Styl życiaUroda

Poszewki DREAMIN. Wyjątkowa moc jedwabiu.

Sen jest istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na jakość nasze­go życia. Szó­sta rano. Budzik. Poran­ny rytu­ał wybu­dza­nia i do pra­cy. I tak codzien­nie. W koń­cu nad­szedł czas by zadba­ćo jakość, uro­dę i kom­fort snu, na któ­ry prze­zna­cza­my dokład­nie 1/3 nasze­go życia.

Deli­kat­na, koją­ca zmy­sły, mięk­ko otu­la­ją­ca pościel to jeden z ele­men­tów, któ­re skła­da­ją­się na wyjąt­ko­wą stre­fę odpo­czyn­ku, gdzie relaks i chwi­la dla sie­bie jest dla nas prio­ry­te­tem. Pod­czas snu nasza skó­ra naj­szyb­ciej się rege­ne­ru­je, a wyjąt­ko­wa MOC jedwa­biu, uwa­ża­ne­go za sekret pie­lę­gna­cji uro­dy XXI wie­ku spra­wia, że po prze­bu­dze­niu twarz zachwy­ca świe­żą, peł­ną bla­sku cerą.

Poszew­ki DREAMIN zosta­ły uszy­te z luk­su­so­we­go, wyso­ko­ga­tun­ko­we­go jedwa­biu o gra­ma­tu­rze 22 mom­me, dzię­ki cze­mu będąd­bać skó­rę i wło­sy przez wie­le nocy.

Kolek­cja jedwab­nych posze­wek DREAMIN jest dostęp­na w skle­pie inter­ne­to­wym mar­ki www.dreamin.pl oraz w buti­ku HOS & ME na uli­cy Moko­tow­skiej 63 w Warszawie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy