MiejscaStyl życia

1664 Blanc promuje młodych artystów Event 3 Talentów w Concept Bar marki

To, co #nieoczywiste, sprzyja artystom. W ubiegły poniedziałek nowa, kobaltowa przestrzeń marki 1664 Blanc przy ulicy Marszałkowskiej 32 stała się mecenatem prac młodych talentów, wskazanych przez ambasadorów marki: Karlę Gruszecką, Łukasza Jemioła i Macieja Musiałowskiego.

1664 Blanc promuje młodych artystów Event 3 Talentów w Concept Bar marki

1664 Blanc pro­mu­je mło­dych arty­stów Event 3 Talen­tów w Con­cept Bar marki

 

1664 Blanc Con­cept Bar to Insta­gram frien­dly, #nie­oczy­wi­ste miej­sce na impre­zo­wej mapie mia­sta, o nie­spo­ty­ka­nym desi­gnie i atmos­fe­rze. To nowa jakość wspólnie spędzanego cza­su oraz ide­al­na opra­wa dla ener­ge­tycz­nych spo­tkań. Na miej­scu można spraw­dzić efek­ty współpracy z pol­ski­mi mar­ka­mi: Ania Kuczyńska, Sire­ne Eyewe­ar, czy Mo61 Per­fu­me Lab, które przy­go­to­wa­ły serie dodat- ków inspi­ro­wa­nych este­ty­ką 1664 Blanc. Ale to nie wszyst­ko. Przeżyć dostar­cza­ją również wyda­rze­nia spe­cjal­ne w gro­nie artystów, ludzi z mediów i świata lifestyle’u. Pierw­sze z nich odby­ło się w ubie­gły poniedziałek.

3 (nieoczywiste) Talenty w 1664 Blanc Concept Bar

W trak­cie Even­tu 3 Talentów, zapro­sze­ni goście pozna­li nie­oczy­wi­ste odkry­cia mło­dych artystów, wy- typo­wa­nych przez ambasadorów 1664 Blanc. Kar­la Gru­szec­ka, Łukasz Jemioł i Maciej Musia­łow­ski wcie­li­li się w rolę mecenasów sztu­ki, a ich zada­niem było odkry­cie nowych, nie­oczy­wi­stych talentów.

Event 3 talentów to pro­jekt wyjątkowy i ważny – pro­mu­je mło­dych artystów, który mogą tra­fić do szer­szej publiczności, ale także kul­ty­wu­je kreatywność i na pew­no doda­je moty­wa­cji innym twór- com. Ogrom­ną zale­tą tego wyda­rze­nia jest także różnorodność przed­sta­wio­nych prac i dzie­dzin sztu­ki. Mam nadzie­ję, że takich projektów poja­wi się więcej!

Każdy z wybra­nych twórców miał oka­zję zapre­zen­to­wać swo­je dzie­ła szer­szej publiczności pod­czas even­tu w Con­cept Barze 1664 Blanc. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się: arty­sta Robert Kuta, fil­mo­wiec i rysow­nik Ivan Bam­ba­lin oraz malarz Patryk Pali­wo­da. Ich pra­ce, m.in. insta­la­cję z ubrań w wyko­na­niu Rober­ta Kuty można było podzi­wiać w kame­ral­nej, desi­gner­skiej prze­strze­ni baru.

1664 Blanc pro­mu­je mło­dych arty­stów Event 3 Talen­tów w Con­cept Bar marki

Wyda­rze­nie było jednocześnie otwar­ciem serii eventów life­sty­lo­wych, które przez kolej­ny miesiąc będą mia­ły miej­sce w insta-frien­dly prze­strze­ni przy uli­cy Mar­szał­kow­skiej 32.

Niebieska butelka 1664 Blanc

Dla fanów na całym świecie, 1664 Blanc to nie tyl­ko uni­kal­nie ser­wo­wa­ne bia­łe piwo, ale też nie­ba- nalna, deli­kat­na kom­po­zy­cja smaków z nutą skórki cytrusów i kolen­dry. 1664 Blanc jest czymś więcej niż dosko­na­łym wybo­rem dla koneserów piwa, bo i nie­oczy­wi­stym zamien­ni­kiem wina musującego. Pro­po­zy­cją dla kolekcjonerów przyjemności, którzy zwy­czaj­ne chwi­le lubią prze­mie­niać w wyjątkowe.

Filmowiec i rysownik Ivan Bambalin

Fil­mo­wiec i rysow­nik Ivan Bambalin

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy