Styl życia

Najpiękniejsze prezenty na Dzień Matki

Najlepsze przyjaciółki i powierniczki naszych sekretów. Troszczą się o nas jak mało kto, dlatego w tym szczególnym dniu- 26 maja, chcemy, by nasze Mamy poczuły się wyjątkowe i kochane. Z tej okazji redakcja Vers-24 wybrała dla Was 11 najpiękniejszych prezentów, które z pewnością sprawią im radość w Dniu Matki.

zestaw kosmetyków KOI

 1. Zestaw nawil­ża­ją­cy od KOI na Dzień Mamy z her­ba­tą ZIOLOVE

Kto nie lubi pre­zen­tów, w dodat­ku tych pięk­nie, este­tycz­nie zapa­ko­wa­nych?  Różo­we i eko­lo­gicz­ne pudeł­ko peł­ne nie­spo­dzia­nek spra­wi radość każ­dej Mamie. W zesta­wie znaj­dzie­cie pięk­nie zapa­ko­wa­ną paczusz­kę KOI z dwo­ma kosme­ty­ka­mi w środ­ku: nawil­ża­ją­cym elik­si­rem oraz ultra nawil­ża­ją­cym kre­mem., któ­re zapew­nią mak­si­mum nawil­że­nia i kom­for­tu dla podraż­nio­nej i suchej skó­ry. Dodat­ko­wo to świet­ne źró­dło nawod­nie­nia  dla skó­ry tłu­stej. Tak skom­po­no­wa­ny zestaw nie obcią­ża skó­ry, odży­wia­jąc ją od środ­ka, pozo­sta­wia­jąc  mięk­ką i gład­ką. Do zesta­wu dołą­czo­na jest rów­nież eko­lo­gicz­na i zio­ło­wa her­ba­ta z dodat­kiem skrzy­pu polne­go, pokrzy­wy oraz fioł­ka trój­barw­ne­go, któ­re pomo­gą Waszym Mamom zatrosz­czyć się o cerę tak­że od wewnątrz. Spe­cjal­na kar­ta do wpi­sa­nia życzeń dla Mamy pozo­sta­wio­na w pudeł­ku spra­wi, że ze każ­dy zestaw sta­nie się sper­so­na­li­zo­wa­ny i wyjąt­ko­wy.

COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum Intense 

 1. COCO MADEMOISELLE Eau de Par­fum Inten­se 

Naj­now­sza odsło­na kul­to­we­go zapa­chu fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel to esen­cja kobie­ty wol­nej i urze­ka­ją­cej- brzmi zna­jo­mo? Z pew­no­ścią każ­da z Mam poko­cha ten zmy­sło­wy, uza­leż­nia­ją­cy, drzew­no-ambro­wy, orien­tal­ny zapach o boga­tym i inten­syw­nym cha­rak­te­rze. Struk­tu­rę zapa­chu COCO MADEMOISELLE Eau de Par­fum Inten­se, któ­re­go ser­cem jest róża, jaśmin, a tak­że świe­że cytru­sy, okre­śla paczu­la ocie­plo­na ambro­wym akor­dem abso­lu­tu wani­lii i bobu ton­ka. Wszyst­kie te zapa­chy two­rzą nie­zwy­kle  inten­syw­ną, kobie­cą kom­po­zy­cję.

Dr Irena Eris Instant Luminous Lifting krem na dzień SPF 20

 1. Dr Ire­na Eris Instant Lumi­no­us Lifting krem na dzień SPF 20

Ten nie­zwy­kły krem zapew­nia­ją­cy natych­mia­sto­we wygła­dze­nie nie ma sobie rów­nych! Natych­miast widocz­ne roz­świe­tle­nie i wyraź­ne odmło­dze­nie- to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­ją nasze Mamy. Wzbo­ga­co­ny o inno­wa­cyj­ny kolo­idal­ny pep­tyd zło­ta oraz skład­ni­ki  akty­wu­ją­ce pro­ce­sy trans­por­tu w bło­nach mito­chon­drial­nych, któ­re przy­czy­nia­ją się do sty­mu­la­cji pro­duk­cji kola­ge­nu i ela­sty­ny. Wszyst­ko to spra­wia, że skó­ra sta­je się wygła­dzo­na,  linie i zmarszcz­ki są mniej widocz­ne, a twarz w zauwa­żal­ny spo­sób sta­je się roz­ja­śnio­na i odzy­sku­je wyraź­nie mło­dy wygląd. Dodat­ko­we dzia­ła­nie liftin­gu­ją­ce zapew­nia szyb­ki, sku­tecz­ny oraz dłu­go­trwa­ły efekt wygła­dze­nia zmarsz­czek bez inge­ren­cji skal­pe­la!

Buty BALDOWSKI by Maciej Zień

 1. BALDOWSKI by Maciej Zień

Wyjąt­ko­we, czar­ne szpil­ki z 10cm obca­sem, wyko­na­ne z zewnątrz z wyso­ko­ga­tun­ko­we­go, twe­edo­we­go mate­ria­łu, wykoń­czo­ne wewnątrz skó­rą natu­ral­ną, to szyk i ele­gan­cja stwo­rzo­na przez czo­ło­we­go pol­skie­go pro­jek­tan­ta Macie­ja Zie­nia we współ­pra­cy z mar­ką BALDOWSKI. Każ­da z par wyko­ny­wa­na jest na spe­cjal­ne zamó­wie­nie reali­zo­wa­ne w pra­cow­ni w cią­gu 14 dni robo­czych. Ide­al­ny pre­zent dla każ­dej ele­ganc­kiej Mamy, któ­ra kocha modę.

Książka Amy Stewart ,,Dziewczyna z rewolwerem”

 1. Książ­ka Amy Ste­wart „Dziew­czy­na z rewol­we­rem”

Wszyst­kie lubi­my opo­wie­ści o sil­nych, nie­za­leż­nych kobie­tach, dla­te­go ta książ­ka to pozy­cja obo­wiąz­ko­wa w biblio­tecz­ce każ­dej Mamy. Lata dwu­dzie­ste ubie­głe­go wie­ku, zatło­czo­ny Nowy Jork. Trój­ka sióstr pro­wa­dzi wspól­nie poło­żo­ną na ubo­czu far­mę, żyjąc w izo­la­cji od świa­ta. Kie­dy jed­nak  pew­ne­go dnia w ich powóz wje­dzie samo­chód pro­wa­dzo­ny (a jak­że!) przez męż­czy­znę spod ciem­nej gwiaz­dy, poukła­da­ny dotych­czas świat sióstr Kopp legnie w gru­zach. Jed­na z nich będzie zmu­szo­na wziąć spra­wy we wła­sne ręce, odważ­nie radząc sobie ze wszyst­ki­mi pro­ble­ma­mi, bro­niąc tym samym rodzi­nę przed nie­bez­pie­czeń­stwem. Przy oka­zji zapi­sze się na kar­tach histo­rii jako jed­na z pierw­szych kobiet pia­stu­ją­cych sta­no­wi­sko sze­ry­fa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.  Bły­sko­tli­wa autor­ka, Amy Ste­wart przy­po­mnia­ła w ten spo­sób histo­rycz­ną postać Con­stan­ce Kopp, któ­ra na łamach jej powie­ści sta­ła się nie­ustra­szo­ną boha­ter­ką tej fan­ta­stycz­nej opo­wie­ści.

Apaszka RIXO London Alexa Stroke Multi

 1. Apasz­ka RIXO Lon­don Ale­xa Stro­ke Mul­ti

Ele­ganc­ka i szy­kow­na, jedwab­na apasz­ka w czar­nym kolo­rze RIXO Lon­don, dostęp­na wyłącz­nie w naszym ulu­bio­nym buti­ku Lui Sto­re. Nie­zwy­kle kobie­cy, mod­ny w tym sezo­nie, kla­sycz­ny doda­tek nie­mal do wszyst­kie­go.

Kosmetyczka Pyton CHYLAK 

 1. Kosme­tycz­ka Pyton CHYLAK 

Jed­na z naj­lep­szych, pol­skich pro­jek­tan­tek, Zofia Chy­lak oprócz nie­po­wta­rzal­nych, skó­rza­nych toreb pro­jek­tu­je tak­że akce­so­ria. Ta wyko­na­na z czar­nej, tło­czo­nej skó­ry we wzór pyto­na kosme­tycz­ka spraw­dzi się pod­czas każ­dych woja­ży (nie tyl­ko tych let­nich). Zapi­na­na na zło­ty suwak wykoń­czo­ny skó­rza­nym supeł­kiem, wykoń­czo­na w środ­ku czar­ną pod­szew­ką  z natu­ral­nej baweł­ny, pomie­ści wszyst­kie kosme­ty­ki. Dodat­ko­wo, z przo­du znaj­du­je się cha­rak­te­ry­stycz­nym ręcz­nie wybi­ty zło­ty stem­pel z nume­rem serii.

W. KRUK Kolczyki Złote Przyjaźń

 1. W. KRUK Kol­czy­ki Zło­te Przy­jaźń

Na taki pre­zent zasłu­gu­je wyłącz­nie naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka! Deli­kat­ne i sub­tel­ne kol­czy­ki wyko­na­ne z żół­te­go zło­ta pocho­dzą z naj­now­szej  kolek­cji amba­sa­dor­skiej W. KRUK Przy­jaźń, stwo­rzo­nej we współ­pra­cy z aktor­ka­mi:  Mag­da­le­ną Cie­lec­ką oraz Mają Osta­szew­ską. Nie bez zna­cze­nia wystę­pu­je tu motyw roz­ma­ry­nu, któ­ry jest sym­bo­lem wier­no­ści, przy­jaź­ni i miło­ści, a więc wszyst­kie­go, czym obda­rza­my nasze Mamy.

Świeca YOPE Jaśmin/Tuberoza/Ylang-Ylang

 1. Świe­ca YOPE Jaśmi­n/Tu­be­ro­za­/Y­lang-Ylang

Wegań­ska i bez­piecz­na świe­ca zapa­cho­wa YOPE w peł­ni wyko­na­na na bazie roślin­ne­go wosku sojo­we­go. Jej kwia­to­wy, a zara­zem  lek­ko słod­ki i pudro­wy, ele­ganc­ki i deli­kat­ny zapach wypeł­ni cały dom. Świe­ca pali się dłu­go, a co naj­waż­niej­sze- nie emi­tu­je tok­syn. 

Victoria’s Secret Fresh Escape perfumowany balsam do ciała

 1. Victoria’s Secret Fresh Esca­pe per­fu­mo­wa­ny bal­sam do cia­ła

Poca­łu­nek słoń­ca zamknię­ty w nie­wiel­kiej, poręcz­nej tub­ce. Ten roz­świe­tla­ją­cy, odświe­ża­ją­cy, per­fu­mo­wa­ny bal­sam do cia­ła o kuszą­cym zapa­chu grusz­ki i wani­lii prze­nie­sie każ­dą Mamę na peł­ne pia­sku, sło­necz­ne wybrze­że  bez koniecz­no­ści rusza­nia się z domu.  Ide­al­ny nie tyl­ko na waka­cje!

Phenome Brilliant Restoring Toner rozjaśniająco-odświeżający tonik do twarzy 

 1. Phe­no­me Bril­liant Resto­ring Toner roz­ja­śnia­ją­co-odświe­ża­ją­cy tonik do twa­rzy 

O skó­rę nale­ży dbać bez wzglę­du na wiek. Ten roz­ja­śnia­ją­co-odświe­ża­ją­cy tonik do twa­rzy to nie­zbęd­nik każ­de­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go. Wprost stwo­rzo­ny dla skó­ry zmę­czo­nej, pozba­wio­nej bla­sku i z widocz­ny­mi prze­bar­wie­nia­mi. Uni­ka­to­wa kom­po­zy­cja skład­ni­ków aktyw­nych daje natych­mia­sto­wy efekt roz­ja­śnie­nia i uczu­cie odświe­że­nia, inten­syw­nie oddzia­łu­jąc prze­ciw­sta­rze­nio­wo na skó­rę twa­rzy. Tonik zawie­ra tyl­ko natu­ral­ne i orga­nicz­ne skład­ni­ki aktyw­ne: eks­trakt z jabł­ka i miło­rzę­bu japoń­skie­go, wyciąg z ace­ro­li i kwa­sy owo­co­we. Ich moc jest zauwa­żal­na już po pierw­szej apli­ka­cji. Tonik Phe­no­me oczysz­cza, toni­zu­je i odświe­ża skó­rę,  nada­jąc jej roz­świe­tlo­ny, rów­ny oraz zdro­wy kolo­ryt. Oprócz tego wzmac­nia i uszczel­nia ścian­ki naczy­nek krwio­no­śnych, zapo­bie­ga­jąc powsta­wa­niu tzw. pającz­ków. Doda­tek wycią­gu z ace­ro­li  boga­tej w wita­mi­nę C to za to sil­ny anty­ok­sy­dant, któ­ry zapo­bie­ga sta­rze­niu się skó­ry, ujędr­nia­jąc i uela­stycz­nia­jąc skó­rę, opóź­nia­jąc tym samym  pro­ce­sy sta­rze­nia. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

Dzień Matki z Jo Malone London

Zapa­chy Jo Malo­ne Lon­don, wpi­su­ją się w styl kla­sycz­nej angiel­skiej ele­gan­cji. Sta­no­wią ide­al­ne poda­run­ki dla kobiet, zwłasz­cza tych wyjąt­ko­wych – naszych mam. Zain­spi­ro­wa­ne natu­rą, sub­tel­ne kom­po­zy­cje będą dosko­na­łym poda­run­kiem dla każ­dej mamy. Zgod­nie z filo­zo­fią…
Więcej
InspiracjeModa

Dzień mamy - podpowiadamy jak ubrać się w ten szczególny czas

Dzień mamy nie jest tyl­ko świę­tem, w któ­rym mówi­my naszym mamom jak bar­dzo są dla nas waż­ne. Jest to rów­nież świet­na oka­zja, aby spę­dzić razem czas. Tym razem dla naszych czy­tel­ni­czek jak i ich rodzi­cie­lek…
Więcej
NewsroomStyl życia

Propozycje prezentów na Dzień Matki

Dzień Mamy to ide­al­na oka­zja, aby podzię­ko­wać Naszym rodzi­ciel­kom za cie­pło i wspar­cie, któ­re otrzy­mu­je­my od nich każ­de­go dnia. I choć żad­na rzecz nie jest w sta­nie w peł­ni uka­zać Naszej miło­ści i wdzięcz­no­ści, war­to…
Więcej