Styl życia

TK Maxx i BIZUU łączą siły, aby pomóc dzieciom z Akademii Przyszłości!

TK Maxx po raz kolej­ny świę­tu­je Dzień Dziec­ka z Aka­de­mią Przy­szło­ści. W tym roku, by pomóc dzie­ciom obję­tym pro­gra­mem, mar­ka połą­czy­ła siły z Zuzan­ną Wacho­wiak i Blan­ką Jor­dan, pro­jek­tant­ka­mi BIZUU. W efek­cie, powsta­ła uni­ka­to­wa kolek­cja sty­lo­wych ban­da­nek oraz przy­pi­nek inspi­ro­wa­nych moty­wem boha­ter­sko­ści. Dochód z ich sprze­da­ży zosta­nie prze­ka­za­ny na rzecz wspie­ra­nej przez TK Maxx Aka­de­mii, któ­ra poma­ga dzie­ciom w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej lub rodzin­nej.


W Dzień Dziec­ka każ­dy mło­dy czło­wiek powi­nien czuć się wyjąt­ko­wo. Chcąc o to zadbać, BIZUU we współ­pra­cy z TK Maxx, zapro­jek­to­wa­ło kolek­cję cha­ry­ta­tyw­nych gadże­tów inspi­ro­wa­nych boha­ter­stwem – bo boha­te­ra­mi są zarów­no dzie­ci, któ­re wspól­nie z Aka­de­mią prze­zwy­cię­ża­ją swo­je pro­ble­my, jak i ci, któ­rzy im codzien­nie poma­ga­ją.

Jak powie­dzia­ła Zuzan­na Wacho­wiak:Kie­dy TK Maxx zapro­po­no­wał nam współ­pra­cę przy pro­jek­cie na rzecz Aka­de­mii Przy­szło­ści zgo­dzi­ły­śmy się bez waha­nia. Cudow­nie jest anga­żo­wać się w dzia­łal­ność, któ­ra poma­ga w speł­nia­niu marzeń oraz budo­wa­niu pew­no­ści sie­bie.” Blan­ka Jor­dan doda­je:Chy­ba każ­dy z nas, będąc dziec­kiem, marzył o byciu super­bo­ha­te­rem. Oka­zu­je się, że aby nim zostać nie potrze­bu­je­my pele­ryn i nad­przy­ro­dzo­nych mocy – każ­dy z nas codzien­nie może poma­gać, mię­dzy inny­mi poprzez wspie­ra­nie dzie­ci z Aka­de­mii, któ­re razem z wolon­ta­riu­sza­mi uczą się prze­zwy­cię­żać swo­je pro­ble­my.”

Dochód ze sprze­da­ży limi­to­wa­nej kolek­cji zosta­nie w cało­ści prze­ka­za­ny na rzecz pod­opiecz­nych pro­gra­mu Aka­de­mia Przy­szło­ści. Kupio­ne gadże­ty będą ide­al­nym dodat­kiem, któ­ry uzu­peł­ni sty­li­za­cje. Przy­pin­ki w kształ­cie gwiaz­dek i ser­du­szek, któ­re kolo­ra­mi nawią­zu­ją do kostiu­mów super­bo­ha­te­rów, uroz­ma­icą kla­sycz­ne ele­men­ty gar­de­ro­by, takie jak dżin­so­we kurt­ki czy toreb­ki, a ban­dan­ki noszo­ne na wie­le spo­so­bów (jako opa­ska do wło­sów, na szyi, a tak­że pasek do spodni) dosko­na­le spraw­dzą się w let­nich sty­li­za­cjach. 

Ban­dan­ki (12,99 zł) i przy­pin­ki (4,99 zł), są dostęp­ne we wszyst­kich skle­pach TK Maxx od 15 maja do 3 czerw­ca. W tym samym cza­sie będzie pro­wa­dzo­na zbiór­ka fun­du­szy na rzecz Aka­de­mii – przy wszyst­kich kasach TK Maxx znaj­dą się spe­cjal­ne pusz­ki, w któ­rych moż­na zosta­wić datek dla pod­opiecz­nych pro­gra­mu. Dodat­ko­wo, w week­end 2–3 czerw­ca we wszyst­kich skle­pach TK Maxx w Pol­sce odby­wać się będą spe­cjal­ne atrak­cje dla dzie­ci. 

Cena przy­pi­nek – 4,99 zł
Cena ban­da­nek – 12,99 zł

TK Maxx wspie­ra Aka­de­mię Przy­szło­ści od 2014 roku. Pro­gram poma­ga ponad 2000 dzie­ci z lokal­nych spo­łecz­no­ści w całej Pol­sce, któ­re zna­la­zły się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej lub rodzin­nej i któ­re w obli­czu codzien­nych życio­wych zma­gań i szkol­nych pora­żek stra­ci­ły wia­rę w sie­bie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy