KOMPETENCJE MIĘKKIE, JAKIE DOCENIĄ PRACODAWCY

Kompetencje miękkie wyróżnią Ciebie w środowisku pracy. Stanowią świetne uzupełnienie umiejętności i wiedzy oraz sprawiają, że nie tylko możemy wykonywać zadania na najwyższym poziomie, ale również poszukujemy nieszablonowych rozwiązań.

KOMPETENCJE MIĘKKIE – PROCES SOCJALIZACJI  

Kom­pe­ten­cje mięk­kie – czę­sto powią­za­ne z naszym cha­rak­te­rem oraz umie­jęt­no­ścią adap­ta­cji do śro­do­wi­ska. Cechy takie, jak empa­tia, zdol­no­ści nego­cja­cyj­ne oraz umie­jęt­no­ści komu­ni­ko­wa­nia mogą prze­są­dzić o suk­ce­sie i są czę­sto atry­bu­ta­mi lide­rów. Nie­któ­re z nich posia­da­my od „zawsze”, jak­by były wpi­sa­ne w naszą oso­bo­wość. Te pre­dys­po­zy­cje naby­wa­my natu­ral­nie w pro­ce­sie socja­li­za­cji i roz­wo­ju zawo­do­we­go oraz poko­ny­wa­nia samych sie­bie.

KOMPETENCJE MIĘKKIE W PRACY

Umie­jęt­no­ści mięk­kie świet­nie uzu­peł­nią for­mal­ną wie­dzę i zdo­by­te kwa­li­fi­ka­cje. Dla­te­go tak uni­kal­ne plu­sy powin­ni­śmy umie­ścić w CV obok osią­gnięć zawo­do­wych – te dwa zesta­wy mogą prze­są­dzić o wybo­rze wła­śnie Cie­bie na dane sta­no­wi­sko pra­cy. Czę­sto zda­rza się, że pre­sti­żo­wa fir­ma poszu­ku­je odpo­wie­dzial­nej asy­stent­ki, któ­ra poza odpo­wied­nim wykształ­ce­niem, doświad­cze­niem i zna­jo­mo­ścią języ­ków, jest aser­tyw­na i posia­da zdol­no­ści orga­ni­za­cyj­ne. Ide­al­na kan­dy­dat­ka radzi sobie wzo­ro­wo ze stre­sem i szyb­ko reagu­je na sytu­acje, któ­re wyma­ga­ją natych­mia­sto­we­go wspar­cia. To wła­śnie kom­pe­ten­cje mięk­kie spra­wią, że wywią­że się z zada­nia i zdo­bę­dzie zaufa­nie sze­fa.    

KOMPETENCJE MIĘKKIE – RODZAJE

Jakie kom­pe­ten­cje mięk­kie posia­dasz? Może wyka­zu­jesz się nie­by­wa­łą kre­atyw­no­ścią i do każ­de­go zada­nia pod­cho­dzisz z entu­zja­zmem, a Two­je pomy­sły są wyni­kiem „burzy mózgów”, umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia czy boga­tej wyobraź­ni? Potra­fisz wyjść poza sche­mat, a Two­ją oso­bę cha­rak­te­ry­zu­je dyna­mi­ka? Szyb­ko podej­mu­jesz waż­ne decy­zje oraz prze­ma­wiasz do sze­ro­kie­go gro­na widzów? Chęt­nie współ­pra­cu­jesz w gru­pie, jesteś aser­tyw­ny czy dzia­łasz pod pre­sją cza­su, któ­ra sta­no­wi dla Cie­bie moty­wa­tor? Odzna­czasz się cha­ry­zmą i zaan­ga­żo­wa­niem? Do Two­ich atu­tów nale­ży zjed­ny­wa­nie sobie ludzi i per­swa­do­wa­nie? Jeśli posia­dasz któ­reś z tych cech, koniecz­nie uwzględ­nij je w swo­im CV bądź zaob­ser­wuj u swo­ich pra­cow­ni­ków. Przy kom­ple­to­wa­niu moc­ne­go teamu, pamię­taj, że dobrze mieć w gru­pie oso­by o róż­nych kom­pe­ten­cjach mięk­kich. Taki miks spra­wi, że pra­cow­ni­cy pora­dzą sobie z kry­zy­so­wą sytu­acją i wie­le nauczą się od sie­bie nawza­jem.

Jakie kom­pe­ten­cje mięk­kie Ty posia­dasz i jakie cenisz u innych ludzi?

tekst: Ilo­na Jawor­ska
Komentarze

komen­ta­rzy