Styl życiaVers24 Bloguje

Przyjaźń w dobie social media

Coraz czę­ściej czy­ta­my i sły­szy­my o tym, jak waż­na jest karie­ra, roz­wój i nie­za­leż­ność finan­so­wa. Rze­czy­wi­ście, bio­rąc pod uwa­gę to jak obec­nie funk­cjo­nu­je całe spo­łe­czeń­stwo, cięż­ko było­by nam gdy­by­śmy nie zwra­ca­li uwa­gi na te trzy…

Więcej
Vers24 Bloguje

Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?

Za chwi­lę paź­dzier­nik, zaczy­na­ją się stu­dia, co ozna­cza, że wie­lu z Was praw­do­po­dob­nie cze­ka wypro­wadz­ka od rodzi­ców. Cho­ciaż obec­nie coraz wię­cej osób prze­dłu­ża ten moment jak może, miesz­ka­jąc w domu rodzin­nym czę­sto aż do ukoń­cze­nia…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Sztuka podejmowania decyzji

Moda na ory­gi­nal­ność i indy­wi­du­alizm nie jest nowo­ścią. Pra­wie każ­dy z nas pra­gnie się w jakiś spo­sób wyróż­niać. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją nawet, że to wła­śnie potrze­ba indy­wi­du­al­no­ści nada­je życiu czło­wie­ka sens i kie­ru­nek. Chce­my wymy­ślić coś…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

CZYM JEST LUKSUS?

  Sło­wo luk­sus pocho­dzi od łaciń­skie­go i dosłow­nie zna­czy nad­miar oraz prze­pych. Jest to kate­go­ria dóbr mate­rial­nych lub usług odzna­cza­ją­ca się wyso­ką ceną, jako­ścią oraz eks­klu­zyw­no­ścią, bo dostęp­na dla wąskie­go gro­na elit, naj­bo­gat­szych i wpły­wo­wych…

Więcej
PodróżeVers24 Bloguje

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

Jeże­li chce­cie odwie­dzić pięk­ny kraj, z bar­dzo szyb­ko roz­wi­ja­ją­cą się gospo­dar­ką, zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie, z pięk­ną kul­tu­rą, a do tego lubi­cie dresz­czyk emo­cji (sytu­acja w Korei Pół­noc­nej) koniecz­nie odwiedź­cie Koreę Połu­dnio­wą! 1. Inna kul­tu­ra Kil­ka­na­ście godzin…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zrobić dobre zdjęcie swoim telefonem?

Otwie­rasz apli­ka­cje Insta­gram. Wol­nym ruchem skro­lu­jesz ekran. Przed ocza­mi zaczy­na­ją wyświe­tlać Ci się kolej­ne zdję­cia. Więk­szość z nich wyglą­da dobrze. Są odpo­wied­nio doświe­tlo­ne, robio­ne w cie­ka­wym miej­scu. Pasu­ją do ogól­nej kon­wen­cji przy­ję­tej przez auto­ra pro­fi­lu.…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Praca w modzie – fakty i mity

O pra­cy w bran­ży modo­wej krą­żą legen­dy. Szcze­gól­nie chęt­nie two­rzo­ne i roz­po­wia­da­ne przez oso­by, któ­re gdzieś zasły­sza­ły jak ten biz­nes wyglą­da od środ­ka. Rze­czy­wi­stość jed­nak róż­ni się od opo­wie­ści na temat ubrań i dodat­ków od…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Na Insta­gra­ma wcho­dzi­my kil­ka­na­ście razy dzien­nie. Zapew­ne, kie­dy budzisz się rano  pierw­szą rze­czą, któ­rą robisz to spraw­dze­nie swo­je­go tele­fo­nu. Przed wsta­niem z łóż­ka zdą­żysz zapo­znać się ze wszyst­ki­mi zdję­cia­mi opu­bli­ko­wa­ny­mi przez ludzi, któ­rych obser­wu­jesz. A…

Więcej