JedzenieStyl życia

Grill na prawdziwym ogniu, najwyższej jakości produkty i dobre wino, czyli Koneser Grill 

Najnowsze miejsce na gastronomicznej mapie Warszawy należące do Ferment Group – Koneser Grill znajduje się na warszawskiej Pradze. Oprócz znakomitej kuchni budowanej na żywym ogniu i dobrego wina doświadczycie tu także niezwykłych przeżyć związanych z żywiołem. 

Grill na prawdziwym ogniu, najwyższej jakości produkty i dobre wino, czyli Koneser Grill 

Ogień wznie­ca­ny jest powo­li: rano roz­pa­la­ny na pale­ni­sku, a wie­czo­rem doj­rza­ły, odda­ją­cy swo­ją siłę. Do gril­lo­wa­nia w restau­ra­cji uży­wa­ne jest wyłącz­nie sezo­no­we, pol­skie drew­no  z dębu i olchy.

Kone­ser Grill to połą­cze­nie arty­stycz­ne­go ducha Pra­gi z ele­gan­cją i nowo­cze­sno­ścią kom­plek­su zre­wi­ta­li­zo­wa­nej Wytwór­ni Wódek Kone­ser. Otwar­ta kuch­nia zesta­wio­na z indu­strial­nym, a jed­no­cze­śnie cie­płym wnę­trzem, dla któ­re­go inspi­ra­cją stał się obraz „Chef Patron” autor­stwa pra­skie­go arty­sty ulicz­ne­go Temp­zey.  Dzie­ło wyko­na­no tech­ni­ką graf­fi­ti, z któ­re­go bije ener­gia mia­sta, moc­ny kolor oraz życio­wa siła. Nie­wąt­pli­wie jed­nak, wciąż tym, co wyróż­nia Kone­ser Grill spo­śród war­szaw­skich restau­ra­cji jest żywy ogień.

Otwar­ta kuch­nia z gril­lem pozwa­la przyj­rzeć się pra­cy kucha­rzy przy okieł­zna­niu żywio­łu, a ogień daje się zauwa­żyć w  całej kar­cie Kon­ser Grill. Tu znaj­dzie­my nie tyl­ko naj­lep­szej jako­ści mię­so, ale tak­że ryby, owo­ce morza, sezo­no­we warzy­wa oraz dese­ry – wszyst­ko to przy­go­to­wa­ne na gril­lu lub z uży­ciem ognia! W kar­cie szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca New York stek sezo­no­wa­ny na sucho 45 dni, kaszan­ka ser­wo­wa­na z jaj­kiem prze­piór­czym, cebu­lą i zie­lo­nym jabł­kiem, świe­że ostry­gi irlandz­kie, risot­to dynio­we z kozim serem i palo­nym masłem czy dłu­go pie­czo­ny ser­nik z truflami.

Oprócz wspa­nia­łych dań, Kone­ser Grill gwa­ran­tu­je per­fek­cyj­nie dopa­so­wa­ne do posił­ku wina, a kar­ta przy­pad­nie do gustu ama­to­rom eks­pe­ry­men­tów, chcą­cych poba­wić się winem i szu­ka­ją­cych swo­ich sma­ków, bez trzy­ma­nia się sztyw­ne­go podzia­łu zgod­nie z zasa­dą Life Balan­ce. Z kolei, kar­ta win Kar­ta Cał­kiem kone­SE­RIO dedy­ko­wa­na jest gościom o sta­łych upodo­ba­niach, cenią­cych tra­dy­cje oraz spraw­dzo­ne smaki.

Grill na prawdziwym ogniu, najwyższej jakości produkty i dobre wino, czyli Koneser Grill 

Kone­ser Grill to z pew­no­ścią miej­sce nie­po­wta­rzal­ne, któ­re wyróż­nia nie tyl­ko podej­ście do jedze­nia, ale przede wszyst­kim doświad­cza­nie gości pod­czas wizy­ty w restau­ra­cji. Każ­da oso­ba odwie­dza­ją­ca Kon­ser Grill ma bowiem moż­li­wość skosz­to­wać naj­lep­szych jako­ścio­wo pro­duk­tów w pysz­nym wyda­niu, a jed­no­cze­śnie czuć się kom­for­to­wo i swo­bod­nie. 

Sze­fem kuch­ni Piotr Wój­cik w swo­jej kuli­nar­nej twór­czo­ści inspi­ru­je się bry­tyj­skim “old scho­olem”, czy­li praw­dzi­wym goto­wa­niem opar­tym na naj­lep­szych pro­duk­tach. To wszyst­ko spra­wia, że jego  kuch­nia jest peł­na sma­ku i ener­gii, a przy­rzą­dza­nie tra­dy­cyj­nych pro­duk­tów na ogniu tyl­ko  wydo­by­wa z nich szcze­ry smak.

Kone­ser Grill to miej­sce, w któ­rym smak potraw spo­ty­ka się z cie­płem ognia, aro­ma­tem dymu i nie­zwy­kły­mi dozna­nia­mi zwią­za­ny­mi z pod­glą­da­niem sztu­ki kuli­nar­nej kucha­rzy w otwar­tej na salę kuch­ni. Dzię­ki temu wizy­ta w Kone­ser Grill sta­je się praw­dzi­wym doświad­cze­niem dla naszych zmy­słów, a odzna­cze­nie Slow Food Pol­ska oraz wyróż­nie­nie w prze­wod­ni­ku Miche­lin dla jedy­nej restau­ra­cji  po pra­wo­brzeż­nej stro­nie War­sza­wy potwier­dza jedy­nie, że jest to punkt obo­wiąz­ko­wy dla każ­de­go, kto w kuch­ni poszu­ku­je cze­goś więcej.

Tekst: Mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy