JAK BYĆ BIZNESWOMAN I ŁĄCZYĆ KARIERĘ Z ŻYCIEM ZAWODOWYM?

Speł­nio­na kobie­ta suk­ce­su – taką sie­bie widzisz ocza­mi wyobraź­ni? To moż­li­we nie­za­leż­nie od tego, w jakim punk­cie życia się znaj­du­jesz. Wła­śnie roz­sta­łaś się ze swo­im part­ne­rem, albo uro­dzi­łaś dziec­ko, czy odkry­łaś w sobie smy­kał­kę do pro­jek­to­wa­nia ubrań? Nigdy nie jest za póź­no! Każ­dy moment jest odpo­wied­ni na osią­gnię­cie wol­no­ści finan­so­wej i zawo­do­wej oraz reali­zo­wa­nie pasji i roz­wi­ja­nie talen­tów!

KARIERA A ŻYCIE ZAWODOWE – JAK TO POGODZIĆ?

By być praw­dzi­wą biz­ne­swo­man, roz­daj kar­ty, takie jak: nie­za­leż­ność, wol­ność i aser­tyw­ność. Od dzi­siaj to Ty jesteś panią swo­je­go losu i przej­mu­jesz ste­ry nad życiem zawo­do­wym oraz pry­wat­nym. W tym pomo­że Ci wła­sna fir­ma. Tak napraw­dę wszyst­ko da się pogo­dzić, jeśli potra­fisz nada­wać prio­ry­te­ty zada­niom, dele­go­wać je, mak­sy­mal­nie skon­cen­tro­wać się na obo­wiąz­kach oraz łączyć przy­jem­ne z poży­tecz­nym.

W karie­rze biz­ne­swo­man klu­czo­wą rolę odgry­wa posta­wa aser­tyw­na. To czas na kom­pro­mis, zgo­dę, ale tak­że na sta­now­cze i kul­tu­ral­ne powie­dze­nie „nie teraz”. Waż­ne jest tak­że zadba­nie o wła­sne inte­re­sy, czy­li tzw. zdro­wy ego­izm. Zain­we­stuj w sie­bie – szko­le­nia, relaks i wizy­tę u fry­zje­ra, by stwo­rzyć wize­ru­nek speł­nio­nej kobie­ty suk­ce­su i taką się poczuć! My kobie­ty czę­sto odma­wia­my sobie przy­jem­no­ści na rzecz pomo­cy part­ne­ro­wi, dzie­ciom i rodzi­com. Efekt? Zanie­dbu­je­my sie­bie, a nasze marze­nia scho­dzą na dru­gi plan. Nie tędy dro­ga! Jeśli chcesz pogo­dzić życie zawo­do­we z pry­wat­nym i odnieść suk­ces na oby­dwu płasz­czy­znach, oddziel wspo­mnia­ne sfe­ry. Zbu­duj pomię­dzy nimi pomost, jed­nak taki, któ­ry pozwo­li przejść płyn­nie z pra­cy do domu i odwrot­nie. Poproś bli­skich, by nie dzwo­ni­li do Cie­bie w godzi­nach pra­cy (wyjąt­kiem są sytu­acje alar­mo­we i takie, kie­dy potrze­bu­ją nagłej pomo­cy), czy przy­rzą­dzi­li samo­dziel­nie obiad. Jeśli nad­cho­dzi nie­dzie­la wyłącz się z życia zawo­do­we­go. Spędź czas z rodzi­ną w war­to­ścio­wy spo­sób. Prze­stań co chwi­la zaglą­dać na Insta­gra­ma i zwol­nij. Bądź tu i teraz – z nimi. Nabierz ener­gii do nowych dzia­łań. Niech w Two­im życiu zapa­nu­je balans i har­mo­nia.

Pamię­taj też, że żyje­my w pięk­nych cza­sach, w któ­rych kobie­ta jest pod­mio­tem, ma moż­li­wość gło­so­wa­nia na par­tie poli­tycz­ne, posia­da­nia pra­wa jaz­dy oraz kształ­ce­nia się. Mowa tu o kul­tu­rze euro­pej­skiej i zachod­niej. By pra­co­wać nie musi­my pytać ojca i męża o zda­nie, tak jak to mia­ło miej­sce w latach 20. XX wie­ku. Korzy­staj­my z tego przy­wi­le­ju i łącz­my życie rodzin­ne z zawo­do­wym, tak aby być speł­nio­ną kobie­tą na każ­dym polu! Ciesz­my się z życia i z opcji, jakich dostar­cza nam świat!

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy