Vers24 Bloguje

Sezonowe zaburzenie afektywne - co to jest?

Gdy dni są krót­kie i zim­ne czę­ściej czu­je­my się melan­cho­lij­ni i przy­gnę­bie­ni. Dla nie­któ­rych osób zmia­ny sezo­no­we pocią­ga­ją za sobą coś poważ­niej­sze­go niż zwy­kłe obni­że­nie nastro­ju – sezo­no­we zabu­rze­nie afek­tyw­ne (SAD) to for­ma depre­sji, która…

Więcej
Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się…

Więcej
Styl życia

Świąteczne prezenty do 50 zł, które zachwycą każdego

Boże Naro­dze­nie to czas rado­ści i dzie­le­nia się z bli­ski­mi. Liczy się pamięć i gest, a nic nie uszczę­śli­wia tak bar­dzo, jak obda­ro­wy­wa­nie tych, któ­rych kocha­my. Pod­czas świą­tecz­nych zaku­pów koniecz­nie sprawdź­cie naszą listę pre­zen­tów do…

Więcej
Vers24 Bloguje

Objawy depresji - jak je rozpoznać?

Obja­wy depre­sji – jak je roz­po­znać? Nawet ludzie, z któ­ry­mi jeste­śmy naj­bli­żej, żyje­my na co dzień, mogą nie zda­wać sobie spra­wy, że jeste­śmy przy­gnę­bie­ni i mamy pierw­sze obja­wy depre­sji. Bio­rąc pod uwa­gę coraz więk­szą świadomość…

Więcej
DesignStyl życia

Kultowy fotel Sanluca projektu braci Castiglioni w nowej odsłonie!

Współ­cze­sna for­ma iko­nicz­ne­go fote­la San­lu­ca Poltro­na Frau powsta­ła w cza­sach funk­cjo­nal­ne­go desi­gnu lat 60. minio­ne­go stu­le­cia. Mebel z wyra­zi­stą toż­sa­mo­ścią, odpor­ny na mody, docze­kał się wła­śnie nowej odsło­ny. Limi­to­wa­ną edy­cję umie­jęt­nie przy­pra­wio­no nut­ką geo­me­trycz­nej dekadencji.…

Więcej
DzieciStyl życia

JAK SPĘDZAĆ CZAS Z DZIECKIEM? 

Jeśli­by tak zapy­tać star­sze oso­by, cze­go bra­ko­wa­ło im w dzie­ciń­stwie – zazwy­czaj odpo­wia­da­ją, że cza­su spę­dza­ne­go z rodzi­ca­mi. Codzien­ne obo­wiąz­ki i szyb­kie tem­po życia spra­wia­ją, że cho­ciaż chce­my, to nie jeste­śmy w sta­nie poświę­cić dzieciom…

Więcej
PodróżeStyl życia

JAK ZAPLANOWAĆ WAKACJE MARZEŃ?

Waka­cyj­ne woja­że – jak je zapla­no­wać? Pod­po­wia­da­my. WAKACJE MARZEŃ KROK PO KROKU Poznaj sie­bie i… swo­je natu­ral­ne pre­dys­po­zy­cje oraz cechy oso­bo­wo­ści By zapla­no­wać waka­cje marzeń klu­czo­wą kwe­stią jest pozna­nie swo­jej natu­ry, typu oso­bo­wo­ści i potrzeb. Może jesteś…

Więcej
Design

Aranżacja wnętrz według BoConcept

Dom peł­ni rolę azy­lu. Jest prze­strze­nią oso­bi­stą – miej­scem, w któ­rym czło­wiek czu­je się bez­piecz­nie. Wnę­trze nato­miast, to zbiór ele­men­tów, któ­re opo­wia­da­ją wyjąt­ko­wą, indy­wi­du­al­ną histo­rię. Misją BoCon­cept jest two­rze­nie prze­strze­ni, w któ­rych ludzie mogą czuć…

Więcej
JedzenieStyl życia

Mindful eating – dieta czy styl życia?

To, co jemy i jak jemy ma odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w naszym zdro­wiu, ale i ogól­nym samo­po­czu­ciu. Kon­cep­cja Mind­ful eating, a po pol­sku uważ­ne­go jedze­nia wywo­dzi się z bud­dy­zmu i sta­no­wi ona część prak­ty­ki mindfulness…

Więcej