Styl życia

Christmas Gift Guide: plakaty Wall-being

Zna­leźć wyjąt­ko­wy pre­zent nie jest łatwo.  Jeśli nie chce­cie powie­lać swo­ich pomy­słów z poprzed­nich lat, w naszym prze­wod­ni­ku “Chri­st­mas Gift Guide” znaj­dzie­cie pro­po­zy­cje nie­zwy­kłe i ory­gi­nal­ne. Tym razem przy­go­to­wa­li­śmy coś dla wiel­bi­cie­li desi­gnu i wystroju…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Mako Store

Czas świą­tecz­ny to okres, w któ­rym może­my obda­ro­wać naszych bli­skich czymś napraw­dę wyjąt­ko­wym. Jed­nak w świą­tecz­nej gorącz­ce czę­sto zapo­mi­na­my o istot­nych kwe­stiach, takich jak prak­tycz­ność wybie­ra­nych przez nas pre­zen­tów i ich świet­na jakość, dzię­ki której…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria rett frem

Pra­gniesz poda­ro­wać naj­bliż­szym w pre­zen­cie coś napraw­dę wyjąt­ko­we­go? Każ­dy ele­ment z kolek­cji rett frem to znacz­nie wię­cej niż tyl­ko mate­rial­ny przed­miot – biżu­te­ria zało­ży­ciel­ki mar­ki, Lau­ry Paw­li­kow­skiej, nie­sie za sobą ukry­tą histo­rię. Każ­da kolek­cja skrywa…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Pola Zag

Uwiel­biasz kla­sy­kę, mini­ma­lizm, a jed­no­cze­śnie geo­me­trycz­ne for­my? Zwra­casz uwa­gę na kunszt wyko­na­nia, a w biżu­te­rii szu­kasz cze­goś uni­ka­to­we­go? Z pew­no­ścią poko­chasz pro­jek­ty archi­tek­ta wnętrz, Poli Zag, któ­re będą cudow­nym pre­zen­tem pod cho­in­kę dla mamy, babci,…

Więcej
Styl życia

Prezenty dla najbardziej wymagających

Każ­dy z nas marzy o tym jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym i wyjąt­ko­wym pre­zen­cie pod cho­in­ką. Świę­ta to bowiem szcze­gól­ny czas, kie­dy może­my obda­ro­wać naszych naj­bliż­szych tym, co naj­lep­sze. Zasta­na­wia­cie się, co zado­wo­li tych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych? Mamy dla…

Więcej
Jedzenie

Właściwości odżywcze winogron

Wino­gro­na to naj­bar­dziej popu­lar­ne owo­ce na całym świe­cie. W zależ­no­ści od odmia­ny oraz zawar­to­ści barw­ni­ków owo­ce wino­ro­śli mogą mieć róż­ną bar­wę: od zie­lo­nej, przez róż­ne odcie­nie fio­le­tu, aż po ciem­no­gra­na­to­wą. Wino­gro­na wyko­rzy­sty­wa­ne są mię­dzy inny­mi do produkcji…

Więcej
Jedzenie

Babeczki z twarogiem

Nie moż­na ich nie polu­bić, a dodat­ko­wo są wyjąt­ko­wo pro­ste i szyb­kie do przy­go­to­wa­nia. Mowa o prze­pysz­nych babecz­kach z dodat­kiem bia­łe­go sera. Ide­al­nie spraw­dzą się w roli słod­kie­go poczę­stun­ku pod­czas przed­świą­tecz­ne­go spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi. Składniki:…

Więcej
Miejsca

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W PARYŻU

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją z serii VERS-24 FAVORITES jest Paryż – nie­zwy­kle magicz­ne i roman­tycz­ne mia­sto. Sto­li­cy Fran­cji nie da się opi­sać sło­wa­mi. Kto miał moż­li­wość ją odwie­dzić, doświad­czył panu­ją­cej tam nie­sa­mo­wi­tej atmos­fe­ry. Dla tych, któ­rzy jesz­cze nie mieli…

Więcej
Jedzenie

Ciasteczka z 4 składników

Powra­ca­my z naszym cyklem pro­stych i szyb­kich prze­pi­sów kuli­nar­nych. Tym razem pole­ca­my kru­che cia­stecz­ka, do któ­rych przy­go­to­wa­nia potrze­ba tyl­ko 4 skład­ni­ków. Smacz­ne, uro­czo wyglą­da­ją­ce, ide­al­nie nada­ją się, by spra­wić bli­skim mały upo­mi­nek. Pamię­taj­cie, że Mikołajki…

Więcej
Styl życiaTechnologia

H&M we współpracy z Happy Plugs

H&M ma przyjemność zapre­zen­to­wać eks­klu­zyw­ną kolek­cję zapro­jek­to­wa­ną we współpracy z Hap­py Plugs. H&M połączył siły ze szwedz­ką fir­mą modo­­wo-tech­no­­lo­­gi­cz­ną Hap­py Plugs, aby wspólnie stwo­rzyć limi­to­wa­ną kolek­cję słu­cha­wek, etui na tele­fo­ny i bez­prze­wo­do­wych głośników. Kolek­cja inspi­ro­wa­na jest…

Więcej
JedzenieStyl życia

Kilka wskazówek, jak zadbać o metabolizm

Jeśli od dłuż­sze­go cza­su jesteś na die­cie, a two­ja masa cia­ła ani drgnie, pora przyj­rzeć się two­je­mu meta­bo­li­zmo­wi. Pod­sta­wo­wa prze­mia­na mate­rii to nic inne­go, jak ilość ener­gii (lub kilo­ka­lo­rii), któ­rą nasz orga­nizm wyko­rzy­stu­je na utrzymanie…

Więcej