Styl życia

Stylista zdrowia – Care for beauty, care for health. Spotkanie z marką Artego w Cukrowni Żnin

 2 października 2022 marka Artego zorganizowała niezwykły event wprowadzający ideę Stylista zdrowia – Care for beauty, care for health. Ponad 100 fryzjerów z całej Polski wzięło udział w wydarzeniu zorganizowanym w Cukrowni Żnin i zdobyło nowe kompetencje, dzięki którym jeszcze uważniej będą mogli zatroszczyć się o swoich klientów. Dodatkowo, poza edukacją fryzjerów, Artego przekaże 50 000 zł dochodu ze sprzedaży biletów na program Daj Włos! Fundacji Rak’n’Roll. Dzięki temu Fundacja będzie mogła zakupić peruki z włosów syntetycznych i przekazać je podopiecznym w trakcie leczenia.

Stylista zdrowia - Care for beauty, care for health.  Spotkanie z marką Artego w Cukrowni Żnin

Arte­go oraz Fun­da­cję Rak’n’Roll łączy wspól­ny cel – zadba­nie o zdro­wie osób, z któ­ry­mi współ­pra­cu­ją. Jak mówi Joan­na Roko­szew­ska-Łoj­ko z Fun­da­cji: Fry­zjer­ki i fry­zje­rzy mają kon­takt ze skó­rą gło­wy, któ­rej sam klient nie widzi. A że są ludź­mi bie­gły­mi w roz­mo­wie, mogą też wska­zać klien­to­wi wła­ści­we dzia­ła­nie. Ten pro­jekt ma na celu uświa­da­mia­nie fry­zje­rom, jak waż­na jest otwar­tość na zauwa­ża­nie zmian skór­nych u klien­tek i klien­tów, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści powie­dze­nia o nich oraz zachę­ca­nie do wizy­ty u lekarza.

Ini­cja­ty­wę Sty­li­sta zdro­wia zain­spi­ro­wa­ła histo­ria Ani i Erne­sta, gości spe­cjal­nych even­tu, któ­rzy zwró­ci­li uwa­gę, jak wyjąt­ko­wa jest rela­cja mię­dzy sty­li­stą a klien­tem i że wspól­na uważ­ność oraz prak­ty­ka mogą mieć real­ny wpływ na dal­sze życie klien­tów. Uczest­ni­cy wyda­rze­nia mie­li moż­li­wość wymie­nić się swo­imi doświad­cze­nia­mi i zgod­nie zauwa­ży­li, że bra­ko­wa­ło do tej pory prze­strze­ni, aby roz­ma­wiać o zmia­nach na skó­rze gło­wy w salo­nach fry­zjer­skich. Wie­lu fry­zje­rów zna­la­zło się wcze­śniej w podob­nej sytu­acji i nie mie­li pew­no­ści, jak reago­wać. Jak mówi jed­na z uczest­ni­czek spo­tka­nia: Arte­go jako pierw­sza mar­ka powie­dzia­ła na głos, że może­my powie­dzieć klient­ce o zmia­nach na skó­rze gło­wy. Zawsze się tego bałam, ale teraz
to jest mój obo­wią­zek
.

Pro­jekt spo­tkał się z bar­dzo pozy­tyw­nym odze­wem, a fry­zje­rzy szyb­ko zaczę­li utoż­sa­miać się z nowym ter­mi­nem w bran­ży beau­ty, któ­ry wpro­wa­dza Arte­go. Mar­ka wie­rzy, że każ­dy sty­li­sta powi­nien zostać sty­li­stą zdro­wia. Dla­cze­go? Doro­ta Sie­lu­życ­ka, Brand Mana­ger mar­ki wyja­śnia: Dostrze­gli­śmy nową rolę fry­zje­ra – Sty­li­sta Zdro­wia, któ­ry dzię­ki swo­jej uważ­no­ści może wes­przeć klien­ta w zacho­wa­niu zdro­wia. Jeże­li choć 1% fry­zje­rów zde­cy­du­je się sze­rzej spoj­rzeć na swój zawód to będzie to wiel­ki suk­ces kam­pa­nii.

W jaki spo­sób fry­zjer powi­nien roz­ma­wiać z Klien­tem? Jak prze­ka­zać infor­ma­cję, gdy fry­zjer zauwa­żył zna­mię? Na te pyta­nia sty­li­ści zdro­wia znaj­dą odpo­wiedź w fil­mach przy­go­to­wa­nych na potrze­by kam­pa­nii. Psy­cho­on­ko­log Mał­go­rza­ta Ciszew­ska- Koro­na, któ­ra wzię­ła udział w kam­pa­nii Sty­li­sta Zdro­wia odpo­wia­da w nich: Naj­pro­ściej. To jest pod­sta­wo­wa zasa­da, ponie­waż jak zaczy­na­my „wymy­ślać” to naj­czę­ściej jeste­śmy źle ode­bra­ni. Fry­zjer to nie jest lekarz pierw­sze­go kon­tak­tu, to nie jest der­ma­to­log, to nie jest onko­log. Fry­zjer dba o skó­rę gło­wy i wło­sy. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby był uważ­ny i jeże­li zoba­czy zmia­nę na skó­rze gło­wy, za usza­mi lub na kar­ku, w deli­kat­ny spo­sób powie­dział o tym Klient­ce lub Klien­to­wi i zachę­cił do pój­ścia do leka­rza. Już w poło­wie listo­pa­da na youtube.pl na  kana­le arte­go pol­ska, poja­wią się kolej­ne fil­my z psy­cho­on­ko­log Mał­go­rza­tą Ciszew­ską- Koro­na, w któ­rych razem z Instruk­to­ra­mi mar­ki arte­go,  będą roz­ma­wiać na temat pro­fi­lak­ty­ki w salo­nie fry­zjer­skim w ramach kam­pa­nii Sty­li­sta Zdrowia.

Dzię­ki pod­ję­tym dzia­ła­niom Arte­go może nie tyl­ko wes­przeć pod­opiecz­nych Fun­da­cji, ale rów­nież edu­ko­wać spo­łecz­ność. Jak mówi dr Adam Ciche­wicz spe­cja­li­sta der­ma­to­log, któ­ry wziął udział w kam­pa­nii: bar­dzo waż­na jest samo­kon­tro­la wła­sne­go cia­ła, wła­snej skó­ry. I tutaj wła­śnie poja­wia się rola fry­zje­ra. Ponie­waż to tak napraw­dę tyl­ko fry­zjer jest w sta­nie, przy oka­zji wyko­ny­wa­nia swo­je­go zawo­du, dostrzec tą zmia­nę, któ­ra może być poten­cjal­nie zło­śli­wą. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Inicjatywa Artego Stylista Zdrowia określa nową rolę fryzjerów

 Care for beau­ty, care for health.  Ini­cja­ty­wa Arte­go Sty­li­sta Zdro­wia okre­śla nową rolę fry­zje­rów i poka­zu­je jak istot­na jest uważ­ność, otwar­tość i umie­jęt­ność roz­mo­wy w pro­fi­lak­ty­ce czer­nia­ka.  Mar­ka Arte­go we współ­pra­cy z Fun­da­cją Rak’n’Roll podejmują…
Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Pie­lę­gna­cja i odży­wia­nie wło­sów w okre­sie let­nim jest nie­zbed­nym zabie­giem, jeśli chce­my utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji. Kosme­tyk pie­lę­gnu­ja­cy na lato powi­nien jed­no­cze­śnie łączyć sku­tecz­ne odży­wia­nie z ochro­ną przed utra­tą nawil­że­nia i z wygo­dą sto­so­wa­nia. Jaką nowość przy­go­to­wa­ła mar­ka Artego?
Więcej