Vers24 Bloguje

Moje pierwsze spotkanie z kawą

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Moni­ka Koryś Ilu­stra­cje:  Anto­ni­na Vik­ta­ro­vich Wiel­ką miło­śnicz­ką kawy zosta­łam po podró­ży do nie­sa­mo­wi­cie pięk­nych Włoch. Moje pierw­sze spo­tka­nie z wło­skim espres­so mia­ło miej­sce w małym barze na jed­nej z uli­czek we Flo­ren­cji.…

Więcej
UrodaVers24 Bloguje

Cztery dni z Vaseline. Na tym się nie skończy!

Tekst: Adria­na Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Dotych­czas idea kosme­ty­ku wie­lo­funk­cyj­ne­go do mnie nie prze­ma­wia­ła. Lan­so­wa­ny w rekla­mach szam­pon z odżyw­ką, żel z peelin­giem czy tonik z mlecz­kiem, uwa­ża­łam po pro­stu za sła­biej dzia­ła­ją­ce na mnie pro­duk­ty…

Więcej
Vers24 Bloguje

Czego pożalujesz za 10 lat ?

Tekst: Moni­ka Koryś Kto dzi­siaj poważ­nie zasta­na­wia się nad kon­se­kwen­cja­mi swo­ich poczy­nań, czy decy­zji? Praw­do­po­dob­nie nie­wie­le z nas… A następ­stwa pew­nych zacho­wań wca­le nie muszą być widocz­ne od razu. War­to oszczę­dzić sobie fatal­nych skut­ków w…

Więcej