Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Prezenty wręczane bez okazji to jedne z tych, które sprawiają nam największą przyjemność. Ale czy obdarowując innych, pamiętasz również o sobie? Jeśli nie, pora jak najszybciej to zmienić- szczególnie dlatego, że warto chociaż na chwilę się zatrzymać i zadbać o drobne, codzienne rytuały, które sprawiają nam radość. W myśl hasła „treat yourself!” redakcja Vers-24 przygotowała dla Was 9 absolutnie wyjątkowych drobiazgów, które warto kupić wyłącznie z myślą o sobie.

idealny prezent dla siebie

 1. Bio-Oil, ole­jek

  Każ­da z nas zma­ga się z roz­stę­pa­mi, ale to nie ozna­cza, że nie mamy z nimi wal­czyć. Szcze­gól­nie wio­sną i latem, kie­dy odkry­wa­my wię­cej cia­ła i chce­my zachwy­cać zgrab­ną syl­wet­ką na pla­ży, mogą oka­zać się dokucz­li­we. Ide­al­nym roz­wią­za­niem będzie ole­jek Bio-Oil, któ­ry popra­wia nie tyl­ko wygląd roz­stę­pów, ale i blizn czy nie­rów­no­mier­ne­go kolo­ry­tu skó­ry; poma­ga ją tak­że odży­wić i nawod­nić. Jego uni­kal­na recep­tu­ra zło­żo­na z wita­min (wita­mi­na E) i wycią­gów roślin­nych (z roz­ma­ry­nu, nagiet­ka, lawen­dy i tymian­ku) zawie­szo­nych w olej­ku spra­wia, że jego for­mu­ła jest lek­ka, nie­tłu­sta i z pew­no­ścią sta­nie się nie­od­łącz­ną czę­ścią każ­dej pielęgnacji.

 2. Prze­ciw­sta­rze­nio­we ochron­ne serum roz­świe­tla­ją­ce Tokyo Lift 35+ Dr Ire­na Eris

  Dba­nie o wygląd skó­ry to jeden z naj­waż­niej­szych kro­ków każ­dej kobie­cej pie­lę­gna­cji. Nic nie zadba o nią tak dobrze, jak skon­cen­tro­wa­ne serum, któ­re opóź­nia pro­ces sta­rze­nia oraz zapew­nia inten­syw­ną ochro­nę. Prze­ciw­sta­rze­nio­we ochron­ne serum roz­świe­tla­ją­ce Tokyo Lift 35+ Dr. Ire­ny Eris dzię­ki połą­cze­niu spe­cja­li­stycz­nych skład­ni­ków aktyw­nych gwa­ran­tu­je kom­plek­so­we dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we dzię­ki uni­kal­ne­mu kom­plek­so­wi Primox‑C, któ­ry sku­tecz­nie hamu­je pro­ces sta­rze­nia się skó­ry, popra­wia mikro­rzeź­bę oraz zmniej­sza głę­bo­kość róż­ne­go rodza­ju zmarsz­czek. Zaawan­so­wa­ne japoń­skie akty­wa­to­ry w połą­cze­niu z toko­fe­ro­lem gwa­ran­tu­ją sku­tecz­ne dzia­ła­nie anty­rod­ni­ko­we, two­rzą dzia­ła­niem śro­do­wi­ska zewnętrznego.

 3. Mydło w pły­nie kwiat lipy YOPE

  Deli­kat­ne dla skó­ry, nawil­ża­ją­ce i koją­ce podraż­nie­nia natu­ral­ne mydło w pły­nie z for­mu­łą TGA o cie­płym, sło­necz­nym, świe­żym i rado­snym zapa­chu roz­grza­nych w słoń­cu kwia­tów lipy. Czy może być coś przy­jem­niej­sze­go? Dzię­ki temu wyjąt­ko­we­mu mydłu w pły­nie mar­ki YOPE, któ­re zawie­ra inno­wa­cyj­ną for­mu­łę TGA skła­da­ją­cą się w 100% z natu­ral­nych sub­stan­cji myją­cych pocho­dze­nia roślin­ne­go m.in. z ole­ju koko­so­we­go, seza­mo­we­go i glu­ko­zy z kuku­ry­dzy, Two­ja skó­ra sta­nie się odży­wio­na, nawil­żo­na i łagod­nie oczyszczona.

 4. Gra­na­to­wa opa­ska Cin­dy Lui Store

  Ory­gi­nal­na i przy­cią­ga­ją­ca spoj­rze­nia- gru­ba, welu­ro­wa, gra­na­to­wa opa­ska z sty­lu lat 90 to naj­mod­niej­szy doda­tek na nad­cho­dzą­cy sezon! To nie­wiel­kie akce­so­rium to typo­wy sta­te­ment pie­ce, któ­ry nie potrze­bu­je wię­cej dodat­ków i zupeł­nie odmie­ni każ­dy Twój look.

 5. Spin­ka do wło­sów BIG/GOLD KOPI

  Duża, pozła­ca­na spin­ka do wło­sów KOPI to autor­ska biżu­te­ria wyko­na­na z mosią­dzu. Wple­cio­na we wło­sy, każ­dej, nawet naj­prost­szej fry­zu­rze nada szla­chet­no­ści i kla­sy. Co istot­ne, nie ście­ra się oraz nie zmie­nia swo­jej bar­wy na srebr­ny (metal może jedy­nie ściem­nieć pod wpły­wam tle­nu oraz wil­go­ci na sku­tek natu­ral­ne­go procesu).

 6. Apasz­ka pia­sko­wa LeBrand

  Oglą­da­jąc stre­et sty­le z naj­więk­szych sto­lic mody nie da się ukryć, że apasz­ka to hit sezo­nu, któ­ry moż­na nosić na róż­ne spo­so­by- nie tyl­ko na szyi. Nic dziw­ne­go, że i ona zago­ści­ła w naj­now­szej kolek­cji pol­skiej mar­ki LeBrand. Skła­da­ją­ca się w 100% z wisko­zy, pia­sko­wa apasz­ka w ciem­ne krop­ki to połą­cze­nie dwóch naj­go­ręt­szych tren­dów sezo­nu, któ­ra zawsze świet­nie współ­gra z kla­sycz­ną, bia­łą koszulą.

 7. Koszu­la z pereł­ka­mi ORSAY

  Ele­ganc­ka, zapi­na­na z przo­du na guzi­ki bia­ła koszu­la z koł­nie­rzem o luź­nym kro­ju, wyko­na­na z lek­ko trans­pa­rent­nej tka­ni­ny, któ­rej ele­men­tem cha­rak­te­ry­stycz­nym są bomb­ko­we, marsz­czo­ne u góry ręka­wy z naszy­ty­mi pereł­ka­mi. Kla­sy­ka w nowym wyda­niu, któ­ra pozwo­li Ci poczuć się pew­nie w każ­dej sytu­acji. Z pozo­ru zwy­czaj­na, pozwo­li Ci stwo­rzyć mod­ną sty­li­za­cję w miej­skim sty­lu, świet­nie spraw­dza­jąc się na co dzień, a przy tym nie odbie­ra­jąc kla­sy i elegancji.

 8. Różo­wa świe­ca TK Maxx

  Myślisz – relaks i widzisz świe­ce? My też, dla­te­go leni­wa chwi­la dla Cie­bie w towa­rzy­stwie książ­ki nie może obejść się bez cudow­ne­go zapa­chu i odprę­ża­ją­ce­go kli­ma­tu, któ­ry zapew­nią duże, kolo­ro­we świe­ce. Ich naj­więk­szy wybór znaj­dziesz w skle­pach sie­ci TK Maxx, dla­te­go nie cze­kaj i upo­luj te naj­pięk­niej­sze (szcze­gól­ną uwa­gę zwróć na różo­we, któ­re stwo­rzą wyjąt­ko­wo cie­pły klimat).

 9. Różo­wa miska TK Maxx

  Nie­wiel­ką, różo­wą miskę ufor­mo­wa­ną na kształt liści znaj­dziesz w TK Maxx- spraw­dzi się nie tyl­ko jako deko­ra­cja w Two­im domu, ale przede wszyst­kim oka­że się nie­za­wod­na, gdy tyl­ko nabie­rzesz ocho­ty na ulu­bio­ne przekąski.

Teskt: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Flagowy butik LEBRAND na Mokotowskiej

Pol­ska mar­ka LEBRAND odzna­cza się na pol­skim ryn­ku mody przede wszyst­kim ide­al­ną rów­no­wa­gą – to tutaj mini­ma­lizm i męski cha­rak­ter gar­ni­tu­rów rów­no­wa­żą nie­zwy­kle kobie­ce koszu­le i sukien­ki. To miraż i zaba­wa fak­tu­ra­mi: od per­fek­cyj­nie skrojonych…
Więcej
Moda

Minimalizm ponad wszystko - LEBRAND High Summer 22

Nie­koń­czą­ce się, let­nie dni i wie­czo­ry to coś, na co z utę­sk­nie­niem cze­ka­my cały rok. Kap­su­ło­wa kolek­cja High Sum­mer powsta­ła wła­śnie z myślą o dłu­gich, let­nich dniach i cie­płych wie­czo­rach, a każ­da z pro­po­zy­cji LEBRAND…
Więcej
NewsroomUroda

WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

  To pierw­sza seria z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up z inno­wa­cyj­nym sys­te­mem wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – POLIKAPROLAKTON, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną objętość,…
Więcej