Vers24 Bloguje

Ah, Paris! Czyli top 7 instagramowych profili o Paryżu

Któ­re z euro­pej­skich miast jest koleb­ką non­sza­lan­cji i wyra­fi­no­wa­ne­go sty­lu, a przy tym jed­ną z naj­bar­dziej roman­tycz­nych loka­li­za­cji na świe­cie? Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że naj­cel­niej­szą odpo­wie­dzią jest Paryż! To wła­śnie naj­więk­sza aglo­me­ra­cja Fran­cji usy­tu­owa­na nad…

Więcej
Vers24 Bloguje

„Good hate follow”. Dlaczego kochamy hejtować?

Hejt. Sło­wo, któ­re zna każ­dy. Trud­no się z nim nie spo­tkać, żyjąc onli­ne. Moż­na powie­dzieć, że wcho­dząc w świat Inter­ne­tu, wysta­wia­my się na kry­ty­kę, zosta­jąc jed­no­cze­śnie kry­ty­kan­ta­mi. Nie podo­ba­my się wszyst­kim, wszy­scy tak samo nie…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Przyjemne z pożytecznym, czyli fashion blogging jako zawodowy american dream naszych czasów

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zauwa­żal­ny na prze­strze­ni lat sze­ro­ko poję­ty roz­wój dzia­łal­no­ści czło­wie­ka w róż­no­rod­nych dzie­dzi­nach, m. in. w sfe­rze tech­no­lo­gii, gospo­dar­ki, czy kul­tu­ry, wraz z towa­rzy­szą­cą mu szyb­ko posu­wa­ją­cą się glo­ba­li­za­cją, dopro­wa­dził do dyna­micz­ne­go roz­kwi­tu…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

25 sposobów na bycie mądrzejszym

Chcesz być naj­więk­szą duszą towa­rzy­stwa? Chcesz aby każ­dy Cie­bie słu­chał i przy­zna­wał ci racje? Chcesz roz­wi­nąć swój umysł? Jeśli tak, to każ­de­go dnia musisz pod­jąć tro­chę wysił­ku aby to osią­gnąć. Tak napraw­dę, nie jest to aż takie…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Biały, czy czarny łabędź? - Poznajcie balet

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: Pixabay.com Pra­wie każ­da kobie­ta mia­ła w swo­im życiu taki etap, kie­dy marzy­ła o byciu balet­ni­cą. Obok aktor­ki, czy pio­sen­kar­ki jest to zawód, któ­ry naj­czę­ściej poja­wia się w odpo­wie­dziach małych dziew­czy­nek na pyta­nie…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Zrób to sama! Piękny dom na Wielkanoc.

Co roku w okre­sie przed­świą­tecz­nym w skle­pach moż­na zna­leźć mnó­stwo deko­ra­cji. Por­ce­la­no­we figur­ki, szkla­ne pisan­ki, sztucz­ne kwia­ty i ozdob­ne gałąz­ki. Wszyst­ko to w tra­dy­cyj­nych kolo­rach Wiel­ka­no­cy zie­lo­nym i żół­tym. W zasa­dzie moż­na wycią­gnąć zaku­pio­ne w zeszłym roku deko­ra­cje.  A może by lepiej spę­dzić…

Więcej
MuzykaVers24 Bloguje

Sia “Big Girls Cry” – przerost formy nad treścią?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Nie było chy­ba oso­by, któ­ra prze­szła obo­jęt­nie obok kli­pów z udzia­łem 12-let­niej Mad­die Zie­gler. Dziew­czyn­ka wzię­ła udział w pro­jek­cie inno­wa­cyj­nym i rady­kal­nym, przez co też kon­tro­wer­syj­nym. Zamie­sza­nie wywo­ła­ła zaś Sia, austra­lij­ska woka­list­ka…

Więcej
PodróżeVers24 Bloguje

Podróż z Indią. Nowa Zelandia.

Mimo tego, że nie uda­ło mi się wypić kawy z naj­bar­dziej zna­ną pro­jek­tant­ką Karen Wal­ker, i tak nie żału­ję, że odwie­dzi­łam Nową Zelan­dię. Od dzie­ciń­stwa marzy­łam, aby wybrać się tam, praw­do­po­dob­nie przez książ­ki o tym nie­zwy­kłym…

Więcej