JedzenieStyl życia

Trendy dietetyczne 2018

W zeszłym roku dużo słyszeliśmy o białku roślinnym i zdrowych tłuszczach. Nowy rok to nowe wyzwania dla świata dietetyki i żywienia. Skoncentrujemy się na dietach, które pomogą zapobiegać chorobie Alzheimera poprawią nasze trawienie. Konferencja Food & Nutrition Conference & Expo odbyła się pod koniec 2017 roku w Chicago i zgromadziła ponad 13 000 specjalistów od żywienia. Przedstawiamy wam najlepsze trendy dotyczące żywności i żywienia, które zobaczycie w 2018 roku.

  • Czas na Omega‑9

Jed­no­nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we (ozna­cza­ne jako omega‑9) to nowy trend 2018 roku. Znaj­dziesz je w oli­wie z oli­wek, oliw­kach, awo­ka­do oraz orze­chach: lasko­wych, bra­zy­lij­skich, pista­cjo­wych i mig­da­łach. Kwa­sy omega‑9 wpły­wa­ją korzyst­nie na pra­cę ser­ca – obni­ża­ją poziom cho­le­ste­ro­lu cał­ko­wi­te­go oraz jego frak­cji LDL, a przy tym redu­ku­ją poziom trój­gli­ce­ry­dów. Bada­nia poka­zu­ją, że w kra­jach śród­ziem­no­mor­skich obser­wu­je się niski wskaź­nik zacho­ro­wań na miaż­dży­cę, a tym samym cho­ro­bę nie­do­krwien­ną ser­ca. Jest to zwią­za­ne z dużym spo­ży­ciem kwa­sów omega‑9.

  • Pro­bio­ty­ki

Od kil­ku lat pro­bio­ty­ki są gorą­cym tema­tem w świe­cie żywie­nia. Są to bak­te­rie, któ­re zapew­nia­ją nam korzy­ści zdro­wot­nych, takich jak lep­sze tra­wie­nie i sil­niej­szy układ odpor­no­ścio­wy. Bada­nia nauko­we udo­wod­ni­ły, że pro­bio­ty­ki popra­wia­ją odpo­wiedź immu­no­lo­gicz­ną orga­ni­zmu i poma­ga­ją w łago­dze­niu sta­nów zapal­nych w prze­wo­dzie pokar­mo­wym. Ponie­waż jedze­nie roślin­ne sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ne, ludzie coraz czę­ściej szu­ka­ją źró­deł pro­bio­tycz­nych poza jogur­tem i kefirem. 

  • Pre­bio­ty­ki

Pre­bio­ty­ki sta­no­wią pożyw­kę dla bak­te­rii jeli­to­wych (pro­bio­ty­ków. Znaj­dzie­my je w wie­lu pro­duk­tach roślin­nych, czę­sto są sto­so­wa­ne jako doda­tek do żyw­no­ści funk­cjo­nal­nej. Włók­na korze­nio­we cyko­rii (zawie­ra­ją inu­li­nę i oli­go­fruk­to­zę) są jedy­nym nauko­wo udo­wod­nio­nym pre­bio­ty­kiem na bazie roślin o potwier­dzo­nych korzy­ściach zdro­wot­nych, takich jak lep­sze wchła­nia­nie wap­nia i popra­wa tra­wie­nia. Włók­no korze­nio­we cyko­rii coraz czę­ściej poja­wia się w róż­nych pro­duk­tach spo­żyw­czych, w tym bato­nach odżyw­czych i koktajlach. 

  • Wal­ka z cukrzy­cą typu 3

Cho­ro­ba Alzhe­ime­ra jest obec­nie okre­śla­na jako “cukrzy­ca typu 3” lub “cukrzy­ca mózgu”. W 2018 roku sku­pi­my się bar­dziej na zna­cze­niu jedze­nia dla zdro­wia mózgu. Die­ta MIND kła­dzie nacisk na żyw­ność boga­tą w anty­ok­sy­dan­ty i zdro­we tłusz­cze, takie jak zie­lo­ne warzy­wa liścia­ste, orze­chy i jago­dy w zapo­bie­ga­niu cho­ro­bie Alzhe­ime­ra. Ostat­nie bada­nia opu­bli­ko­wa­ne w Euro­pe­an Jour­nal of Nutri­tion wyka­za­ły, że codzien­ne spo­ży­wa­nie jed­nej fili­żan­ki jagód, poda­wa­nych jako lio­fi­li­zo­wa­ny pro­szek jago­do­wy, wyka­za­ło polep­sze­nie funk­cji poznaw­czych u osób star­szych w porów­na­niu do placebo. 

  • Ste­wia

Ste­wia to nadal wybór numer 1 dla osób chcą­cych ogra­ni­czyć cukier lub kalo­rie. Wraz ze wzro­stem zapo­trze­bo­wa­nia na ste­wię, rośnie jej obec­ność w pro­duk­tach spo­żyw­czych. Ste­wia to skład­nik coraz więk­szej ilo­ści napo­jów, ponie­waż dzi­siej­si kon­su­men­ci szu­ka­ją ulu­bio­nych pro­duk­tów w zdrow­szych wer­sjach – o obni­żo­nej kalo­rycz­no­ści i zawar­to­ści cukru.

  • Mniej cukru, wię­cej uśmiechu

Bar­dzo czę­sto zaja­da­my się sło­dy­cza­mi, aby popra­wić sobie nastrój. Jed­nak coraz czę­ściej poja­wia­ją się gło­sy, któ­re odwra­ca­ją ten nie­ko­rzyst­ny trend: bada­nia poka­zu­ją, że die­ta boga­ta w cukier i rafi­no­wa­ne węglo­wo­da­ny może być czyn­ni­kiem ryzy­ka depre­sji u kobiet po meno­pau­zie. Żyw­ność zawie­ra­ją­ca dużo cukru ma jed­no­cze­śnie niską zawar­tość błon­ni­ka i powo­du­je szyb­kie, wpły­wa­ją­ce na nastrój uwal­nia­nie cukru we krwi. Jeśli masz ocho­tę na sło­dy­cze, spró­buj zrów­no­wa­żyć to biał­kiem lub zdro­wym tłusz­czem (np. owo­ce z gar­ścią orzechów). 

Rok 2018 posta­ra się dogłęb­nie spraw­dzić rolę naszej die­ty w kon­tek­ście zdro­wej skó­ry. Nadal nie ma osta­tecz­nej odpo­wie­dzi na to, czy cukry i nabiał rze­czy­wi­ście są głów­ny­mi spraw­ca­mi trą­dzi­ku. Bada­nia kli­nicz­ne poka­zu­ją, że ist­nie­je powią­za­nie pomię­dzy wyso­ko­gli­ke­micz­ną żyw­no­ścią i trą­dzi­kiem, ale nie ma jesz­cze kon­kret­nych dowo­dów na to, że ogra­ni­cze­nie węglo­wo­da­nów pomo­że naszej skórze.

 

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy