Vers24 Bloguje

Poradnik pracującej dziewczyny. Jak przestać być tą nową.

Udało się! Dostałaś tę pracę, o której marzyłaś od początku studiów. Wreszcie będziesz robić to co lubisz, będziesz rozwijać swoje umiejętności, będziesz doceniana za to co robisz oraz dostaniesz za to krocie. Pierwszy dzień już wkrótce, poznałaś już swojego szefa i przełożonego, wiec mniej – więcej wiesz czego się spodziewać. Pozostają tylko współpracownicy, na pewno są to ciekawi ludzie, pełni pasji do tego co robią oraz wiedzy, którą ty dopiero posiądziesz, na pewno są zaradni, pracowici, inspirujący i… bardzo zgrani. A ty jesteś Nowa. Brzmi przerażająco? Nie musi! Przeczytaj kilka porad, dzięki którym łatwiej będzie Ci stać się częścią paczki znajomych z pracy.

Poradnik pracującej dziewczyny

1. Ini­cjuj roz­mo­wę, poproś o pomoc

Przede wszyst­kim pozbądź się uprze­dzeń. Przez pierw­sze dni dosta­niesz tary­fę ulgo­wą i nie pisa­ne przy­zwo­le­nie na pyta­nie o naj­bar­dziej oczy­wi­ste rze­czy. Nie bój się, że pal­niesz coś głu­pie­go, każ­de­mu z nas się to zda­rza, tym bar­dziej w nowym śro­do­wi­sku, gdy masz pra­wo czuć zakło­po­ta­nie. Zamiast cho­wać się w biu­ro­wej toa­le­cie, wejdź do kuch­ni, zapy­taj z uśmie­chem na twa­rzy jak obsłu­żyć eks­pres i wyko­rzy­staj to jako pre­tekst do roz­po­czę­cia roz­mo­wy. Ludzie z natu­ry lubią sobie poma­gać, na pew­no znaj­dzie się wie­lu chęt­nych, któ­rzy popro­wa­dzą Cię przez ten trud­ny dla cie­bie okres i zapew­ne roz­ła­du­ją atmos­fe­rę aneg­dot­ką, jak było gdy to oni zaczy­na­li.

2. Szu­kaj wspól­nych pasji

Sko­ro już pra­cu­je­cie w jed­nej fir­mie, zapew­ne macie wie­le wspól­ne­go. Praw­do­po­dob­nie prze­by­wa­cie podob­ną dro­gę do pra­cy (np sto­icie w tym samym kor­ku), o podob­nej porze idzie­cie na lunch, jeste­ście w podob­nym wie­ku, macie podob­ne zain­te­re­so­wa­nia. Zawszę war­to szu­kać punk­tów wspól­nych, to pomo­że prze­nieść zwy­kłą roz­mo­wę o pogo­dzie na wyż­szy poziom. Być może obo­je czy­ta­cie te same książ­ki albo obo­je inte­re­su­je­cie się zdro­wym żywie­niem. Wspól­ne pasje zbli­ża­ją, wyko­rzy­staj to do pogłę­bie­nia wię­zi z kole­ga­mi z pra­cy.

Poradnik pracującej dziewczyny

3. Okaż zain­te­re­so­wa­nie

Kole­żan­ka z dru­gie­go pię­tra nie wyglą­da dziś naj­le­piej? Zapro­po­nuj kul­tu­ral­nie, czy cze­goś nie potrze­ba, zasu­ge­ruj, że masz zawszę przy sobie tablet­ki na ból brzu­cha. Skom­ple­men­tuj nową toreb­kę dziew­czy­ny z poko­ju obok. Zapy­taj kole­gi z naprze­ciw­ka jak minął mu week­end bo coś wspo­mi­nał, że wyjeż­dża za mia­sto. Nie myśl, że ludzie wezmą Cię za wścib­ska, wręcz prze­ciw­nie, będzie im bar­dzo miło, że oka­zu­jesz im zain­te­re­so­wa­nie. Wszy­scy cza­sa­mi lubi­my być w cen­trum uwa­gi. Zoba­czysz, że za chwi­lę oni tak­że, zaczną Cię kom­ple­men­to­wać i pytać co u cie­bie.

4. Pamię­taj o aser­tyw­no­ści.

Nie zawszę jed­nak musisz być miła i uczyn­na. Pamię­taj by nie popa­dać w skraj­ność. Zawsze miej w sobie dużą dozę sym­pa­tii i bądź kul­tu­ral­na, ale nie daj wejść sobie na gło­wę. Oso­by z moc­niej­szą oso­bo­wo­ścią bedą chcia­ły Cię zdo­mi­no­wać, bo prze­cież jesteś nowa. Mogą nawet mówić, że każ­dy przed tobą to robił. Więc jeśli kole­żan­ka z biur­ka obok czwar­ty dzień z rzę­du pro­si Cię o skse­ro­wa­nie tony doku­men­tów a Ty dobrze wiesz, ze nie nale­ży to do two­ich obo­wiąz­ków i nie zosta­ło to zle­co­ne przez two­je­go prze­ło­żo­ne­go, grzecz­nie odmów i napo­mknij o tym, że masz dziś na praw­dę bar­dzo dużo do zro­bie­nia.

Tekst/zdjęcia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Kilka faktów na temat osobowości 

Cho­ciaż oso­bo­wość to coś, o czym roz­ma­wia­my przez cały czas opi­su­jąc innych ludzi, defi­ni­cja oso­bo­wo­ści może być dla wie­lu zasko­cze­niem, ponie­waż psy­cho­lo­go­wie nie zga­dza­ją się co do jed­nej defi­ni­cji. Oso­bo­wość jest opi­sy­wa­na jako cha­rak­te­ry­stycz­ne wzor­ce myśli,…
Więcej
Vers24 Bloguje

Jak sobie radzić z kryzysowym zmęczeniem? 

Rok 2020 nas nie roz­piesz­cza. Pan­de­mia COVID-19 od mie­się­cy jest dla wszyst­kich poważ­nym źró­dłem zmar­twień i stre­su (w dodat­ku bez bli­skie­go koń­ca). Dodat­ko­wo docho­dzi do róż­nych pro­te­stów na tle poli­tycz­nym i spo­łecz­nym. Wie­lu z nas…
Więcej
Vers24 Bloguje

7 sposobów na zwiększenie energii 

Każ­dy z nas doświad­cza zmę­cze­nia lub bra­ku ener­gii, czę­sto w naj­gor­szych moż­li­wych momen­tach (na przy­kład w pra­cy) lub kie­dy wyko­nu­je­my pro­ste, codzien­ne czyn­no­ści.  Powo­dy czu­cia się zmę­czo­nym i wyczer­pa­nym mogą być róż­ne – zaczy­na­jąc od…
Więcej