JedzenieStyl życia

Warszawska restauracja OLIVA rusza z prozdrowotną kampanią edukacyjną

Nie bez powodu oliwa z oliwek nazywana jest złotym nektarem bogów, czy eliksirem długowieczności. Oprócz mitycznych przypowieści z różnych er historycznych, działanie prozdrowotne oliwy jest jednak po prostu faktem, który nie jest wiedzą powszechną. Restauracja Oliva, która szczyci się jedynym w Polsce autorskim Olive Barem oraz kuchnią bazującą na najlepszej jakości oliwie z krajów z nich słynących, wystartowała właśnie  z kampanią edukacyjną o zaletach stosowania tego wartościowego tłuszczu na co dzień.

Warszawska restauracja OLIVA rusza
z prozdrowotną kampanią edukacyjną

#LEJESIE ma być dłu­go­fa­lo­wą akcją, któ­ra będzie uświa­da­miać odbior­ców na temat wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­nych oli­wy z oli­wek. Zale­ży nam na tym, żeby w przy­stęp­ny spo­sób tłu­ma­czyć ludziom, dla­cze­go ten tłuszcz war­to wpro­wa­dzić do swo­jej die­ty oraz jak sze­ro­ko  moż­na go sto­so­wać – mówi Julia Adam­czyk, wła­ści­ciel­ka Restau­ra­cji Oliva.

Pierw­sze infor­ma­cje już poja­wi­ły się na kana­łach Restau­ra­cji Oli­va oraz na dedy­ko­wa­nym blo­gu na stro­nie. Oprócz tre­ści edu­ka­cyj­nych, głod­ni wie­dzy prak­tycz­nej będą mogli odkry­wać boga­ty świat oli­wy dzię­ki prze­pi­som oraz warsz­ta­tom, któ­re są czę­ścią akcji. #LEJESIE ma na celu tak­że oba­la­nie powszech­nych mitów o oli­wie i prze­ka­za­nie rze­tel­nych informacji.

To pierw­szy raz, kie­dy restau­ra­cja w Pol­sce podej­mu­je się pro­pa­go­wa­nia  wie­dzy na temat odży­wia­nia oraz odpo­wied­nie­go przy­go­to­wy­wa­nia potraw. W DNA Oli­vy zako­do­wa­na jest miłość do śród­ziem­no­mor­skiej die­ty i kul­tu­ry, bazo­wa­nie na  lokal­nych, sezo­no­wych pro­duk­tach a przede wszyst­kim oli­wie naj­wyż­szej jako­ści. Nic dziw­ne­go więc, że wła­ści­ciel­ka restau­ra­cji na Ordy­nac­kiej w War­sza­wie Julia Adam­czyk oraz mana­ger Filip Ksią­żek posta­no­wi­li swo­imi dzia­ła­nia­mi wyjść poza dotych­czas zna­ne ramy gastro­no­micz­nej branży.

Warszawska restauracja OLIVA rusza
z prozdrowotną kampanią edukacyjną

Do współ­pra­cy nad kam­pa­nią Restau­ra­cja Oli­va zapro­si­ła die­te­tycz­kę i psy­cho­die­te­tycz­kę Kata­rzy­nę Bła­że­jew­ską-Stuhr, któ­ra wspie­ra akcję mery­to­rycz­nie. Jej misją jest pro­pa­go­wa­nie podej­ścia do odży­wia­nia, któ­re sku­pia się na tym, że die­ta powin­na być zarów­no zdro­wa jak i smacz­na. Pod­czas akcji, jako spe­cja­list­ka, będzie przy­bli­żać wyjąt­ko­we walo­ry oli­wy oraz jej sze­ro­kie zastosowania.

Myśląc o walo­rach edu­ka­cyj­nych wie­dzie­li­śmy, że będzie­my potrze­bo­wać oso­by, któ­ra wes­przę naszą ini­cja­ty­wę wie­dzą mery­to­rycz­ną. Die­te­tycz­ne podej­ście Pani Kata­rzy­ny  jest zgod­ne  z naszy­mi war­to­ścia­mi dla­te­go ten wybór był nie­zwy­kle natu­ral­ny” – pod­kre­śla Filip Ksią­żek mana­ger Olivy.

Pierw­sze wideo z Kata­rzy­ną Bła­że­jew­ską-Stuhr już poja­wi­ło się w inter­ne­cie! Kam­pa­nię #LEJESIE moż­na śle­dzić na Insta­gra­mie @restauracja_oliva oraz na stro­nie restauracjaoliva.pl.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy