Styl życia

Polskie restauracje utrzymują Gwiazdki Michelin, ale na liście sporo zmian

26 marca, w Budapeszcie zaprezentowano najnowsze wydanie kulinarnego Czerwonego Przewodnika Michelin „Main Cities of Europe 2018”. Warszawskie restauracje Atelier Amaro i Senses po raz kolejny zachowały swoje Gwiazdki Michelin i pozostają jedynymi lokalami z tym wyróżnieniem w Polsce. Łącznie na polskiej liście pojawiło się aż osiem nowych lokali, zaś zniknęło z niej pięć restauracji. Symbol Bib Gourmand inspektorzy Michelin przyznali natomiast pięciu lokalom.

Gwiazd­kę Miche­lin, któ­ra od wie­lu lat jest uzna­wa­na za naj­wyż­sze wyróż­nie­nie sztu­ki kuli­nar­nej i jed­no­cze­śnie sta­no­wi marze­nie wła­ści­cie­li restau­ra­cji, w tym roku po raz kolej­ny utrzy­ma­ły war­szaw­skie restau­ra­cje Ate­lier Ama­ro i Sen­ses. Na liście Czer­wo­ne­go Prze­wod­ni­ka Miche­lin „Main Cities of Euro­pe 2018” poja­wi­ło się jed­nak wie­le nowych loka­li. W sto­li­cy są to Ale­wi­no, Moko­tow­ska 69, Dyle­tan­ci oraz Kie­lisz­ki na Hożej, zaś w Kra­ko­wie – Alber­ti­na, Leonar­do, Indu­strial Resto & Bar oraz Karakter.

Wyróż­nie­nie Bib Gou­r­mand przy­zna­wa­ne za korzyst­ny sto­su­nek jako­ści potraw do ich ceny zna­la­zło się na kon­cie war­szaw­skiej restau­ra­cji Bras­se­rie War­szaw­ska, Ale­wi­no, Kie­lisz­ki na Próż­nej, But­che­ry and Wine oraz kra­kow­skiej Zazie. 

Tego­rocz­na edy­cja prze­wod­ni­ka pre­zen­tu­je w sumie 56 restau­ra­cji z Pol­ski – 30 z War­sza­wy oraz 26 z Kra­ko­wa. To o trzy loka­le wię­cej niż w ubie­głym roku, jed­nak w każ­dym z miast na listach nastą­pi­ły spo­re zmia­ny. W sto­li­cy dołą­czy­ły czte­ry oraz znik­nę­ły trzy loka­le, a w Kra­ko­wie poja­wi­ły się czte­ry, nato­miast wypa­dły dwie restau­ra­cje. War­to pamię­tać, że już samo zna­le­zie­nie się w prze­wod­ni­ku „Main Cities of Euro­pe” jest dla wła­ści­cie­li, sze­fów kuch­ni i całej obsłu­gi dużym sukcesem.

Uwzględ­nie­nie loka­lu w prze­wod­ni­ku to decy­zja inspek­to­rów Miche­lin, któ­rzy przy­go­to­wu­ją reko­men­da­cje i oce­nia­ją restau­ra­cje. Ich wizy­ty są zawsze ano­ni­mo­we, aby zapew­nić obiek­ty­wizm oce­ny. Inspek­tor może wpraw­dzie ujaw­nić swo­ją toż­sa­mość, jed­nak dopie­ro po ure­gu­lo­wa­niu rachun­ku. W prze­ci­wień­stwie do Gwiaz­dek Miche­lin, któ­re przy­zna­wa­ne są kole­gial­nie, decy­zję o umiesz­cze­niu restau­ra­cji w prze­wod­ni­ku może pod­jąć jeden inspektor.

W prze­wod­ni­ku „Main Cities of Euro­pe” restau­ra­cjom przy­zna­wa­ne są nastę­pu­ją­ce symbole:

- Gwiazd­ki Miche­lin – za walo­ry sma­ko­we potraw (od jed­nej do trzech gwiazdek)

- Bib Gou­r­mand – za sto­su­nek jako­ści do ceny

- Sztuć­ce (Łyż­ka & Wide­lec) – za wystrój, jakość obsłu­gi, atmos­fe­rę loka­lu (od jed­ne­go do pię­ciu sztućców)

Jed­na Gwiazd­ka Miche­lin ozna­cza bar­dzo dobrą restau­ra­cję w swo­jej kate­go­rii, dwie to rewe­la­cyj­na kuch­nia war­ta odwie­dze­nia, a trzy – wyjąt­ko­wa kuch­nia war­ta spe­cjal­nej podró­ży. Decy­zję o uho­no­ro­wa­niu tym naj­bar­dziej pre­sti­żo­wym tytu­łem podej­mu­je kole­gial­nie aż trzech inspek­to­rów Miche­lin. Osob­nym wyróż­nie­niem przy­zna­wa­nym restau­ra­cjom jest Wscho­dzą­ca Gwiazd­ka, któ­ra ozna­cza bar­dzo duże szan­se na zdo­by­cie wła­ści­we­go sym­bo­lu w latach kolej­nych. Tak wła­śnie było w przy­pad­ku war­szaw­skiej restau­ra­cji Ate­lier Ama­ro, któ­ra rok po otrzy­ma­niu Wscho­dzą­cej Gwiazd­ki zdo­by­ła peł­no­praw­ny tytuł.

Tego­rocz­na edy­cja prze­wod­ni­ka „Main Cities of Euro­pe” opi­su­je ponad 2 tys. restau­ra­cji z 36 naj­więk­szych miast w 20 kra­jach Euro­py. Opi­sa­ne loka­le znaj­du­ją się w Austrii (Wie­deń i Sal­zburg), Bel­gii (Bruk­se­la i Antwer­pia), Cze­chach (Pra­ga), Danii (Kopen­ha­ga, Aar­hus), Fin­lan­dii (Hel­sin­ki), Fran­cji (Paryż, Lyon), Gre­cji (Ate­ny), Hisz­pa­nii (Madryt, Bar­ce­lo­na), Holan­dii (Amster­dam, Rot­ter­dam), Irlan­dii (Dublin), Luk­sem­bur­gu (Luk­sem­burg), Niem­czech (Ber­lin, Ham­burg, Mona­chium), Nor­we­gii (Oslo), Pol­sce (War­sza­wa, Kra­ków), Por­tu­ga­lii (Lizbo­na), Szwaj­ca­rii (Ber­no, Gene­wa, Zurych), Szwe­cji (Sztok­holm, Göte­borg, Mal­mö), na Węgrzech (Buda­peszt), w Wiel­kiej Bry­ta­nii (Lon­dyn, Bir­ming­ham, Edyn­burg), Wło­szech (Rzym, Mediolan).

Fir­ma Miche­lin zaj­mu­je się nie tyl­ko pro­duk­cją opon, lecz tak­że wyda­je słyn­ne mapy oraz prze­wod­ni­ki kuli­nar­ne i tury­stycz­ne. Prze­wod­nik Miche­lin „Main Cities of Euro­pe” poja­wia się na ryn­ku od ponad 100 lat i jest uzna­wa­ny za naj­waż­niej­szy prze­wod­nik kuli­nar­ny na świe­cie – sta­no­wi numer jeden zarów­no pod wzglę­dem wyso­ko­ści sprze­da­ży, jak i histo­rii oraz repu­ta­cji. Wszel­kie infor­ma­cje prak­tycz­ne w nim zawar­te, ran­kin­gi loka­li oraz przy­zna­ne wyróż­nie­nia są spraw­dza­ne oraz aktu­ali­zo­wa­ne każ­de­go roku. Inspek­to­rzy ponow­nie odwie­dza­ją poprzed­nio oce­nio­ne loka­le, a tak­że te, któ­re jesz­cze nie zna­la­zły się na stro­nach przewodnika.

War­sza­wa (30 restau­ra­cji; w 2017 roku było 29 loka­li w zestawieniu)

Ate­lier Amaro

Gwiazd­ka Miche­lin, 3 sym­bo­le sztućców

Sen­ses

Gwiazd­ka Miche­lin, 3 sym­bo­le sztućców

Bras­se­rie Warszawska

Bib Gou­r­mand, 2 sym­bo­le sztućców

Ale­wi­no (dołą­czy­ła do tego­rocz­ne­go rankingu)

Bib Gou­r­mand, 1 sym­bol sztućców

But­che­ry and Wine

Bib Gou­r­mand, 1 sym­bol sztućców

Kie­lisz­ki na Próżnej

Bib Gou­r­mand, 1 sym­bol sztućców

Amber Room

4 sym­bo­le sztućców

Belve­de­re

3 sym­bo­le sztućców

Michel Moran – Bistro de Paris

3 sym­bo­le sztućców

Plat­ter by Karol Okrasa

3 sym­bo­le sztućców

Ale­Glo­ria

2 sym­bo­le sztućców

Con­cept 13

2 sym­bo­le sztućców

Dom Pol­ski Francuska

2 sym­bo­le sztućców

Moko­tow­ska 69 (dołą­czy­ła do tego­rocz­ne­go rankingu)

2 sym­bo­le sztućców

Noli­ta

2 sym­bo­le sztućców

La Rotis­se­rie

2 sym­bo­le sztućców

Sal­to

2 sym­bo­le sztućców

Signa­tu­re

2 sym­bo­le sztućców

Stre­fa

2 sym­bo­le sztućców

Tam­ka 43

2 sym­bo­le sztućców

U Fukie­ra

2 sym­bo­le sztućców

U Kucha­rzy

2 sym­bo­le sztućców

deli­zia

1 sym­bol sztućców

Dyle­tan­ci (dołą­czy­ła do tego­rocz­ne­go rankingu)

1 sym­bol sztućców

ELIXIR by Dom Wódki

1 sym­bol sztućców

Kie­lisz­ki na Hożej (dołą­czy­ła do tego­rocz­ne­go rankingu)

1 sym­bol sztućców

L’enfant Ter­ri­ble

1 sym­bol sztućców

Mer­li­nie­go 5

1 sym­bol sztućców

Roz­brat 20 Bake­ry & Wine Corner

1 sym­bol sztućców

Winos­fe­ra

1 sym­bol sztućców

Z war­szaw­skie­go zesta­wie­nia w tym roku znik­nę­ły: – Hoża
– Opa­sły Tom
– Qch­nia Artystyczna

Kra­ków (26 restau­ra­cji; w 2017 roku były 24 loka­le w zestawieniu)

Zazie

Bib Gou­r­mand, 1 sym­bol sztućców

Coper­ni­cus

3 sym­bo­le sztućców

Trzy Ryb­ki

3 sym­bo­le sztućców

Alber­ti­na (dołą­czy­ła do tego­rocz­ne­go rankingu)

2 sym­bo­le sztućców

Ama­ry­lis

2 sym­bo­le sztućców

Cor­se

2 sym­bo­le sztućców

Cyra­no de Bergerac

2 sym­bo­le sztućców

Jare­ma

2 sym­bo­le sztućców

Kogel Mogel

2 sym­bo­le sztućców

Leonar­do (dołą­czy­ła do tego­rocz­ne­go rankingu)

2 sym­bo­le sztućców

Pod Bara­nem

2 sym­bo­le sztućców

Stu­dio Qulinarne

2 sym­bo­le sztućców

Sza­ra

2 sym­bo­le sztućców

Sza­ra Kazimierz

2 sym­bo­le sztućców

Pod Nosem

1 sym­bol sztućców

Bian­ca

1 sym­bol sztućców

Bot­ti­glie­ria 1881

1 sym­bol sztućców

La Cam­pa­na

1 sym­bol sztućców

Del Papá

1 sym­bol sztućców

Fari­na

1 sym­bol sztućców

Hana Sushi

1 sym­bol sztućców

Indu­strial Resto & Bar (dołą­czy­ła do tego­rocz­ne­go rankingu)

1 sym­bol sztućców

Karak­ter (dołą­czy­ła do tego­rocz­ne­go rankingu)

1 sym­bol sztućców

Mio­do­va

1 sym­bol sztućców

Sąsie­dzi

1 sym­bol sztućców

Zakład­ka

1 sym­bol sztućców

Z kra­kow­skie­go zesta­wie­nia w tym roku znik­nę­ły: – Ed Red
– Wentzl

Komentarze

komentarzy