu. Idź do kina ze zna­jo­my­mi, wyjdź na drin­ka. Wie­czo­rem poczy­tasz książ­kę lub obej­rzyj cie­ka­wy film. Pamię­taj, że week­end jest od tego, żeby odpo­cząć. Zapo­mnij o pra­cy.

d

 1. Nie upra­wiasz aktyw­no­ści fizycz­nej.

Sto­jąc lub sie­dząc w miej­scu nie poczu­jesz się pełen ener­gii. Two­je cia­ło potrze­bu­je ruchu a ty musisz mu go dać.

 1. Rób to, co lubisz.

Nic bar­dziej nie okra­da cię z ener­gii jak pra­ca, któ­rej nie­na­wi­dzisz. Mamy wię­cej ener­gii do rze­czy, któ­re lubi­my robić. Nie poczu­jesz się dobrze w czymś, co na cie­bie nie dzia­ła.

 1. Robisz kil­ka rze­czy na raz.

Musisz nauczyć się przyj­mo­wać nowe zada­nia wte­dy, kie­dy masz na nie czas. Bio­rąc zbyt dużo na sie­bie uto­niesz w morzu obo­wiąz­ków.

g

 1. Nie odczu­wasz wdzięcz­no­ści.

Szczę­śli­we życie ma nie­wie­le wspól­ne­go z tym, co osią­gnę­li­śmy lub ile pie­nię­dzy zaro­bi­li­śmy. Waż­ne jest, jak wie­le rze­czy doce­ni­li­śmy. Prak­ty­kuj wdzięcz­ność codzien­nie.

 1. Nie słu­chasz innych.

Jeśli nie poświe­cisz uwa­gi ludziom, poczu­ją się zigno­ro­wa­ni i będą reago­wać w sto­sun­ku do Cie­bie nega­tyw­nie. Poświęć czas na słu­cha­nie.

 1. Nie robisz tego, co kochasz.

Pra­ca nie jest two­ja pasją lub porzu­casz swo­je pasje i cał­ko­wi­cie poświę­casz się pra­cy, któ­ra nie speł­nia two­ich ocze­ki­wań. Rób to, co kochasz a zyskasz tyle ener­gii, że nie będziesz wie­dział co z nią zro­bić!

e

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Ola Kowal­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Zdrowie

DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ?

Woda jest natu­ral­nym darem natu­ry i życio­daj­nym pły­nem, pozba­wio­nym che­mi­ka­liów, cukrów oraz kalo­rii. Sta­no­wi ele­ment budul­co­wy ludz­kie­go orga­ni­zmu, bo jej zawar­tość w cie­le czło­wie­ka sza­cu­je się w oko­li­cach 60–75%. Dzię­ki niej, pro­ce­sy nie­zbęd­ne do życia…
Więcej
JedzenieStyl życia

Kilka sposobów na wieczorne objadanie się

Kto z nas lubi jeść wie­czo­rem sło­ne prze­ką­ski lub owo­ce? Albo ina­czej: kto z nas nie lubi, ale nie jest w sta­nie powstrzy­mać się od wie­czor­ne­go jedze­nia? Zasia­da­my do sto­łu wie­czo­ra­mi, pomi­mo, że tak napraw­dę…
Więcej
JedzenieZdrowie

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak czę­sto nale­ży je jeść i jakie wła­ści­wo­ści posia­da­ją? Owo­ce jago­do­we…
Więcej