Jedzenie

Restauracja Milanovo w Wilanowie

Restauracja Milanovo to miejsce tworzone przez ludzi z wielką pasją i miłością do gotowania. Od lat znane jest tak mieszkańcom warszawskiego Wilanowa, jak i gościom odwiedzającym ogrody pobliskiego Pałacu Królewskiego. Lokal słynący z dań kuchni włoskiej i śródziemnomorskiej ponownie otworzył swoje drzwi po remoncie. 

Nowe, powiększone wnętrze powstało we współpracy Macieja Lubiaka z pracownią architektoniczną Modesi Homo Deco, a na gości czekają nowości w menu przygotowane we współpracy kulinarnej z Jerzym Sobieniakiem, z którym  współpracuje od samego początku. 

Restauracja Milanovo - znowu otwarta

Restau­ra­cja Mila­no­vo to miej­sce dosko­na­le zna­ne nie tyl­ko miesz­kań­com Wila­no­wa. Wła­ści­ciel restau­ra­cji i twór­ca mar­ki  Maciej Lubiak uwa­ża, że dobre jedze­nie powin­no kusić swo­im wyglą­dem i zapa­chem, a jego smak musi pozo­stać w pamię­ci na dłu­gi czas.  Menu restau­ra­cji uwzględ­nia potrze­by każ­de­go klien­ta ofe­ru­jąc duży wybór dań fanom i sma­ko­szom mięs oraz wege­ta­ria­nom i wega­nom.  

Po remon­cie trwa­ją­cym nie­mal 6 mie­się­cy Mila­no­vo ponow­nie otwo­rzy­ło się dla gości. Powięk­szo­na prze­strzeń wyglą­da impo­nu­ją­co i ma nie­po­wta­rzal­ny kli­mat. W cen­tral­nym miej­scu sta­nę­ły dwa zupeł­nie nowe, zło­te pie­ce do wypie­ka­nia Piz­zy Napo­le­ta­ny Canot­to, z któ­rej sły­nie restauracja.

Archi­tek­tu­ra wnę­trza utrzy­ma­na jest w odcie­niach drew­na, bie­li i zło­ta, ozdo­bio­na wysma­ko­wa­ny­mi dodat­ka­mi oraz ide­al­nie dobra­ną zie­le­nią i świa­tłem. Dopra­co­wa­ne w każ­dym szcze­gó­le wnę­trza spra­wia­ją, że w Mila­no­vo poczu­je­my się przyjaźnie
i wyjątkowo.

 “Kie­dyś zasta­na­wia­łem się, czy nie otwo­rzyć kolej­nej restau­ra­cji. Dziś wiem, że nie miał­bym wystar­cza­ją­co cza­su, aby poświę­cić się tyl­ko byciu restau­ra­to­rem. Ale ponie­waż nada­rzy­ła się spo­sob­ność, posta­no­wi­łem powięk­szyć prze­strzeń. Nowe Mila­no­vo po powięk­sze­niu  ma do dys­po­zy­cji ponad 600 m², a ilość miejsc sie­dzą­cych zwięk­szy­ła się do ponad 140. Dodat­ko­wo mamy 52 miej­sca w ogro­dzie zimo­wym, a w sezo­nie wio­sna – jesień nasz ogró­dek let­ni ofe­ru­je dodat­ko­wych 50 miejsc ” – mówi zało­ży­ciel Maciej Lubiak. 

 

W restau­ra­cji Mila­no­vo na gości cze­ka­ją dania wło­skie i nie tyl­ko – m.in. kil­ka­dzie­siąt rodza­jów piz­zy Napo­le­ta­ny Canot­to, dania dla dzie­ci i obłęd­ne dese­ry. W menu, któ­re od lat ser­wu­je te same, spraw­dzo­ne dania poja­wi­ły się też nowo­ści. Wśród nich m.in. piz­za Afri­ca­na, piz­za Bolo­gne­se e béar­na­ise, piz­za Cre­ma di Ton­no; sałat­ka Super­fo­ods, aro­ma­tycz­ne Żeber­ka BBQ, kre­wet­ko­wa Buła Mar­cel­lo, Fish&Chips czy Wege Bur­ger. War­to spraw­dzić nową kar­tę, bo sma­ki są napraw­dę niepowtarzalne.

 

 “Mila­no­vo to mój dru­gi dom. Trak­tu­ję to miej­sce jak wła­sną, rodzin­ną kuch­nię. To tu nauczy­łem się pod­staw gastro­no­mii i wyczu­cia kuli­nar­ne­go, dla­te­go wszyst­kie dania, któ­re goście znaj­dą w kar­cie, ubó­stwiam tak­że ja” – doda­je Maciej Lubiak.

 

Mila­no­vo to przy­jem­ne miej­sce na poran­ną kawę czy śnia­da­nie, ide­al­ne miej­sce na spo­tka­nie, a wie­czo­rem, gdy zapa­da zmrok, pięk­nie oświe­tlo­na i ide­al­na prze­strzeń na wie­czor­ną kola­cję przy lamp­ce wina. To tak­że ide­al­ne miej­sce do więk­szych rodzin­nych czy biz­ne­so­wych spo­tkań oraz orga­ni­za­cji małych, kame­ral­nych uroczystości.

Nie­za­leż­nie czy miesz­ka­my w Wila­no­wie, czy w innych dziel­ni­cach mia­sta, koniecz­nie trze­ba zaj­rzeć do Mila­no­vo. Restau­ra­cja usy­tu­owa­na w naj­bliż­szym sąsiedz­twie Kró­lew­skie­go Pała­cu w Wila­no­wie otwar­ta jest dla gości od ponie­dział­ku do czwart­ku w godz. 8:00 – 22:00, w pią­tek od 8:00 do 23:00, w sobo­tę od 9:00 do 23:00 zaś w nie­dzie­lę w godzi­nach 9:00–22:00. Jedze­nie moż­na też zamó­wić z dowo­zem w dziel­ni­cach Wila­nów, Kon­stan­cin i Sadyba.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Jedzenie

Pizza Napoletana Canotto - najlepsza pizza na świecie

Jeśli nie masz jesz­cze oka­zji spró­bo­wać „Piz­zy Pon­ton”, nowo­cze­snej wer­sji kla­sycz­nej Napo­le­ta­ny z pro­win­cji Caser­ta, to już dziś możesz się tego dowie­dzieć. Jej sekret tkwi w wyjąt­ko­wym cie­ście i spo­so­bie wypie­ka­nia, a delek­to­wać się nią…
Więcej