Styl życiaVers24 Bloguje

Jak być szczęśliwą?

Nie od dziś wiadomo, że pozytywne nastawienie i myśli budują nasze postrzeganie świata i mają ogromny, wręcz decydujący wpływ na codzienność oraz zawodowe sukcesy. Nie upieraj się, że jesteś realistką- warto mimo wszystko każdego dnia budzić się z uśmiechem i z pozytywną energią wstawać z łóżka. To prostsze, niż myślisz! Redakcja Vers-24 przygotowała najlepsze tricki, które pozwolą Ci z sukcesem przebrnąć przez każdy dzień.

02mjak być szczęśliwą

  1. Najtrudniejsze rzeczy rób na początku dnia

Legen­da gło­si, że naj­bar­dziej inte­li­gent­ni i pro­duk­tyw­ni ludzie poli­ty­ki czy biz­ne­su wsta­wa­li wcze­śnie rano, nawet tuż po 4.00. Jeśli nie jesteś skow­ron­kiem, nie zachę­ca­my Cię do podzie­la­nia tych prak­tyk, ale podzie­le­nia codzien­nych obo­wiąz­ków w taki spo­sób, by te naj­cięż­sze i naj­bar­dziej pil­ne wyko­ny­wać naj­wcze­śniej, jak to tyl­ko moż­li­we. A wszyst­ko dla­te­go, że mózg naj­śwież­szy jest wła­śnie zaraz po prze­bu­dze­niu. To wte­dy pra­cu­je na peł­nych obro­tach, łatwiej o kre­atyw­ne myśle­nie, kumu­lo­wa­nie ener­gii, podziel­ność uwa­gi, a co za tym idzie – możesz być pew­na, że dasz z sie­bie sto pro­cent. Dodat­ko­we zale­ty? Po połu­dniu będziesz mieć czas na przy­jem­no­ści i leniuchowanie.

  1. Planuj wieczorem

Posta­raj się dzień wcze­śniej pla­no­wać każ­dą aktyw­ność. Naj­le­piej rób to wie­czo­rem, nawet leżąc w łóż­ku. Robi to nawet Barack Oba­ma! Pla­no­wa­nie pozwo­li Ci sku­pić się na tym, co rze­czy­wi­ście jest do zro­bie­nia i spra­wi, że nie będziesz już nicze­go odwle­kać. (P.S. ide­al­nie spraw­dza się tu np. przy­go­to­wy­wa­nie outfitów) 🙂

jak być szczęśliwą

  1. Ćwicz asertywność

Sło­wo „nie” dotych­czas rzad­ko poja­wia­ło się w Two­im słow­ni­ku? Czas to zmie­nić, bo to klucz, by podą­żać za swo­imi marze­nia­mi. Nikt nie zadba o to lepiej, niż Ty sama, a sku­pia­nie się na jed­nym, kon­kret­nym celu, to jed­na ze stra­te­gii suk­ce­su i szczę­śli­we­go życia.

  1. Polub audiobooki

Wie­my, że jesteś zabie­ga­na, a chwi­lę w wan­nie z ulu­bio­ną książ­ką nazy­wa się teraz „grzesz­ną week­en­do­wą przy­jem­no­ścią”, ale czy­ta­nie roz­wi­ja. Na szczę­ście nie musisz z tego rezy­gno­wać. Posta­raj się słu­chać do 2–3 ksią­żek tygo­dnio­wo np. pod­czas jaz­dy samochodem.

  1. Pracuj nad mową ciała

Naucz się pra­wi­dło­wo wyra­żać i kon­tro­lo­wać wła­sne emo­cje, wszak język cia­ła mówi o czło­wie­ku wię­cej, niż sło­wa i są nie­wer­bal­nym spo­so­bem komu­ni­ka­cji. Pra­cuj nad nimi w spo­sób, jaki Amy Cud­dy wyja­śnia­ła pod­czas TED Talk, a bez tru­du będziesz zjed­ny­wać sobie ludzi pod­czas spo­tkań towa­rzy­skich czy biz­ne­so­wych prezentacji.

  1. Ucz, jak kłócić się inteligentnie 

Życie nie­ustan­nie poka­zu­je, że ilu ludzi, tyle opi­nii. Nie każ­dy zga­dza się z naszą, co zwy­kle wpra­wia nas w złość i powo­du­je nara­sta­ją­ce kon­flik­ty. Ale czy gdy­by wszy­scy byli zgod­ni, życie było­by rów­nie cie­ka­we? Zamiast usil­nie pró­bu­jąc udo­wod­niać innym swo­je racje, uży­waj meto­dy Sokra­te­sa, któ­ra pole­ga na zada­wa­niu opo­nen­tom serii pytań, z któ­ry­mi będą musie­li się zgo­dzić. Roz­ła­du­je to napię­cie i spra­wi, że Twoi prze­ciw­ni­cy zda­dzą sobie spra­wę z tego, jak jesz­cze chwi­lę temu upar­cie obsta­wa­li przy swo­im zdaniu.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: Ola Kowalska

 

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Kilka faktów na temat osobowości 

Cho­ciaż oso­bo­wość to coś, o czym roz­ma­wia­my przez cały czas opi­su­jąc innych ludzi, defi­ni­cja oso­bo­wo­ści może być dla wie­lu zasko­cze­niem, ponie­waż psy­cho­lo­go­wie nie zga­dza­ją się co do jed­nej defi­ni­cji. Oso­bo­wość jest opi­sy­wa­na jako cha­rak­te­ry­stycz­ne wzor­ce myśli,…
Więcej
Vers24 Bloguje

Jak sobie radzić z kryzysowym zmęczeniem? 

Rok 2020 nas nie roz­piesz­cza. Pan­de­mia COVID-19 od mie­się­cy jest dla wszyst­kich poważ­nym źró­dłem zmar­twień i stre­su (w dodat­ku bez bli­skie­go koń­ca). Dodat­ko­wo docho­dzi do róż­nych pro­te­stów na tle poli­tycz­nym i spo­łecz­nym. Wie­lu z nas…
Więcej
Vers24 Bloguje

7 sposobów na zwiększenie energii 

Każ­dy z nas doświad­cza zmę­cze­nia lub bra­ku ener­gii, czę­sto w naj­gor­szych moż­li­wych momen­tach (na przy­kład w pra­cy) lub kie­dy wyko­nu­je­my pro­ste, codzien­ne czyn­no­ści.  Powo­dy czu­cia się zmę­czo­nym i wyczer­pa­nym mogą być róż­ne – zaczy­na­jąc od…
Więcej