Styl życia

JAK POKONAĆ LĘK PRZED ODRZUCENIEM?

Kto z nas chociaż raz w życiu nie odczuł lęku przed odrzuceniem? Czasami przywiązujemy się do danych osób, miejsc i sytuacji. Kochamy tak mocno, że nawet jeśli nie ma ku temu podstaw, oczami wyobraźni widzimy, jak ktoś nas odrzuca, zrywa z nami. Znasz to uczucie? My mówimy mu nie i pokazujemy Ci, jak być silnym w każdej relacji. Niezależnie od tego, czy związek (rozumiany jako miłość lub przyjaźń) właśnie się rozwija, czy kończy.

JAK POKONAĆ LĘK PRZED ODRZUCENIEM?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, A LĘK PRZED ODRZUCENIEM

By poko­nać lęk przed odrzu­ce­niem, waż­ne jest poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne życie. To Ty jesteś „kowa­lem wła­sne­go losu”. Ty tak­że masz wpływ na to, jak poto­czy się zna­jo­mość z dru­gim czło­wie­kiem. To praw­da, że „miłość może prze­zwy­cię­żyć wszyst­ko”, jed­nak tyl­ko wte­dy, gdy oby­dwie stro­ny podej­mą wła­ści­we i pozy­tyw­ne dzia­ła­nia. W momen­cie, gdy zro­zu­miesz, że Two­je życie zale­ży od Cie­bie, a dane oko­licz­no­ści odgry­wa­ją nie­wiel­ką rolę w jego kształ­to­wa­niu, bo osta­tecz­nie to prze­cież Ty podej­mu­jesz decy­zje, uwol­nisz się od tok­sycz­nych relacji. 

WOLNOŚĆ I GODNOŚĆ, A LĘK PRZED ODRZUCENIEM

War­to­ścio­we związ­ki wyma­ga­ją pie­lę­gna­cji, dla­te­go w tym przy­pad­ku zamiast lęku, postaw na radość. Sko­ro dana oso­ba chce z Tobą być, a Ty odwza­jem­niasz to uczu­cie, ciesz się nim tu i teraz. Miej pew­ność i wia­rę, buduj ją w opar­ciu o czy­ny i pozy­tyw­ne myśle­nie, jed­nak zacho­waj też trzeź­wość umy­słu. Nie żyj ilu­zją. Jeśli ktoś pra­gnie iść w zupeł­nie innym kie­run­ku, nie trać ener­gii na ana­li­zo­wa­nie tego, co w Tobie jest nie tak. Każ­dy dys­po­nu­je wol­no­ścią i ma pra­wo wcho­dzić w nowe związ­ki. Dla­te­go zacho­waj god­ność, pogo­dę ducha i usza­nuj czy­jąś decy­zję. Jed­nak nie roz­pa­mię­tuj w nie­skoń­czo­ność tej rela­cji. Miej swo­je poczu­cie war­to­ści i wiedz, że to ta oso­ba stra­ci­ła kogoś cen­ne­go w życiu. Nie stój w miej­scu. Idź naprzód! 

WŁASNY, ŻYCIOWY CEL,  A LĘK PRZED  ODRZUCENIEM 

Jeśli odnaj­dziesz swój wła­sny, życio­wy cel, powo­ła­nie, coś dzię­ki cze­mu budzisz się z rado­ścią na twa­rzy, o co jesteś w sta­nie wal­czyć, nie będziesz uza­leż­niał się od ludzi. Wte­dy zro­zu­miesz, że abso­lut­nie każ­dy ma pra­wo i powi­nien żyć w zgo­dzie z wła­sną natu­rą i budo­wać war­to­ścio­we rela­cje opar­te na che­mii umy­słów. W momen­cie, gdy miłość wypa­li się, poj­miesz, że Wasze natu­ry wię­cej dzie­li niż łączy, zro­zu­miesz, że rozej­ście to naj­lep­sze roz­wią­za­nie. W Two­im życiu nie będzie miej­sca na lęk przed odrzu­ce­niem, bo ludzie, dla któ­rych napraw­dę jesteś wyjąt­ko­wy, nie pozwo­lą Ci od tak odejść. Ty tak­że dbaj o nich i buduj z nimi przyszłość. 

 

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy