Styl życiaVers24 Bloguje

JAK BUDOWAĆ W SOBIE ODWAGĘ?

Odwaga jest niezbędna, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i przybliżyć się do zrealizowania marzeń. To cecha liderów i ludzi sukcesu. Jak ją budować? Przekonajcie się sami!

JAK BUDOWAĆ W SOBIE ODWAGĘ?

BUDUJ ODWAGĘ POPRZEZ PODRÓŻE

To podró­że w dużej mie­rze kształ­tu­ją odwa­gę. Spra­wia­ją, że poko­nu­je­my samych sie­bie, sta­je­my w obli­czu róż­nych sytu­acji, któ­re wyma­ga­ją szyb­kiej reak­cji. Uczą nas samo­dziel­no­ści i podej­mo­wa­nia decy­zji. Dzię­ki nim sta­je­my bar­dziej otwar­ci na nowe kul­tu­ry, oby­cza­je, sma­ki i ludzi. Podró­że wią­żą się z dużą daw­ką spon­ta­nicz­no­ści. Nie wszyst­ko prze­cież da się zapla­no­wać, nie każ­dą sytu­ację może­my wyre­ży­se­ro­wać. To tak­że naj­lep­szy spraw­dzian dla nas sie­bie”. Dzię­ki odwa­dze bez chwi­li namy­słu zare­zer­wu­jesz samo­lot w wyma­rzo­ne miej­sce, spa­ku­jesz bagaż i ruszysz w nie­zna­ne, po to, by zmie­nić coś w swo­im życiu na lep­sze, albo znaj­dziesz pra­cę w „obcym” mie­ście, w któ­rym zawsze chcia­łeś miesz­kać. Mało tego! Sam wyj­dziesz szan­som naprze­ciw. Ludzie odważ­ni ste­ru­ją swo­im życiem, a podró­żo­wa­nie „uod­par­nia”, tre­nu­je samo­dziel­ność i cha­rak­ter oraz wery­fi­ku­je nasze wyobra­że­nia o samych sobie i świe­cie. Odwa­ga spra­wia, że sta­je­my się mniej oce­nia­ją­cy, a bar­dziej świa­do­mi i tole­ran­cyj­ni, potra­fi­my lepiej prze­wi­dy­wać kon­se­kwen­cje dzia­łań i har­tu­je­my się.

BUDUJ ODWAGĘ I OTWÓRZ SIĘ NA NOWE

Buduj w sobie odwa­gę poprzez naukę rze­czy nowych, czy tych o któ­rych dotych­czas marzy­łeś. Może od dziec­ka chcia­łeś zapi­sać się na kurs języ­ka japoń­skie­go, albo taniec fla­men­co, ale nie masz niko­go wśród swo­ich zna­jo­mych z kim możesz wybrać się na pierw­sze zaję­cia? Być może czas to zmie­nić i zawal­czyć o swo­ją pasję oraz wewnętrz­ny roz­wój. Wyjdź świa­tu naprze­ciw! Otwórz się na nowe i nie­zna­ne! Zasma­kuj życia! Roz­wi­jaj w sobie umie­jęt­no­ści, któ­re cenisz lub któ­re zawsze chcia­łeś szli­fo­wać. Pasja, uni­kal­ne talen­ty budu­ją odwa­gę i spra­wia­ją, że sta­je­my się bar­dziej otwar­ci na ludzi, świat i ota­cza­ją­ce nas moż­li­wo­ści. To dzię­ki niej jeste­śmy bar­dziej odpor­ni na kry­ty­kę, któ­ra ma nas wzmocnić.

BUDUJ ODWAGĘ DZIĘKI PRZYJAŹNIOM

Mieć praw­dzi­we­go przy­ja­cie­la to skarb, bo ist­nie­je ktoś na tym świe­cie, kto dzie­li z Tobą wspól­ne pasje, war­to­ści, a może ide­ały. Kto patrzy na życie w tym samym kie­run­ku – bez osą­dza­nia. Lubi Cie­bie takim jakim jesteś i nie­za­leż­nie od sytu­acji w jakiej się znaj­du­jesz potra­fi podać pomoc­ną dłoń, czy wes­przeć radą. Jeśli masz przy­ja­cie­la, życie sta­je się prost­sze i głęb­sze, a z dru­gą oso­bą możesz „zdo­by­wać świat”. Moc­ne, war­to­ścio­we rela­cje budu­ją odwa­gę, a z nasze­go życia wypra­sza­ją strach. Bo przed czym, sko­ro masz obok sie­bie kogoś na kogo możesz zawsze liczyć.

Jakie Ty masz spo­so­by na budo­wa­nie swo­jej odwa­gi i kto inspi­ru­je Cie­bie pod tym względem?

Tekst: Ilo­na Jaworska
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Kilka faktów na temat osobowości 

Cho­ciaż oso­bo­wość to coś, o czym roz­ma­wia­my przez cały czas opi­su­jąc innych ludzi, defi­ni­cja oso­bo­wo­ści może być dla wie­lu zasko­cze­niem, ponie­waż psy­cho­lo­go­wie nie zga­dza­ją się co do jed­nej defi­ni­cji. Oso­bo­wość jest opi­sy­wa­na jako cha­rak­te­ry­stycz­ne wzor­ce myśli,…
Więcej
Vers24 Bloguje

Jak sobie radzić z kryzysowym zmęczeniem? 

Rok 2020 nas nie roz­piesz­cza. Pan­de­mia COVID-19 od mie­się­cy jest dla wszyst­kich poważ­nym źró­dłem zmar­twień i stre­su (w dodat­ku bez bli­skie­go koń­ca). Dodat­ko­wo docho­dzi do róż­nych pro­te­stów na tle poli­tycz­nym i spo­łecz­nym. Wie­lu z nas…
Więcej
Vers24 Bloguje

7 sposobów na zwiększenie energii 

Każ­dy z nas doświad­cza zmę­cze­nia lub bra­ku ener­gii, czę­sto w naj­gor­szych moż­li­wych momen­tach (na przy­kład w pra­cy) lub kie­dy wyko­nu­je­my pro­ste, codzien­ne czyn­no­ści.  Powo­dy czu­cia się zmę­czo­nym i wyczer­pa­nym mogą być róż­ne – zaczy­na­jąc od…
Więcej