Styl życia

KOLORY WE WNĘTRZACH, KTÓRE SPRZYJAJĄ KREATYWNOŚCI

Wio­sna i lato to naj­lep­szy czas na prze­me­blo­wa­nie i aran­ża­cję wnętrz. O tej porze roku może­cie bez­tro­sko poba­wić się roz­ma­itą pale­tą barw, a po inspi­ra­cje się­gnąć do ogro­du. My tym razem posta­no­wi­ły­śmy odma­lo­wać ścia­ny i doku­pić kil­ka sty­lo­wych ele­men­tów deko­ra­cyj­nych, któ­re nie tyl­ko upięk­szą nasze miesz­ka­nie, ale rów­nież pobu­dzą kre­atyw­ność. Zobacz­cie sami, na jakie bar­wy posta­wi­ły­śmy!

KOLORY WE WNĘTRZACH, KTÓRE SPRZYJAJĄ KREATYWNOŚCI

JAKI KOLOR WNĘTRZ POBUDZA KREATYWNOŚĆ?

Pra­ca dzien­ni­ka­rza czę­sto wią­że się z wyko­ny­wa­niem obo­wiąz­ków nie tyl­ko w biu­rze, ale i w domu. By uczy­nić nasze pro­jek­ty jesz­cze bar­dziej pomy­sło­wy­mi, wybra­ły­śmy żółć. Kolor słoń­ca, inten­syw­nie pobu­dza­ją­cy i odsu­wa­ją­cy zmę­cze­nie ma dodać ener­gii i spra­wić, że z rado­ścią spoj­rzy­my w przy­szłość. Nasze dzia­ła­nie będzie skut­kiem pozy­tyw­nych myśli! Poza tym, żół­ty kolor wpi­su­je się w tren­dy wio­sna lato 2018. Czy to nie wystar­cza­ją­ce powo­dy?

Wśród kolo­rów wnętrz, któ­re spra­wią, że będzie­my mia­ły jesz­cze wię­cej pomy­słów w pra­cy znaj­du­je się tak­że ultra vio­let. Nie bez przy­czy­ny zwa­ny odcie­niem kre­atyw­no­ści, pobu­dza­ją­cym wyobraź­nię oraz spra­wia­ją­cym, że świat nie ma dla nas limi­tu. Praw­do­po­dob­nie zapo­ży­czo­ny ze wszech­świa­ta. Fio­let zawie­ra w sobie pier­wia­stek magicz­ny, uła­twia kon­cen­tra­cję i kon­tem­pla­cję.

Nie­bie­ski – jed­na z trzech barw pod­sta­wo­wych, nale­żą­ca do kolo­rów zim­nych. Koja­rzy nam się z nie­bem, natu­rą, prze­strze­nią i wol­no­ścią. Zapew­nia spo­kój i odprę­że­nie. Inspi­ru­je i wspo­ma­ga­kre­atyw­ność. Pięk­nie kom­po­nu­je się z bie­lą, kaka­owym oraz sza­ro­ścią.

Pamię­taj­cie, że o tym jakim rodza­jem ener­gii chce­cie się ota­czać i cze­go potrze­bu­je­cie w domu, decy­du­je czę­sto Wasza intu­icja. Dla­te­go poza modą, kie­ruj­cie się wła­śnie nią. Zmie­niaj­cie wnę­trza miesz­ka­nia, tak aby wzbo­ga­cić wasze oso­bi­ste wnę­trze!

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy