Styl życia

Walentynki - propozycje prezentów dla niej

Świę­to zako­cha­nych tuż, tuż. Jak spra­wić, by ten dzień był wyjąt­ko­wy i nie­za­po­mnia­ny? War­to spę­dzić czas z oso­bą, któ­rą kocha­my i zadbać o pamięć zaska­ku­jąc ją nie­ba­nal­nym upo­min­kiem. Nie macie pomy­słu? Koniecz­nie sprawdź­cie wybra­ne przez…

Więcej
Vers24 Bloguje

Jak przestać się martwić?

W życiu każ­de­go z nas przy­cho­dzi jakiś trud­ny moment. Sta­je­my przed zada­nia­mi, któ­re nas przy­gnia­ta­ją. Mamy pro­ble­my, przez któ­re nie może­my spać. Naj­waż­niej­sze w takiej sytu­acji, to nie dać się oma­mić zmar­twie­niom. Zamar­twia­jąc się, szczególnie…

Więcej
Styl życia

Jak zacząć zarabiać na Instagramie

O zarob­kach blo­ge­rek krą­żą legen­dy. Zawrot­ne kwo­ty za publi­ka­cje jed­ne­go posta na blo­gu, czy nie­koń­czą­ce się korzy­ści zwią­za­ne z licz­ny­mi współ­pra­ca­mi spra­wia­ją, że coraz wię­cej osób szu­ka podob­ne­go źró­dła docho­du. Teraz obok blo­ge­rek może­my wyróżnić…

Więcej
Jedzenie

Żywność odpowiednia dla twojego wieku

O tym, że nale­ży się zdro­wo odży­wiać sły­szał chy­ba każ­dy. Oprócz zdro­wej die­ty powin­ni­śmy tak­że zadbać o to, jakich skład­ni­ków odżyw­czych w danym wie­ku potrze­bu­je nasz orga­nizm. Spe­cjal­nie dla was przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki prze­wod­nik, co jeść…

Więcej
UrodaVers24 Bloguje

Jak wybrać perfumy idealne?

Przy­szedł czas na wybór nowych per­fum. Poprzed­nie, któ­re dosta­łaś od part­ne­ra na gwiazd­kę skoń­czy­ły się a ty potrze­bu­jesz jakiejś zmia­ny. Wkra­czasz pew­nym kro­kiem do dro­ge­rii peł­nej per­fum, prze­cież wiesz cze­go szu­kasz, co Ci się podoba.…

Więcej
Styl życia

INSPIRUJĄCE INSTA QUOTES BY MIJA

Czy śle­dzi­cie Insta­gra­ma Mija by Mir­jam Fla­tau, uzna­nej blo­ger­ki modo­wej? Jeśli nie, to już dziś zacznij­cie. Twór­czy­ni kon­ta ser­wu­je nie tyl­ko zdję­cia ze sty­li­za­cja­mi, gdzie panu­ją ist­ny mini­ma­lizm i non­sza­lan­cja, ale rów­nież foto­gra­fie – pamiątki…

Więcej
Vers24 Bloguje

Skuteczne postanowienia noworoczne

Temat, któ­ry co roku powra­ca jak bume­rang – posta­no­wie­nia nowo­rocz­ne. Jeże­li od kil­ku lat obie­cu­jesz sobie, że zrzu­cisz zbęd­ne kilo­gra­my, zaczniesz ćwi­czyć i pić zie­lo­ne kok­taj­le, prze­sta­niesz wyda­wać pie­nią­dze na nie­po­trzeb­ne rze­czy oraz zaczniesz spełniać…

Więcej
Styl życia

Jak rozwinąć swój profil na Instagramie?

Aimee Song, zna­na na Insta­gra­mie jako @songofstyle swój pro­fil na tym por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym zało­ży­ła w 2008 roku. Przez 8 lat zbu­do­wa­ła sil­ną mar­kę oso­bi­stą, a jej kon­to obser­wu­je obec­nie ponad 4 milio­ny użyt­kow­ni­ków (ta liczba…

Więcej
Jedzenie

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Świą­tecz­no – zimo­wa aura sprzy­ja domo­wym wypie­kom. Poni­żej znaj­dzie­cie prze­pis na pysz­ne i przede wszyst­kim szyb­kie cia­stecz­ka. Ory­gi­nal­ne w sma­ku, nie zbyt słod­kie, ide­al­ne jako prze­ką­ska. Sklad­ni­ki: 2 szklan­ki ugo­to­wa­nej kaszy jagla­nej 1 banan 50…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Mitas Design

Chce­cie zasko­czyć pod­czas tego­rocz­nej gwiazd­ki przy­ja­ciół­kę, mamę czy sio­strę  i szu­ka­cie roman­tycz­nej, nie­po­wta­rzal­nej, a zara­zem odważ­nej, zmy­sło­wej bie­li­zny, któ­ra spra­wi, że będą czuć się w nich sza­le­nie kobie­co? Zamiast decy­do­wać się na wszyst­kim dobrze znane,…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Agata Bieleń

Pro­sto­ta, mini­ma­lizm i geo­me­trycz­ne for­my, to jej znak roz­po­znaw­czy, a moty­wem prze­wod­nim towa­rzy­szą­cym pro­jek­tant­ce przy two­rze­niu biżu­te­rii jest linia. Powsta­ją­ce od 6 lat kolek­cje są waria­cja­mi na jej temat – od zała­mań, trój­wy­mia­ro­wych form poprzez…

Więcej