Vers24 Bloguje

Skuteczne postanowienia noworoczne

Temat, który co roku powraca jak bumerang – postanowienia noworoczne. Jeżeli od kilku lat obiecujesz sobie, że zrzucisz zbędne kilogramy, zaczniesz ćwiczyć i pić zielone koktajle, przestaniesz wydawać pieniądze na niepotrzebne rzeczy oraz zaczniesz spełniać swoje marzenia, a teraz znowu jesteś w tym samym miejscu i widzisz, że żadna z tych rzeczy nie miała miejsca przez ostatnie lata, to znaczy, że potrzebujesz małej instrukcji.

 

Po pierw­sze zapo­mnij o posta­no­wie­niach nowo­rocz­nych. To nie jest MUST HAVE każ­dej kobie­ty. Wca­le nie musisz ich robić. Jeże­li masz ocho­tę coś zmie­nić w swo­im życiu możesz to zro­bić każ­de­go inne­go dnia. Nie ozna­cza to jed­nak, że powin­naś bez­re­flek­syj­nie wejść w kolej­ny rok. Prze­ło­mo­wą datę możesz wyko­rzy­stać jako świet­ną oka­zję do prze­my­śleń. Zasta­nów się co wyda­rzy­ło się przez ostat­nie 12 mie­się­cy. Doceń, jaką dro­gę prze­by­łaś. Być może nie schu­dłaś, nie zaczę­łaś ćwi­czyć i dalej zda­rza Ci się zasza­leć na zaku­pach, ale na pew­no jest wie­le rze­czy, któ­re możesz wpi­sać na listę swo­ich mniej­szych lub więk­szych suk­ce­sów. To mogą być Two­je osią­gnię­cia w pra­cy, popra­wa kon­tak­tów z naj­bliż­szy­mi Ci oso­ba­mi lub odkry­cie w sobie nowej pasji/nowego talen­tu. Przy­znaj sobie za to nagro­dę, bo napraw­dę dałaś radę.

Teraz zno­wu jesteś w momen­cie mety i star­tu jed­no­cze­śnie, więc chcesz kolej­nych zmian. Poni­żej krót­ki prze­wod­nik o tym jak zro­bić posta­no­wie­nia nowo­rocz­ne (jeże­li napraw­dę chcesz je zro­bić), któ­rych dotrzy­masz.

1. Zwizualizuj swoje cele

To nie jest łatwe zada­nie. Nie wystar­czy, że powiesz: „chcę mieć figu­rę jak Anio­łek Victoria’s Secret, zaro­bić ogrom­ną sumę pie­nię­dzy i pół roku spę­dzić na Aru­bie”. Skup się na tym, cze­go napraw­dę potrze­bu­jesz. Prze­myśl dokład­nie jak chcesz, aby wyglą­da­ło Two­je szczę­śli­we życie i wyobraź je sobie ze szcze­gó­ła­mi. To zada­nie wyma­ga sku­pie­nia, nie możesz się niczym roz­pra­szać. Dla uła­twie­nia zapisz swo­je cele lub stwórz wła­sną, gra­ficz­ną wer­sję tego, do cze­go dążysz. To nie jest zada­nie dla wybit­nych gra­fi­ków, wyko­rzy­staj do tego po pro­stu wycin­ki z gazet, któ­re odzwier­cie­dla­ją to, o czym marzysz.

Waż­ne jest, abyś dokład­nie wie­dzia­ła dla­cze­go posta­wi­łaś sobie takie cele i co one dla Cie­bie zna­czą. To muszą być napraw­dę war­to­ścio­we rze­czy, ina­czej za rok znów wró­cisz do punk­tu wyj­ścia. Naj­waż­niej­sze są Two­je szcze­re chę­ci i sil­na moty­wa­cja.

2. Zachowuj się tak, jakbyś już osiągnęła swój cel

Naj­waż­niej­szy punkt w całej tej ukła­dan­ce. Musisz wyobra­zić sobie, jak­by wyglą­da­ło Two­je życie, gdy­by już w tym momen­cie było dokład­nie takie, o jakim marzysz. Zasta­nów się, jak Ty byś się wte­dy zacho­wy­wa­ła i zacznij robić dokład­nie te rze­czy. Nie zadzia­ła leże­nie na kana­pie z pilo­tem od tele­wi­zo­ra w ręku i ner­wo­we powta­rza­nie w myślach „ w tym roku pod­bi­ję świat, w tym roku pod­bi­ję świat..”

Dzia­ła­nie jest sło­wem klu­czo­wym, któ­re ma naj­więk­sze zna­cze­nie. Marzysz o zrzu­ce­niu zbęd­nych kilo­gra­mów? Wyobraź sobie, jak­by wyglą­da­ło Two­je życie, gdy­by już uda­ło Ci się ich pozbyć i dokład­nie tak zacho­wuj się teraz. Bez nad­mier­ne­go myśle­nia o tym. Tak jest i już. Masz już swo­ją świet­ną figu­rę, potra­fisz zdro­wo się odży­wiać, co jakiś czas sko­czysz na siłow­nię. Za bar­dzo nie przej­mu­jesz się die­tą, wiesz że możesz cza­sem pozwo­lić sobie na mały che­at meal i jesteś przy tym bar­dzo szczę­śli­wą oso­bą.

Sto­suj tę zasa­dę w odnie­sie­niu do wszyst­kich rze­czy, o któ­rych marzysz. Odrzuć uczu­cie stra­chu, któ­re pod­po­wia­da Ci, że coś pój­dzie nie tak. Zupeł­nie o tym nie myśl. Pamię­taj, że wszyst­ko co dobre w Two­im życiu zaczy­na się w Two­jej gło­wie.

3. Nie przestawaj działać !

Pamię­taj, że speł­nia­ją­ce się posta­no­wie­nia to nie żad­ne cuda, tyl­ko wynik dzia­ła­nia oraz sprzy­ja­ją­ce­go dzia­ła­niu myśle­nia. Nie możesz odpu­ścić, bo wró­cisz do punk­tu wyj­ścia. Naj­lep­szą rze­czą jaką możesz zro­bić, to potrak­to­wać swo­je dzia­ła­nia jako codzien­ność. Niech sta­nie się to dla Cie­bie zupeł­nie natu­ral­ne.

Robisz te rze­czy, któ­re robi­ła­byś w swo­im ide­al­nym życiu. Myślisz dokład­nie tak, jak myśla­ła­byś w swo­im ide­al­nym życiu. Odrzu­casz cał­ko­wi­cie poczu­cie stra­chu, oba­wę, że nie uda Ci się osią­gnąć tego celu, któ­ry sobie wyzna­czy­łaś. Z cał­ko­wi­tym spo­ko­jem i poczu­ciem szczę­ścia two­rzysz swo­je życie dokład­nie takie, jakie sobie wyma­rzy­łaś.

Pamię­taj, że abso­lut­nie wszyst­ko zaczy­na się w Two­jej gło­wie, aby póź­niej zna­leźć odzwier­cie­dle­nie w dzia­ła­niu i prze­obra­zić się w ota­cza­ją­cą rze­czy­wi­stość. Tak prze­bie­ga pro­ces speł­nia­nia nie tyl­ko nowo­rocz­nych celów.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy