Newsroom

Nowe studio w Warszawie – 4MC

 To wspaniałe, że coś się kończy, by mogła zacząć się nowa przygoda, Studio Verre z Narbutta zostało przeniesione do Loftowej przestrzeni w sercu artystycznej Pragi.

 

 

Atelier

Znaj­du­je na par­te­rze posia­da dwa osob­ne wej­ścia, i dwie ram­py mała i dużą. Powierzch­nia stu­dia wyno­si 160 m². Stu­dio posia­da duże sło­necz­ne okno po całej powierzch­ni. Na miej­scu znaj­dziesz sty­lo­we meble, sza­rą beto­no­wą ścia­nę mini cyklo­ra­mę (sty­czeń 2018). Pod­ło­ga jest z sza­rych beto­no­wych pły­tek. W stu­dio jest mnó­stwo przy­ja­znej natu­ral­nej zie­le­ni w posta­ci palm, kwia­tów i papro­ci. Do dys­po­zy­cji klien­tów znaj­du­je się rów­nież antre­so­la do wypo­czyn­ku oraz z miej­sce do pra­cy. Poza gar­de­ro­bą, mamy rów­nież prysz­nic zawsze z cie­płą wodą.

 

Make-up

Mamy dwa sta­cjo­nar­ne miej­sce do make up, dosko­na­łe świa­tło, prze­stron­ne intym­ne miej­sce zapew­ni kom­fort naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym maki­ja­ży­stom oraz sty­li­stom fry­zur. Posia­da­my row­nież prze­no­śne lustro make-upowe.

Kuchnia

Do dys­po­zy­cji mamy w peł­ni wypo­sa­żo­ną, nowo­cze­sną kuch­nię, któ­ra jest zaaran­żo­wa­na do sesji zdję­cio­wych oraz nagrań filmowych.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje prasowe

Komentarze

komentarzy