DesignMiejsca

Magia zapachów w pierwszym wolnostojącym butiku Jo Malone London w Polsce

Jo Malone London otwiera pierwszy flagowy butik w Warszawie. W ten sposób brytyjska marka chce zapewnić możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem. Zwłaszcza, że zapachy nie tylko tworzą, ale i towarzyszą naszym wspomnieniom. 

Magia zapachów w pierwszym wolnostojącym butiku Jo Malone London w Polsce

Magia zapa­chów w pierw­szym wol­no­sto­ją­cym buti­ku Jo Malo­ne Lon­don w Polsce

Dom zapa­cho­wy Jo Malo­ne Lon­don od lat sły­nie z two­rze­nia ponad­cza­so­wych, ele­ganc­kich kom­po­zy­cji, roz­piesz­cza­jąc wszyst­kie zmy­sły. Dzię­ki temu, naj­waż­niej­sze wspo­mnie­nia, naj­sil­niej zapi­su­ją­ce się w naszej pamię­ci, mogą nosić nuty Jo Malo­ne Lon­don. Każ­dy z zapa­chów powsta­je po to, aby  klient mógł je odkry­wać, w dodat­ku, z nie­zwy­kłą dba­ło­ścią o szcze­gó­ły. A wszyst­ko po to,  aby moż­na je było nosić indy­wi­du­al­nie bądź dowol­nie ze sobą łączyć, w celu uzy­ska­nia bar­dziej sper­so­na­li­zo­wa­nych per­fum.  Każ­dy z zapa­chów Jo Malo­ne Lon­don opra­co­wy­wa­ny jest we współ­pra­cy z wybra­ny­mi przez mar­kę, cie­szą­cy­mi się naj­wyż­szym uzna­niem na świe­cie, mistrza­mi per­fu­miar­stwa, przy wyko­rzy­sta­niu naj­wyż­szej jako­ści skład­ni­ków. 

W ramach kolek­cji znaj­dzie­my zapa­chy Colo­gne, pro­duk­ty do kąpie­li i dodat­ki do domu, a tak­że sezo­no­we zapa­chy oraz edy­cje limitowane.

Jo Malo­ne Lon­don to nie tyl­ko naj­wyż­szej jako­ści, znie­wa­la­ją­ce zapa­chy, ale tak­że zapew­nia­na przez mar­kę wyjąt­ko­wa obsłu­ga odzwier­cie­dla­ją­ca jej podej­ście do nowo­cze­sne­go luk­su­su. Sty­li­ści mar­ki słu­żą bowiem pomo­cą oraz eks­perc­ką wie­dzą: nie tyl­ko pod­czas kom­po­no­wa­nia przez klien­tów swo­je­go nowe­go pod­pi­su zapa­cho­we­go, ale tak­że w trak­cie dobie­ra­nia ide­al­ne­go pre­zen­tu. Dzię­ki temu, bry­tyj­ska mar­ka jest uoso­bie­niem ducha szczo­dro­ści, a każ­dy pre­zent pako­wa­ny jest do kul­to­we­go pudeł­ka w kre­mo­wym kolo­rze z czar­ny­mi ele­men­ta­mi. Ponad­to, w skle­pie znaj­dzie­my róż­no­rod­ne opcje per­so­na­li­za­cji, któ­re czy­nią każ­dy pro­dukt jesz­cze bar­dziej nie­po­wta­rzal­nym. 

Pierw­szy wol­no­sto­ją­cy butik Jo Malo­ne Lon­don powstał z myślą o oży­wie­niu histo­rii mar­ki w Pol­sce, a tym samym inspi­ra­cji sto­ją­cych za two­rzo­ny­mi zapa­cha­mi czy sztu­ką obda­ro­wy­wa­nia bli­skich. W ten spo­sób, poza per­fu­ma­mi, bry­tyj­ska mar­ka pra­gnie zapro­po­no­wać sze­reg innych pro­duk­tów raz uni­ka­to­wych  dla Jo Malo­ne Lon­don ser­wi­sów odzwier­cie­dla­ją­cych indy­wi­du­al­ne podej­ście mar­ki do każ­de­go kon­su­men­ta. 

Magia zapachów w pierwszym wolnostojącym butiku Jo Malone London w Polsce

Ser­cem Jo Malo­ne Lon­don jest kamie­ni­ca z epo­ki gre­go­riań­skiej, znaj­du­ją­ca się w lon­dyń­skiej dziel­ni­cy Mary­le­bo­nea. Nic więc dziw­ne­go, ze ogól­no­świa­to­wa sieć buti­ków mar­ki pro­jek­tem wnę­trza nawią­zu­je do wyglą­du głów­nej sie­dzi­by. Współ­cze­sne wnę­trza zdo­bią więc kla­sycz­ne deta­le, sta­no­wią­ce inspi­ra­cję dla snu­cia zapa­cho­wych opo­wie­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­nych ele­men­tów wystro­ju nie mogło zatem zabrak­nąć i w war­szaw­skim buti­ku. 

Pierw­szy mono­bran­do­wy butik Jo Malo­ne Lon­don w Pol­sce otwie­ra się w West­field Moko­tów, co tyl­ko świad­czy o tym, że cen­tra han­dlo­we West­field sta­no­wią gwa­ran­cję jako­ści i przy­cią­ga­ją naj­lep­sze świa­to­we mar­ki. Nic w tym zaska­ku­ją­ce­go, bowiem wyjąt­ko­we doświad­cze­nia zaku­po­we ofe­ro­wa­ne przez mar­kę Jo Malo­ne Lon­don ide­al­nie wpi­su­ją się w DNA cen­trum han­dlo­we­go West­field Moko­tów, dla któ­re­go dba­łość o klien­tów i ich wra­że­nia w trak­cie zaku­pów od zawsze sta­no­wi­ły jeden z naj­waż­niej­szych celów.

Naj­now­szy butik Jo Malo­ne Lon­don znaj­du­je się w West­field Moko­tów, przy ul. Woło­skiej 12, w War­sza­wie na pozio­mie 0.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Błysk gwiezdnego pyłu - perfekcyjne prezenty z limitowanej kolekcji Jo Malone London Christmas Collection

Jo Malo­ne Lon­don od ponad 20 lat sły­nie z wywa­żo­nych, ele­ganc­kich zapa­chów. Co roku, w oko­li­cach świąt, mar­ka szcze­gól­nie dba o wszyst­kie nasze zmy­sły, wycho­dząc na prze­ciw naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym, pro­po­nu­jąc wyjąt­ko­wo opra­wio­ne, zaska­ku­ją­ce kom­po­zy­cje zapachowe.…
Więcej
Uroda

Ponadczasowe, owocowe nuty w limitowanej edycji kolekcji English Pear & Freesia Jo Malone London

Sma­ko­wi­ta kom­po­zy­cja zain­spi­ro­wa­na wido­kiem sadów ską­pa­nych w zło­ci­stych pro­mie­niach słoń­ca, przy­wo­dzą­ca na myśl zmy­sło­wą świe­żość led­wo co doj­rza­łych gru­szek, otu­lo­na bukie­tem rado­snych, bia­łych fre­zji, któ­rych wyjąt­ko­we kwia­ty roz­ta­cza­ją wokół aurę nie­win­no­ści i rześ­kiej delikatności –…
Więcej
Uroda

Kwintesencja lata zamknięta w butelce -  nowa kolekcja zapachów Jo Malone London

Nowa limi­to­wa­na, nostal­gicz­na kolek­cja Jo Malo­ne Lon­don to pięć roz­kosz­nych zapa­chów inspi­ro­wa­nych tęsk­no­tą za tra­dy­cja­mi z prze­szło­ści i słod­ki­mi, kon­fi­tu­ro­wy­mi marze­nia­mi. Kam­pa­nia zapa­chów two­rzy iście siel­ski, bez­tro­ski, rodzin­ny i cie­pły kli­mat: wiej­skie­mu festy­no­wi towa­rzy­szy niezwykle…
Więcej