Design

Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy

Pracownia Architektury Wnętrz DECOROOM obecna na rynku od 13 lat to zespół doświadczonych architektów, zaufane ekipy wykończeniowe, działy realizacji oraz dział DECOROOM KITCHEN, który zajmuje się kompleksowym wykończeniem zabudowy kuchennej i meblowej – a wszystko po to, by dostarczać klientom jak najwyższy poziom obsługi.

Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie WarszawyWielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy

Przy­tul­ne, ale nie mono­ton­ne, a jed­no­cze­śnie otwar­te, z wyraź­nie wyzna­czo­ny­mi stre­fa­mi użyt­ko­wy­mi – takie jest wła­śnie wnę­trze war­szaw­skie­go domu usy­tu­owa­ne­go przy uli­cy Cze­rem­cho­wej, stwo­rzo­ne przez archi­tek­tów z pra­cow­ni Deco­ro­om, sprzy­ja­ją­ce budo­wa­niu rodzin­nych wię­zi. Wkom­po­no­wa­ne w aran­ża­cję ener­ge­tycz­ne kolo­ry przy­wo­dzą zaś na myśl budzą­cą się do życia przy­ro­dę. Czy moż­na wyobra­zić sobie lep­szą prze­strzeń do cele­bra­cji wiel­ka­noc­ne­go śniadania?

Prze­strzeń domu zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w zabu­do­wie sze­re­go­wej podzie­lo­no według uni­wer­sal­ne­go archi­tek­to­nicz­ne­go kano­nu – na par­te­rze zlo­ka­li­zo­wa­no otwar­tą, ogól­no­do­stęp­ną stre­fę dzien­ną, zaś pię­tro zaję­ły sypial­nia (z prak­tycz­ną gar­de­ro­bą) i z usy­tu­owa­ną tuż obok łazien­ką, a tak­że zapro­jek­to­wa­ny z myślą o odwie­dzi­nach rodzi­ny lub przy­ja­ciół pokój gościn­ny. Jasną kolo­ry­sty­kę, któ­ra zde­cy­do­wa­nie domi­nu­je we wnę­trzu  prze­ła­ma­ły z kolei nasy­co­ne, odważ­ne bar­wy, dyna­mi­zu­jąc prze­strzeń i pod­kre­śla­jąc odręb­ność poszcze­gól­nych stref funk­cjo­nal­nych. Całość aran­ża­cji dopeł­nia­ją ele­men­ty nawią­zu­ją­ce do skan­dy­naw­skie­go mini­ma­li­zmu, wzbo­ga­co­ne sub­tel­ną nutą przy­tul­no­ści, a poja­wia­ją­cy się we wszyst­kich pomiesz­cze­niach gra­nat łączy wie­lość form i kolo­rów w jed­ną har­mo­nij­ną całość.

Cen­trum salo­nu wyzna­cza obszer­na, naroż­na sofa, któ­rej typo­we dla skan­dy­naw­skie­go desi­gnu wyso­kie, drew­nia­ne nóż­ki nada­ją wizu­al­nej lek­ko­ści, a jasne ścia­ny sta­no­wią dosko­na­łe tło dla tapi­cer­ki utrzy­ma­nej w żywej kolo­ry­sty­ce. Bry­łę mebla uroz­ma­ica­ją dodat­ko­wo fan­ta­zyj­ne podusz­ki, a sto­lik kawo­wy z kamien­nym bla­tem wzbo­ga­ca funk­cjo­nal­ność tego miej­sca. Umow­ną gra­ni­cę mię­dzy stre­fą wypo­czyn­ko­wą a kuch­nią wyzna­cza kla­sycz­ny stół jadal­nia­ny z drew­nia­ny­mi, rusty­kal­ny­mi krze­sła­mi, któ­re­go pro­sta for­ma sta­no­wi ide­al­ną bazę do wykre­owa­nia sty­lo­wej wiel­ka­noc­nej aran­ża­cji – wystar­czą jedy­nie deko­ra­cje nawią­zu­ją­ce do tra­dy­cji tego świę­ta, zie­lo­ne akcen­ty roślin­ne sym­bo­li­zu­ją­ce odra­dza­ją­ce się życie oraz ele­ganc­ka zasta­wa sto­ło­wa, tak, by powsta­ło miej­sce ema­nu­ją­ce rodzin­nym cie­płem, a zara­zem inspi­ru­ją­ce i inte­gru­ją­ce, przy­po­mi­na­ją­ce o tym, co naj­waż­niej­sze, czy­li potrze­bie bycia razem. Wiel­ka­noc świę­to­wa­na przy takim sto­le na pew­no na dłu­go pozo­sta­nie w pamięci.

Tuż obok znaj­du­je się funk­cjo­nal­na kuch­nia, świet­nie „sko­mu­ni­ko­wa­na” ze sto­łem jadal­nia­nym, co uła­twia jego obsłu­gę. W kuch­ni rów­nież zago­ścił inspi­ru­ją­cy gra­nat, w któ­rym to kolo­rze utrzy­ma­ne są fron­ty zabu­do­wy kuchen­nej, któ­rych mini­ma­li­stycz­ną for­mę prze­ła­mu­ją z kolei intry­gu­ją­ce uchwy­ty. Z pro­stą zabu­do­wą kuchen­ną świet­nie kore­spon­du­je tak­że mini­ma­li­stycz­ne oświe­tle­nie – cen­tral­ne i to umiesz­czo­ne punk­to­wo nad bla­ta­mi roboczymi.

Zre­ali­zo­wa­ne na par­te­rze pomy­sły kon­se­kwent­nie powtó­rzo­no tak­że na pię­trze. Doty­czy to zarów­no dobo­ru wypo­sa­że­nia, jak i kolo­ry­sty­ki czy uży­tych mate­ria­łów. Fan­ta­zyj­ne płyt­ki (Cer­sa­nit Con­cre­te Sty­le Inse­ro Pat­chwork), któ­ry­mi wykoń­czo­no pod­ło­gę w kuch­ni, zna­la­zły się rów­nież na pod­ło­dze w łazien­ce. Podob­nie postą­pio­no z ele­ganc­ki­mi płyt­ka­mi ścien­ny­mi w kształ­cie bia­łych cegie­łek (Tubą­dzin Abis­so Bar Whi­te). Cha­rak­ter wnę­trza sku­tecz­nie ocie­pla­ją z kolei ele­men­ty drew­nia­ne, obec­ne na par­te­rze m.in. w posta­ci bla­tów kuchen­nych, krze­seł czy stop­ni scho­dów, któ­re poja­wi­ły się tak­że na pię­trze – tym razem jako szaf­ki umiesz­czo­ne w sypial­ni i łazien­ce. I tu nie zabra­kło tak­że gra­na­to­wych akcentów.

Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy

Zdję­cia: PION/materiały prasowe
Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ArchitekturaDesignPolecaneStyl życia

5 wnętrzarskich trendów w 2020 roku/Decoroom

Bio­phi­lic design, kolo­ry zie­mi z moc­ny­mi akcen­ta­mi, kamień, welur i geo­me­tria – to one w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach pod­bi­jać będą nasze ser­ca i… domy. Jakie ten­den­cje docze­ka­ją się kon­ty­nu­acji, a z któ­ry­mi poże­gna­my się na dobre?…
Więcej