Design

Paprocki Brzozowski oraz Rosanero z unikatową kolekcją dla pasjonatów pięknych wnętrz

Modułowa, wyjątkowa, inspirowana kształtami natury kolekcja — to efekt współpracy dwóch polskich marek. Paprocki Brzozowski i Rosanero we wspólnej kolekcji mebli Dumbo. Spotkanie świata mody z marką, która od lat tworzy meble doprowadziło do powstania mebli jakich jeszcze nie było na polskim rynku. Estetyczne i wygodne sofy, łóżka, stoliki kawowe i fotele idealne dla każdego wnętrza. 

Paprocki Brzozowski oraz Rosanero z unikatową kolekcją dla pasjonatów pięknych wnętrz

Współ­pra­ca pomię­dzy dwie­ma pol­ski­mi mar­ka­mi — Paproc­ki Brzo­zow­ski oraz Rosa­ne­ro, poka­zu­je jak wie­le punk­tów wspól­nych może mieć pro­jek­to­wa­nie mebli i ubrań oraz wypo­sa­ża­nie wnę­trza i sty­li­za­cja modo­wa. Kolek­cja zosta­ła prze­my­śla­na w taki spo­sób aby móc bawić się wnę­trzem. Tak jak dopa­so­wu­je­my i zmie­nia­my stro­je, tak rów­nież może­my dobie­rać i prze­sta­wiać ele­men­ty kolek­cji, aby wciąż doświad­czać cze­goś nowe­go we wła­snym wnę­trzu. Meble dzię­ki swo­jej modu­ło­wo­ści nada­ją się do róż­nej wiel­ko­ści prze­strze­ni i mają wie­le moż­li­wych kon­fi­gu­ra­cji. 

To nasz moment z pro­jek­to­wa­niem wnętrz. Jeste­śmy dum­ni i pod­eks­cy­to­wa­ni. Stwo­rzy­li­śmy pięk­ną for­mę, wyjąt­ko­we meble, któ­re wypeł­nią domy i miesz­ka­nia naszych Klien­tów. Duet Paproc­ki Brzo­zow­ski z mar­ką Rosa­ne­ro to połą­cze­nie ide­al­ne. ” – Mariusz Brzozowski.

Kolek­cja o prze­wrot­nej nazwie Dum­bo, inspi­ro­wa­na była… usza­mi sło­nia. Pro­jek­tan­ci two­rzy­li zain­spi­ro­wa­ni natu­rą. Nie­re­gu­lar­na for­ma, mor­ficz­ne kształ­ty, płyn­ne linie koja­rzą­ce się z owa­lem księ­ży­ca, kształ­tem kamie­nia czy linią brze­go­wą zesta­wio­ne zosta­ły w kontrze z geo­me­trycz­ny­mi, regu­lar­ny­mi kształ­ta­mi. To połą­cze­nie wpro­wa­dza ener­gię spo­ko­ju do prze­strze­ni, w któ­rych się znaj­du­ją. To kolek­cja w któ­rej nowo­cze­sność łączy się z kla­sy­ką w ory­gi­nal­nej formie.

Jeste­śmy bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­ni tą kolek­cją, to nasza pierw­sza przy­go­da z pro­jek­to­wa­niem mebli. Moż­li­wość pra­cy twór­czej z mar­ką Rosa­ne­ro jest dla nas inspi­ru­ją­cym doświad­cze­niem. Marzy­li­śmy o pro­jek­to­wa­niu rze­czy do domu, któ­re będą kom­po­no­wać się z nowo­cze­sny­mi wnę­trza­mi. Jakiś czas temu stwo­rzy­li­śmy linię wnę­trzar­ski­mi akce­so­ria­mi, taki­mi jak świe­ce, dyfu­zo­ry, ręcz­ni­ki i podusz­ki. Teraz przy­szła pora na więk­sze gaba­ry­ty” – Mar­cin Paprocki.

Do ory­gi­nal­nych form sof, naroż­ni­ków, fote­li i łóżek dobra­ne zosta­ły nie­zwy­kle ele­ganc­kie, mięk­kie tka­ni­ny. Sto­no­wa­ne kolo­ry były dla Mar­ci­na Paproc­kie­go i Mariu­sza Brzo­zow­skie­go oczy­wi­ste – ich tajem­ni­czość i cie­pła bar­wa wpro­wa­dza­ją do wnętrz zmy­sło­wy, wyci­sza­ją­cy charakter.

W kolek­cji zasto­so­wa­li­śmy wie­le szla­chet­nych, wło­skich tka­nin o boga­tym skła­dzie, takich jak baweł­na, len czy wisko­za. Więk­szość z nich jest prze­zna­czo­na na wyłącz­ność dla naszej mar­ki, co jest dużym wyróż­nie­niem. W kolek­cji zosta­ły zasto­so­wa­ne tak­że natu­ral­ne mate­ria­ły, takie jak gra­nit i mar­mur pata­go­nia w sto­li­kach kawo­wych czy wykoń­cze­niu naroż­ni­ka, oraz drew­no” – Kari­na Wil­ko­łek zało­ży­ciel­ka Rosanero.

Kon­cept wizu­al­ny, dobór kształ­tów i wykoń­czeń, to wizja autor­ska pro­jek­tan­tów. Duet  Paproc­ki Brzo­zow­ski od lat współ­pra­cu­je z mar­ka­mi, któ­re są bli­skie ich este­ty­ce. Rosa­ne­ro otwo­rzy­ło przed nimi świat infra­struk­tu­ry pro­duk­cyj­nej, ofe­ru­jąc nowin­ki tech­no­lo­gicz­ne i nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia w świe­cie desi­gnu. W ten spo­sób powsta­ła uni­ka­to­wa kolek­cja, któ­ra nie tyl­ko będzie wyglą­dać ide­al­nie w pięk­nych, nowo­cze­snych i indu­strial­nych wnę­trzach, ale jed­no­cze­śnie będzie wygod­na oraz przy­ja­zna dla użyt­kow­ni­ków. Meble z met­ką Paproc­ki Brzo­zow­ski x Rosa­ne­ro pozwa­la­ją budo­wać swo­je ulu­bio­ne domo­we momen­ty. Otu­la­ją, gwa­ran­tu­ją kom­fort i zapra­sza­ją do wnę­trza przed­mio­ty, któ­re łączą w sobie sztu­kę i użyteczność.

Paprocki Brzozowski oraz Rosanero z unikatową kolekcją dla pasjonatów pięknych wnętrz

Amba­sa­dor­ką kam­pa­nii zosta­ła model­ka Justy­na Michal­ska, któ­rą moż­na podzi­wiać w nie­zwy­kłej sesji zdję­cio­wej, zre­ali­zo­wa­nej w sta­rym pała­cu w oko­li­cach Kato­wic, odda­ją­cej ele­gan­cję i cha­rak­ter kolek­cji Dum­bo. 

Kolek­cja będzie dostęp­na od poło­wy listo­pa­da wyłącz­nie w wyse­lek­cjo­no­wa­nych salo­nach m.in. Ave Art w War­sza­wie, Archi­no­va Stu­dio w Szcze­ci­nie, Makao Home Ate­lier w Czę­sto­cho­wie, Gres w Łodzi, fir­mo­wym Salo­nie Rosa­ne­ro w Biel­sku-Bia­łej, Cobo Con­cept Sto­re we Wro­cła­wiu oraz Domo­te­ce w Koninie.

Paprocki Brzozowski oraz Rosanero z unikatową kolekcją dla pasjonatów pięknych wnętrz

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy