Miejsca

SAVICKI otworzył w Warszawie pierwszy salon z VIP Roomem

9 sierpnia odbyła się uroczysta prezentacja salonu SAVICKI dla przedstawicieli mediów, stylistów i influencerów. Lokal znajduje się w prestiżowej lokalizacji – Centrum Handlowym Westfield Arkadia. Jest to również jedyna w Polsce przestrzeń z VIP Room’em marki, w którym można oglądać diamenty w prywatnej przestrzeni. Najnowszą kolekcję oraz wystrój warszawskiego butiku podziwiali przedstawiciele mediów, influencerzy, a także goście specjalni wydarzenia.

Histo­rię mar­ki SAVICKI roz­po­czął Kazi­mierz Sawic­ki, otwie­ra­jąc w 1976 roku w Lubli­nie pierw­szy salon połą­czo­ny z pra­cow­nią. Dziś SAVICKI jest jed­ną z naj­szyb­ciej rosną­cych firm w Pol­sce. To lider kate­go­rii wed­ding & enga­ge­ment, któ­ry roz­wi­ja sieć salo­nów w naj­więk­szych mia­stach – w Lubli­nie, Wro­cła­wiu, Pozna­niu, Gdań­sku oraz Kra­ko­wie. Teraz do gro­na miejsc z inno­wa­cyj­nym i nagra­dza­nym kon­cep­cie salo­nów SAVICKI dołą­czy­ła Warszawa.

Pod­czas pra­so­we­go otwar­cia salo­nu w War­sza­wie, goście mogli poroz­ma­wiać z eks­per­ta­mi SAVICKI na temat wybo­ru biżu­te­rii zarę­czy­no­wej i ślub­nej, naj­now­szych tren­dach jubi­ler­skich oraz zoba­czyć pierw­szy w Pol­sce VIP Room, gdzie w indy­wi­du­al­nej prze­strze­ni będzie moż­na doko­nać zaku­pu wyse­lek­cjo­no­wa­nej biżu­te­rii o naj­wyż­szych para­me­trach technicznych.

SAVICKI otworzył w Warszawie pierwszy salon z VIP Roomem

Była to tak­że oka­zja do wysłu­cha­nia przed­sta­wi­cie­li mar­ki o tym jak mar­ka SAVICKI budu­je swo­ją pozy­cję lide­ra w dzie­dzi­nie dia­men­tów. Histo­rię mar­ki z pol­skim kapi­ta­łem, eks­pan­sję na ryn­ki zagra­nicz­ne oraz inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia jakie SAVICKI wpro­wa­dza do swo­ich pro­ce­sów sprze­da­żo­wych to rów­nież tema­ty o któ­rych mogli­śmy się dowie­dzieć pod­czas spo­tka­nia prasowego.

Naszą misją jest edu­ko­wa­nie Pola­ków na temat war­to­ści dia­men­tów. Chce­my, aby na wła­sne oczy zoba­czy­li, czym róż­ni się dia­ment od cyr­ko­nii i, że nie bez powo­du jest to kamień wiecz­ny, o dużej war­to­ści. Stwo­rzy­li­śmy spe­cjal­ny kon­cept salo­nu z VIP Roomem, w któ­rym klien­ci dys­kret­nie i spo­koj­nie będą mogli obej­rzeć pod lupą dia­men­ty o naj­wyż­szych para­me­trach i w róż­nych prze­dzia­łach masy, a tak­że przy­mie­rzyć biżu­te­rię. To pierw­sze takie roz­wią­za­nie w salo­nie jubi­ler­skim w Pol­sce.” – mówił pod­czas wyda­rze­nia Tomasz Osman, Pre­zes Zarzą­du i współ­wła­ści­ciel SAVICKI.

Mar­ka SAVICKI już jest zna­na ze swo­je­go nowa­tor­skie­go podej­ścia do klien­ta. Oglą­da­nie i przy­mie­rza­nie biżu­te­rii ma przy­po­mi­nać bar­dziej przy­ja­ciel­ską wizy­tę niż tra­dy­cyj­ny pro­ces zaku­pu luk­su­so­wych pro­duk­tów. Dla­te­go SAVICKI swo­je salo­ny pro­jek­tu­je tak, żeby prze­ła­mać tra­dy­cyj­ną barie­rę klient-sprze­daw­ca. Współ­cze­śni klien­ci cenią sobie moż­li­wość samo­ob­słu­gi, a SAVICKI podą­ża za tym tren­dem. Taki też jest salon w war­szaw­skiej Arka­dii, któ­re­go cen­tral­nym punk­tem jest wyjąt­ko­wy stół Try­On®.

Wybór obrącz­ki czy pier­ścion­ka zarę­czy­no­we­go to chwi­la, któ­rą zako­cha­ni chcą prze­żyć tyl­ko we dwo­je. Kon­sul­tant jest tu tyl­ko dorad­cą. Opra­co­wa­li­śmy więc inno­wa­cyj­ny stół Try­On® do samo­dziel­ne­go przy­mie­rza­nia biżu­te­rii. Znaj­du­ją się tam wier­ne repli­ki pier­ścion­ków zarę­czy­no­wych i obrą­czek. Para może je przy­mie­rzać tak dłu­go, jak zechce, a dopie­ro potem sko­rzy­stać ze wspar­cia kon­sul­tan­ta, a następ­nie przejść do VIP Room’u i obej­rzeć ory­gi­nal­ną biżu­te­rię z dia­men­ta­mi czy inny­mi kamie­nia­mi szla­chet­ny­mi.” – tłu­ma­czył Tomasz Osman.

Pod­czas otwar­cia salo­nu jubi­ler­skie­go SAVICKI w War­sza­wie goście mie­li tak­że oka­zję, żeby doce­nić nie­ba­nal­ne wzor­nic­two mar­ki. Zapre­zen­to­wa­no kul­to­we kolek­cję pier­ścion­ków zarę­czy­no­wych The Light® oraz The Journey®.

Kolek­cja The Light® to sztan­da­ro­wa kolek­cja SAVICKI, któ­ra od 15 lat zachwy­ca wyso­ką bry­lan­cją dia­men­tu. The Jour­ney® to now­sza kolek­cja łączą­ca kla­sycz­ną for­mę ze współ­cze­snym minimalizmem.

SAVICKI otworzył w Warszawie pierwszy salon z VIP Roomem

SAVICKI jako mar­ka jubi­ler­ska sta­ra się wyzna­czać nowe tren­dy. Jako pierw­sza w Pol­sce zaczę­ła na szer­szą ska­lę pro­mo­wać pier­ścion­ki z czar­ne­go zło­ta. Roz­po­wszech­ni­ła tak­że nie­do­ce­nio­ne u nas bia­łe sza­fi­ry oraz czar­ne dia­men­ty. Teraz stwo­rzy­ła kolek­cję obrą­czek partnerskich:

Oprócz tra­dy­cyj­nych pier­ścion­ków zarę­czy­no­wych i obrą­czek ślub­nych, stwo­rzy­li­śmy ofer­tę obrą­czek part­ner­skich Sign of Love®, któ­re może wrę­czyć sobie wza­jem­nie para na znak miło­ści i lojal­no­ści. To alter­na­ty­wa dla par, któ­re świa­do­mie rezy­gnu­ją z tra­dy­cyj­ne­go ślu­bu, ale chcą wyra­zić swo­ją miłość i odda­nie.” – mówił Tomasz Osman.

SAVICKI nie zapo­mi­na rów­nież o pomo­cy. Dochód ze sprze­da­ży kolek­cji, któ­rej amba­sa­do­ra­mi zosta­li zna­ni akto­rzy i aktor­ki, „Klu­czy­ki do szczę­ścia” zosta­nie w cało­ści prze­ka­za­ny na cele cha­ry­ta­tyw­ne Fun­da­cji Rodzin Adopcyjnych.

Mot­tem naszej mar­ki jest Sha­re Your Love. Wie­rzy­my, że pomna­ża­my szczę­ście i dobro – dzie­ląc się nimi. Każ­de otwar­cie nowe­go salo­nu jest oka­zją, żeby poka­zać naszym klien­tom, że  dla nas to nie puste sło­wa. Anga­żu­je­my się w pomoc innym, zwłasz­cza naj­młod­szym.” – pod­kre­ślał Jakub Sawic­ki – syn zało­ży­cie­la i współ­wła­ści­ciel mar­ki SAVICKI.

W even­cie wzię­ło udział wie­lu dzien­ni­ka­rzy i sty­li­stów z naj­więk­szych tytu­łów pra­so­wych w Pol­sce oraz ludzie ze świa­ta mediów, a tak­że influ­en­ce­rzy i przy­ja­cie­le mar­ki SAVICKI.

SAVICKI w związ­ku z otwar­ciem salo­nu w War­sza­wie przy­go­to­wał moc atrak­cji dla odwie­dza­ją­cych. W dniach 10–12 sierp­nia będzie moż­na tak­że kupić biżu­te­rię z upu­stem nawet do 30%. Dodat­ko­wo każ­da oso­ba, któ­ra kupi pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy, może wygrać obrącz­ki ślub­ne, a przy zaku­pie obrą­czek odbę­dzie się kon­kurs biżu­te­rii z ofer­ty SAVICKI. Łącz­na war­tość nagród to 10 000 złotych.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy