Styl życia

Dodaj skrzydeł biało-czerwonym w walce o tytuł mistrza z kolekcją kibica 4F

Mun­dial zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, ale czy wszy­scy pol­scy kibi­ce są na nie­go goto­wi? Z zapro­jek­to­wa­ną spe­cjal­nie na Mistrzo­stwa Świa­ta w Pił­ce Noż­nej, kolek­cją kibi­ca 4F, będziesz goto­wy nie tyl­ko na oglą­da­nie  meczów w dobrym sty­lu, ale rów­nież dołą­czysz do gro­na naj­wier­niej­szych kibiców.

Nie od dziś wia­do­mo, że Pola­cy to naj­lep­si kibi­ce. Kocha­my sport, rywa­li­za­cję, a gdy na mura­wę wcho­dzi Repre­zen­ta­cja Pol­ski, zni­ka­ją wszyst­kie podzia­ły, po pro­stu „łączy nas pił­ka”. Dopin­go­wać swo­ją dru­ży­nę moż­na na róż­ne spo­so­by – naj­chęt­niej jed­nak kibi­cu­je­my w gru­pie – na sta­dio­nach, w spe­cjal­nych stre­fach lub w domach – w gro­nie przy­ja­ciół, rodzi­ny i podob­nych do nas wiel­bi­cie­li spor­to­wych emocji.

Kibi­co­wa­nie w mod­nym stylu

W DNA mar­ki 4F wpi­sa­ny jest sport. Wpie­ra­my naszą dru­ży­nę, ale też kibi­ców. To z myślą o nich, spe­cjal­nie na Mun­dial 2018, zespół pro­jek­tan­tów 4F przy­go­to­wał limi­to­wa­ną kolek­cję, dzię­ki któ­rej wszy­scy fani spor­to­wych emo­cji poka­żą świa­tu, jak kibi­co­wać w mod­nym sty­lu. Gdy gra Pol­ska, wszy­scy jeste­śmy jed­ną dru­ży­ną! Jed­nak jeste­śmy od sie­bie róż­ni, dla­te­go oprócz koszu­lek, w linii dam­skiej zna­la­zły się mod­ne w tym sezo­nie over­si­zo­we blu­zy i leg­gin­sy, nato­miast w linii męskiej tra­dy­cyj­ne blu­zy i dre­sy. Dodat­kiem do sty­li­za­cji są czap­ki z dasz­kiem i spor­to­we skar­pe­ty. Kolek­cja inspi­ro­wa­na jest bar­wa­mi fla­gi – bie­lą i czer­wie­nią, któ­rą uzu­peł­nio­no sza­rym melan­żem i czer­nią. Wyeks­po­no­wa­ny napis POLSKA oraz orzeł pod­kre­śla­ją patrio­tycz­ny cha­rak­ter odzie­ży. Mode­le z kolek­cji kibi­ca możesz zakła­dać na mecze repre­zen­ta­cji, ale tak­że na spa­cer lub do pra­cy. Bądź widocz­ny – wszę­dzie tam gdzie jesteś, pokaż, że wspie­rasz naszych!

Pro­duk­ty z kolek­cji kibi­ca dostęp­ne są w skle­pach sta­cjo­nar­nych 4F i  na www.4f.com.pl.

 

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Nowy rok szkolny z 4F Junior AW20

4F to pol­ska mar­ka powsta­ła z pasji do spor­tu, któ­ra ofe­ru­je naj­wyż­szej jako­ści odzież i akce­so­ria spor­to­we nie tyl­ko dla pro­fe­sjo­na­li­stów. To praw­dzi­we połą­cze­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii i naj­lep­szej jako­ści z kom­for­tem i sty­lem. Wiel­ki­mi krokami…
Więcej
ModaNewsroom

Letnie historie z 4F - kolekcja lato 2020 

Pol­ska mar­ka odzie­żo­wa 4F od ponad 13 lat wspie­ra nie tyl­ko pro­fe­sjo­na­li­stów, ale i ama­to­rów pro­pa­gu­jąc aktyw­ny tryb życia i zdro­wą, spor­to­wą rywa­li­za­cję. 4F ofe­ru­je nie tyl­ko wyso­kiej kla­sy odzież spor­to­wą do tre­nin­gów, ale i…
Więcej
ModaNewsroom

Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F

Anny Lewan­dow­skiej, wie­lo­krot­nej meda­list­ki mistrzostw świa­ta, Euro­py i Pol­ski w kara­te niko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać. Tre­ner­ka per­so­nal­na wła­śnie roz­po­czę­ła współ­pra­cę z 4F.  W pierw­szym kwar­ta­le 2020 roku wystar­tu­je kam­pa­nia moty­wa­cyj­na, pre­zen­tu­ją­ca pro­duk­ty reko­men­do­wa­ne przez Annę,…
Więcej