Vers24 Bloguje

JAK PRZETRWAĆ KRYZYS W PRZYJAŹNI?

Kryzys może pojawić się w każdej nawet najpiękniejszej relacji. W życiu bywa tak, że osoby, które mają wspólny świat i podobne pasje, pod wpływem okoliczności i bieżących zdarzeń potrafią się od siebie oddalić. W takiej sytuacji warto pamiętać o tym, że nasi przyjaciele są naszym wyborem, nie ma ludzi idealnych. Pod wpływem emocji łatwo jest zakończyć relację, którą budowaliśmy tak długo. Czy warto? Jeśli myślisz właśnie o porzuceniu swojego przyjaciela, bo targają Tobą emocje – odczekaj.

KRYZYS W PRZYJAŹNI: POWODY I SPOSOBY NA PRZERWANIE GO

Z kry­zy­sem w przy­jaź­ni może­my mieć do czy­nie­nia na wie­lu płasz­czy­znach. Kon­flik­ty poja­wia­ją się w sfe­rze zawo­do­wej, zwłasz­cza jeśli dzie­li­cie ze sobą biz­nes, czy pra­cu­je­cie w pokrew­nych zawo­dach. Może to wła­śnie jed­na z Was otrzy­ma­ła pre­mię, a dru­ga czu­je się nie­do­ce­nio­na przez sze­fa. W takiej sytu­acji przy­da­je się trzeź­wość umy­słu i chłod­na ana­li­za sytu­acji. Przede wszyst­kim dopin­guj swo­ją przy­ja­ciół­kę, trak­tuj ją jak kogoś od kogo możesz się uczyć, ale rów­nież dzie­lić swo­im doświad­cze­niem zawo­do­wym. Naucz się oddzie­lać życie pry­wat­ne od zawo­do­we­go i wyka­zy­wać takt oraz pro­fe­sjo­na­lizm. Doceń to, że pra­cu­jesz z przy­ja­cie­lem, a nie obcą oso­bą, któ­rą trak­to­wa­ła­byś tyl­ko jak współ­pra­cow­ni­ka. Nikt nie wes­prze Cie­bie lepiej niż on/ona. Przy­ja­ciel potra­fi dostrzec w Tobie talen­ty i na pew­no nie zapo­mni wspo­mnieć o nich Wasze­mu pracodawcy.

Kry­zys w przy­jaź­ni może tak­że zaist­nieć na polu pry­wat­nym. Sytu­acja dia­me­tral­nie się zmie­nia, kie­dy jed­na z Was ma chło­pa­ka, a dru­ga jest sin­giel­ką. Nie­po­trzeb­nie! Każ­da z dziew­czyn może na tym sko­rzy­stać. Jeśli to Tobie przy­pa­dła rola tej, któ­ra ma wię­cej cza­su wol­ne­go, skup się na pasji i pra­cy, a wspól­ne chwi­le z przy­ja­ciół­ką cele­bruj i ciesz się nimi w peł­ni. Postaw na jakość, a nie ilość. To, że Two­ja przy­ja­ciół­ka ma chło­pa­ka, nie zna­czy, że ktoś zastą­pił Two­je miej­sce w jej ser­cu. Po pro­stu zmie­nił się jej har­mo­no­gram cza­su i zapew­ne na więk­szość przy­jęć zabie­ra swo­je­go męż­czy­znę. Może to wła­śnie odpo­wied­nia pora na to, by poznać zna­jo­mych przy­ja­ciół­ki part­ne­ra? Kto wie, a może to Ty zako­chasz się w jego naj­lep­szym przyjacielu!

By prze­trwać kry­zys w przy­jaź­ni nie­zwy­kle waż­na jest cier­pli­wość, doj­rza­łość oraz empa­tia. Pamię­taj, że cho­ciaż znasz swo­je­go przy­ja­cie­la i chcesz dla nie­go tego, co naj­lep­sze, to jest jego życie. Nie mamy pra­wa oce­niać czy kry­ty­ko­wać bli­skich osób. Jed­nak to my powin­ni­śmy reago­wać i ostrzec przy­ja­cie­la, gdy widzi­my, że znaj­du­je się w nie­bez­pie­czeń­stwie. Może­my mu dora­dzić i wysłu­chać oraz posta­rać się wspól­nie zna­leźć roz­wią­za­nie jego pro­ble­mu. Gdy nie rozu­mie­my dzia­łań przy­ja­cie­la, nie do koń­ca wie­my co nim kie­ru­je – daj­my mu czas. Na pew­no wró­ci i wyja­śni. Spró­buj­my posta­wić się na jego miej­scu i oka­zać zro­zu­mie­nie. Jeśli to nasz przy­ja­ciel cier­pi z jakie­goś powo­du, bo np. stra­cił bli­ską oso­bę, a my w danym momen­cie jeste­śmy szczę­śli­wi, war­to na chwi­lę sta­nąć w cie­niu. Pomóc i stop­nio­wo opo­wia­dać o swo­ich suk­ce­sach. Bywa też i tak, że naj­lep­szy przy­ja­ciel potrze­bu­je pry­wat­no­ści i poby­cia same­mu ze sobą. Jak naj­bar­dziej mu na to pozwól. Zapew­nij go jed­nak, że jesteś tu i teraz, gdy­by cze­goś potrzebował.

Jak Wy prze­trwa­li­ście kry­zys w przyjaźni?

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy