DesignStyl życia

Oldschool, Newschool i sekretni goście – 40-te urodziny G‑SHOCK’a

To rocznica, której miłośnicy marki G‑SHOCK wyczekiwali z utęsknieniem. Jedna z najbardziej ikonicznych marek zegarków na świecie świętowała swoje 40. urodziny w barze Newonce w centrum Warszawy.

 40-te urodziny G-SHOCK’a

40-te uro­dzi­ny G‑SHOCK’a

Od momen­tu swo­je­go debiu­tu w 1983 roku zegar­ki G‑SHOCK zdo­by­ły uzna­nie dzięki swo­jej trwałości, innowacyjności i uni­kal­ne­mu desi­gno­wi. Pierw­szy G‑SHOCK zapro­jek­to­wa­ny przez japońskiego inżyniera Kikuo Ibe był odpo­wie­dzią na wyzwa­nie stwo­rze­nia zegar­ka odpor­ne­go na wstrząsy i ude­rze­nia. Dzięki spe­cjal­nej kon­struk­cji koper­ty i odpo­wied­nie­mu zabez­pie­cze­niu modu­łu, G‑SHOCK stał się syno­ni­mem niezawodności w naj­trud­niej­szych warun­kach. Z oka­zji swo­je­go 40-lecia G‑SHOCK nie tyl­ko cele­bru­je swo­ją histo­rię suk­ce­su, ale również kon­ty­nu­uje swo­ją misję dostar­cza­nia nie­za­wod­nych zegarków dla ludzi, którzy cenią trwałość i wyjątkowy styl.

Wyda­rze­nie mia­ło łączyć w sobie old scho­ol i new scho­ol, nawiązując do dwóch twa­rzy samej mar­ki, która w bar­dzo natu­ral­ny sposób w swo­ich pro­jek­tach cele­bru­je kształ­ty kla­sycz­nych mode­li jak i inspi­ru­je się rozwijającymi się sub­kul­tu­ra­mi i two­rzy nowe tren­dy. Ta dycho­to­mia odbi­ja­ła się również w war­stwie muzycz­nej tego wie­czo­ru. New scho­ol był repre­zen­to­wa­ny przez Janu­sza Wal­czu­ka, amba­sa­do­ra mar­ki G‑SHOCK i nie­za­prze­czal­ne­go gwiaz­do­ra pol­skiej sce­ny rapo­wej. Twa­rzą old school’u był skład JWP, którzy na sce­nie poka­za­li cze­mu pola­cy zako­cha­li się w kul­tu­rze hip hopo­wej. Jed­nym z naj­bar­dziej zaskakujących momentów impre­zy był jed­nak nie­spo­dzian­ko­wy występ duetu Pro8l3m. Oskar i Ste­ez zszo­ko­wa­li zebra­ny tłum i stwo­rzy­li nie­zwy­kłą atmos­fe­rę koncertu.

 40-te urodziny G-SHOCK’a

40-te uro­dzi­ny G‑SHOCK’a

Wszy­scy fani mar­ki oprócz zaba­wy przy występach raperów, którzy zapi­sa­li się na kar­tach pol­skiej histo­rii hip hopu, mogli zoba­czyć na żywo naj­cie­kaw­sze mode­le mar­ki i nowości na nadchodzący sezon. Old­scho­olo­wy styl został podkreślony przez model DW-5600, który nawiązuje swo­im kształ­tem do pierw­szych produktów tej mar­ki na ryn­ku. New scho­ol był repre­zen­to­wa­ny przez nowości od G‑SHOCK z kolek­cji Octa­gon. Mode­le GA-2100, GM-2100,GMA-S2100, GA-B2100, czy GM-B2100 to alter­na­ty­wa dla tra­dy­cyj­nych kostek. Różne warian­ty kolo­ry­stycz­ne pozwa­la­ją dosto­so­wać zega­rek do sty­lu właściciela. Cien­ka koper­ta oraz car­bon core guard spra­wia­ją, że zega­rek jest nie tyl­ko wygod­ny, ale także piękny w swo­jej prostocie.

NEWSCHOOL GA-2100GB

G‑SHOCK GA-2100GB

OLDSCHOOL DW-5600FF

G‑SHOCK DW-5600FF

G‑SHOCK, który w swo­ich cza­so­mier­zach ceni gwa­ran­cję niezawodności, zde­cy­do­wa­nie nie zawiódł również fanów mar­ki pod­czas obchodów 40-tych uro­dzin. Ta noc zapad­nie na dłu­go w gło­wach miłośników tych wyjątkowych zegarków!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy