Styl życia

AMETYST – WŁAŚCIWOŚCI KAMIENI SZLACHETNYCH

Ametyst to kamień szlachetny i jedna z piękniejszych odmian kwarcu występująca w rozmaitych odcieniach fioletu. Właśnie w 2018 roku wróżymy mu karierę w branży modowej, bo według PANTONE to kolor Ultra Violet jest tym najbardziej pożądanym. Zobacz, jakie właściwości wykazuje ametyst i dlaczego warto posiadać go w swojej szkatułce na biżuterię!

AMETYST – WŁAŚCIWOŚCI KAMIENI SZLACHETNYCH

Ame­tyst uni­kal­nie pre­zen­tu­je się w towa­rzy­stwie biżu­te­rii. Kamień zdo­bią­cy pier­ścio­nek czy duże kol­czy­ki spra­wi, że każ­da sty­li­za­cja nabie­rze nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru. Wystar­czy, że połą­czysz go z mato­wym zło­tem, orien­tal­nym wzor­nic­twem czy sty­lem vin­ta­ge. Poza deko­ra­cyj­nym cha­rak­te­rem, ame­tyst wyka­zu­je wła­ści­wo­ści zdro­wot­ne. Dzia­ła niczym joga czy medy­ta­cja. Ame­tyst nazy­wa­my kamie­niem har­mo­nii i relak­su, bo przy­wra­ca rów­no­wa­gę oso­bom podat­nym na stres, przy­no­si spo­kój i wpra­wia w  dobry nastrój. Spra­wia, że myśli­my pozy­tyw­nie, doda­je cier­pli­wo­ści oraz zapew­nia zdro­wy sen nocą. Ame­tyst szcze­gól­nie pole­ca się oso­bom zaj­mu­ją­cym waż­ne sta­no­wi­ska w pra­cy, wyma­ga­ją­cej nie­sza­blo­no­we­go myśle­nia oraz dużej dozy kre­atyw­no­ści. Temu kamie­nio­wi przy­pi­su­je się tak­że wła­ści­wo­ści zwią­za­ne z łago­dze­niem kon­flik­tów w życiu oso­bi­stym i zawo­do­wym oraz oczysz­cza­nia miejsc, w któ­rych dłu­go prze­by­wa­my. Poza wspo­mnia­ny­mi walo­ra­mi, ame­tyst regu­lu­je tak­że prze­mia­nę mate­rii, za co mogą poko­chać go wszy­scy ci, któ­rzy dążą do uzy­ska­nia smu­klej­szej sylwetki. 

Czy Wy posia­da­cie w swo­jej kolek­cji ame­tyst i z czym lubi­cie go łączyć na co dzień?

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy