Styl życia

Najlepsze prezenty na Dzień Matki 2023

Najlepsze prezenty na Dzień Matki to te dobrze przemyślane. To właśnie dzięki upominkom, które odpowiadają ich zainteresowaniom i osobowości pokażesz swoją miłość, szacunek i uznanie. Dzięki naszym wyborom, nie możesz się pomylić! To jednak wcale nie oznacza, że muszą okazać się wymyślne: czasem wystarczy coś najprostszego, aby sprawić wywołać uśmiech na twarzy naszych ukochanych Mam.

Najlepsze prezenty na Dzień Matki 2023

Naj­lep­sze pre­zen­ty na Dzień Mat­ki 2023: La Mer nowy The Moistu­ri­zing Soft Cre­am, La Mer Zestaw na Dzień Mat­ki, Jo Malo­ne Colo­gne Osman­thus Blos­som, West­man Ate­lier Face Tra­ce Con­to­ur Stick, Cla­rins Double Serum Light Textu­re, zestaw The Ritu­al of Saku­ra Ritu­als Rene­wing Routi­ne, Yonel­le LUMIFUSION Roz­ja­śnia­ją­cy AHA Peel Z Wita­mi­ną C Pre­mium, Dr Ire­na Eris Autho­ri­ty Supre­me Age Delay­ing Cre­am, Dip­ty­que zapach L’E­au Papier.

Bez wzglę­du na jej oso­bo­wość czy styl, dzię­ki naszym nie­za­wod­nym pomy­słom na pre­zent spra­wisz jej praw­dzi­wą radość. Niech ten wybór przy­po­mi­na, że Dzień Mat­ki już 26 maja.

Najlepsze prezenty na Dzień Matki 2023

Być może szyb­ka wyciecz­ka do per­fu­me­rii lub buti­ku oka­że się naj­lep­szym roz­wią­za­niem, zwłasz­cza w przy­pad­ku drob­ne­go zaku­pu, takie­go jak np. zapach czy kre­mu. L’E­au Papier to wyjąt­ko­wy, nowy zapach od Dip­ty­que, któ­ry cele­bru­je potę­gę wyobraź­ni – zawie­szo­ny w cza­sie moment, w któ­rym atra­ment, papier i dłoń sta­ją się jed­nym. Zapach zanu­rza w ser­cu piż­ma, któ­re ewo­lu­uje, zmie­nia się i uwal­nia się w kon­tak­cie ze skó­rą, tak jak atra­ment nasy­ca papier i przyj­mu­je jego tek­stu­rę, aby wycza­ro­wy­wać sny i obra­zy. Każ­dą Mamę z pew­no­ścią ocza­ru­je rów­nież zapach Jo Malo­ne Colo­gne Osman­thus Blos­som, będą­cy sub­tel­nym połą­cze­niem lek­kich nut kwia­to­wych i owo­co­wych. To per­fu­ma wprost stwo­rzo­na dla kobie­ty nie­za­leż­nej i pole­ca­na jest do nosze­nia głów­nie na co dzień – w cie­płe, wio­sen­ne i let­nie dni.

Inten­syw­na kura­cja prze­ciw­zmarszcz­ko­wa na noc w posta­ci kre­mu Dr Ire­na Eris Autho­ri­ty Supre­me Age Delay­ing Cre­am zapew­nia dłu­go­trwa­łe wypeł­nie­nie zmarsz­czek, wygła­dze­nie oraz wyrów­na­nie kolo­ry­tu skó­ry, któ­ra po każ­dej apli­ka­cji sta­je się coraz bar­dziej jędr­na i odmło­dzo­na. Inno­wa­cyj­ny kolo­idal­ny pep­tyd zło­ta, wzbo­ga­co­ny o uni­kal­ny Tri­hy­dro Acti­va­tor, akty­wu­ją­cy  trans­port w bło­nach mito­chon­drial­nych, przy­czy­nia się do sty­mu­la­cji pro­duk­cji kola­ge­nu III i I oraz ela­sty­ny, zapew­nia­jąc wypeł­nie­nie linii i zmarsz­czek poprzez zmniej­sze­nie ich dłu­go­ści, głę­bo­ko­ści i licz­by. Yonel­le LUMIFUSION Roz­ja­śnia­ją­cy AHA Peel Z Wita­mi­ną C Pre­mium to z kolei podwój­nie aktyw­ny peeling kwa­so­wy AHA na bazie wita­mi­ny C Pre­mium i kom­plek­su LACTIFERUL™, szcze­gól­nie pole­ca­ny do odno­wy i odmła­dza­nia wyglą­du każ­de­go typu skó­ry, nawet wraż­li­wej i naczyn­ko­wej. Dzia­ła sku­tecz­nie w przy­pad­ku cery doj­rza­łej, zmę­czo­nej, skłon­nej do prze­bar­wień i innych obja­wów sta­rze­nia się – świet­nie spraw­dzi się zatem jako kosme­tyk dla star­szych Mam. W wal­ce z upły­wa­ją­cym cza­sem i w tro­sce o pięk­ną, pro­mien­ną cerę zadba tak­że  Cla­rins Double Serum Light Textu­re, czy­li inten­syw­ne serum prze­ciw­sta­rze­nio­we z 21 sil­ny­mi eks­trak­ta­mi roślin­ny­mi o lek­kiej kon­sy­sten­cji dla każ­de­go, któ­re­go podwój­na for­mu­ła łączy w sobie 21 sil­nych eks­trak­tów roślin­nych, któ­re poma­ga­ją wzmoc­nić 5 funk­cji wital­nych skó­ry – rege­ne­ra­cję, odży­wie­nie, dotle­nie­nie, nawil­że­nie, ochro­nę – i dzia­ła­ją na ozna­ki sta­rze­nia. 

Ci, któ­rzy szu­ka­ją cze­goś bar­dziej tra­dy­cyj­ne­go, powin­ni wypró­bo­wać kul­to­wy już krem (teraz w nowej odsło­nie), tj. La Mer nowy The Moistu­ri­zing Soft Cre­am wzbo­ga­co­no o zaawan­so­wa­ne korzy­ści, dzię­ki cze­mu poma­ga cof­nąć ozna­ki sta­rze­nia, sku­tecz­nie im zapo­bie­ga­jąc. Ten inno­wa­cyj­ny kosme­tyk nawil­ża­ją­cy poma­ga zacho­wać mło­dy wygląd bez zby­tecz­nych zmarsz­czek oraz cof­nąć ozna­ki sta­rze­nia i sku­tecz­nie im zapo­bie­gać, a zawar­ty w nim elik­sir Mirac­le Broth™ o ukie­run­ko­wa­nym dzia­ła­niu ujędr­nia skó­rę od wewnątrz. Nowy sys­tem poda­wa­nia, któ­ry poma­ga wpro­wa­dzić nasz aktyw­ny Mirac­le Broth™ głę­bo­ko w powierzch­nię skó­ry, aby osią­gnąć nowe wła­ści­wo­ści prze­ciw­sta­rze­nio­we, zacho­wu­jąc jed­no­cze­śnie swo­ją uni­kal­ną, uza­leż­nia­ją­cą konsystencję.

Czy Two­ja Mama lubi maki­jaż? West­man Ate­lier Face Tra­ce Con­to­ur Stick to kre­mo­wy sztyft o czy­stym skła­dzie do kon­tu­ro­wa­nia. Wspa­nia­le rzeź­bi rysy twa­rzy, pod­kre­śla kości policz­ko­we, powie­ki i linię żuchwy, a dzię­ki intu­icyj­nej for­mu­le tra­ce-and-blend (rysuj i łącz) dopa­so­wu­je się do twa­rzy. Dodat­ko­wo, zawie­ra koją­ce skład­ni­ki, któ­re chro­nią skó­rę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi środowiskowymi.

Dla Mam, któ­re kocha­ją wszyst­ko, co pięk­ne i potrze­bu­ją relak­su nie­zwy­kle aro­ma­tycz­ny zestaw poda­run­ko­wy The Ritu­al of Saku­ra Ritu­als Rene­wing Routi­ne w któ­rym znaj­dzie­my pian­kę pod prysz­nic w żelu, świe­cę, cukro­wy peeling oraz krem do cia­ła. Dzię­ki urze­ka­ją­ce­mu zapa­cho­wi kwia­tów wiśni i mle­ka ryżo­we­go spra­wi, że każ­dy pora­nek będzie cele­bra­cją cudow­ne­go dnia. Ponad­to, war­to zwró­cić uwa­gę na pięk­ne opa­ko­wa­nie w sty­lu ori­ga­mi, któ­re czer­pie inspi­ra­cję z japoń­skiej sztu­ki obda­ro­wy­wa­nia. Tak uro­cze pudeł­ko, w któ­rym znaj­du­ją się pro­duk­ty, może póź­niej zostać wyko­rzy­sta­ne do prze­cho­wy­wa­nia swo­ich dro­bia­zgów, zdjęć, listów czy innych cen­nych przedmiotów.

Jeśli wszyst­ko inne zawie­dzie, wybierz spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny La Mer Zestaw na Dzień Mat­ki i odkryj luk­su­so­wą kolek­cję – ide­al­ną na pre­zent z oka­zji Dnia Mat­ki. Ta dwu­czę­ścio­wa kolek­cja skła­da się z pro­duk­tów, któ­re łago­dzą podraż­nie­nia i zapew­nia­ją skó­rze głę­bo­kie nawilżenie.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy