Jedzenie

Dlaczego warto jeść szparagi?

Te zie­lo­ne warzy­wa to praw­dzi­wa bom­ba mine­ral­na i wita­mi­no­wa. Zawie­ra­ją mało kalo­rii, a przy tym dużo błon­ni­ka, któ­ry uła­twia odchu­dza­nie. Dzię­ki temu dają uczu­cie syto­ści przez dłu­gi czas. Nadal nie­prze­ko­na­ni? Poznaj­cie zatem 8 powo­dów, dla któ­rych war­to jeść szparagi.

Dlaczego warto jeść szparagi, zielone szparagi

Zie­lo­ne szparagi

Szpa­ra­gi mogą być zie­lo­ne, bia­łe lub fio­le­to­we. Naj­czę­ściej spo­ży­wa­ne są na suro­wo lub goto­wa­ne. W sezo­nie wio­sen­nym wie­le osób pre­fe­ru­je gril­lo­wa­ne szpa­ra­gi. Mło­de łody­gi szpa­ra­gów moż­na spo­ży­wać w cało­ści, ale więk­sze, star­sze, grub­sze szpa­ra­gi wyma­ga­ją usu­nię­cia dol­nych koń­có­wek, ponie­waż z wie­kiem sta­ją się twar­de. Spo­ży­wa­nie owo­ców i warzyw jest powią­za­ne z niż­szym ryzy­kiem wystą­pie­nia wie­lu cho­rób zwią­za­nych ze sty­lem życia, takich jak: cukrzy­ca typu 2, oty­łość, cho­ro­by ser­ca i nie­któ­re nowo­two­ry. Szpa­ra­gi są jed­nym z 20 naj­lep­szych pro­duk­tów spo­żyw­czych wymie­nio­nych w ran­kin­gu Aggre­ga­te Nutrient Den­si­ty Index (ANDI). Celem tego indek­su jest przed­sta­wie­nie ogól­nych korzy­ści zdro­wot­nych poprzez pomiar zawar­to­ści wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych w danym pro­duk­cie, w odnie­sie­niu do jego war­to­ści kalo­rycz­nej. Aby uzy­skać wyso­ką pozy­cję w ran­kin­gu ANDI, żyw­ność musi dostar­czać dużej ilo­ści skład­ni­ków odżyw­czych jed­no­cze­śnie dostar­cza­jąc nie­wie­le kalorii.

Oto 8 powo­dów, dla któ­rych war­to się­gnąć po szpa­ra­gi wiosną:

1. Poma­ga­ją schudnąć

To argu­ment prze­ma­wia­ją­cy chy­ba do każ­de­go. Szpa­ra­gi mają niską zawar­tość tłusz­czu i kalo­rii (jeden kubek szpa­ra­gów to ok. 32 kalo­rie), ale zawie­ra­ją jed­no­cze­śnie dużo roz­pusz­czal­ne­go i nie­roz­pusz­czal­ne­go błon­ni­ka, któ­ry dając dłu­gie uczu­cie syto­ści poma­ga nam w regu­la­cji masy ciała.

2. Korzyst­nie wpły­wa­ją na układ moczowy

Szpa­ra­gi zawie­ra­ją dużo aspa­ra­gi­ny, któ­ra jest natu­ral­nym środ­kiem moczo­pęd­nym. Inny­mi sło­wy, jedze­nie dużej ilo­ści szpa­ra­gów może pomóc wypłu­kać nad­miar pły­nów i soli z orga­ni­zmu, co może pomóc w zapo­bie­ga­niu infek­cjom dróg moczowych.

3. Są boga­te w przeciwutleniacze

Szpa­ra­gi – szcze­gól­nie fio­le­to­we – są peł­ne anto­cy­ja­nów, któ­re oprócz tego, że nada­ją owo­com i warzy­wom czer­wo­ne, nie­bie­skie i fio­le­to­we odcie­nie, mają dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne, któ­re może pomóc orga­ni­zmo­wi w zwal­cza­niu szko­dli­wych, wol­nych rodników.

4. Zawie­ra­ją dużo wita­mi­ny E

Szpa­ra­gi są rów­nież dobrym źró­dłem wita­mi­ny E, kolej­ne­go waż­ne­go prze­ciw­u­tle­nia­cza. Ta wita­mi­na poma­ga wzmoc­nić nasz układ odpor­no­ścio­wy i chro­ni komór­ki przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków. Aby podwo­ić korzy­ści, przy­go­to­wuj szpa­ra­gi z odro­bi­ną oli­wy z oli­wek – nasz orga­nizm lepiej wchła­nia wita­mi­nę E, jeśli jest spo­ży­wa­na razem z tłuszczem.

5. Łago­dzą poran­ne­go kaca

Bada­nia suge­ru­ją, że zamiast tłu­ste­go śnia­da­nia, lep­szym wybo­rem są szpa­ra­gi. Bada­nie opu­bli­ko­wa­ne w Jour­nal of Food Scien­ce prze­pro­wa­dzo­ne na hodo­wa­nych labo­ra­to­ryj­nie komór­kach suge­ro­wa­ło, że mine­ra­ły i ami­no­kwa­sy zawar­te w eks­trak­cie ze szpa­ra­gów mogą pomóc zła­go­dzić kaca i chro­nić komór­ki wątro­by przed tok­sy­na­mi zawar­ty­mi w alkoholu.

6. Poma­ga­ją w wal­ce ze wzdęciami

Jeśli cho­dzi o zwal­cza­nie wzdęć, szpa­ra­gi są nie­za­stą­pio­ne. Dzię­ki zawar­to­ści roz­pusz­czal­ne­go i nie­roz­pusz­czal­ne­go błon­ni­ka poma­ga­ją w zacho­wa­niu zdro­we­go ukła­du tra­wien­ne­go. Dodat­ko­wo jako natu­ral­ny diu­re­tyk (śro­dek moczo­pęd­ny) szpa­ra­gi poma­ga­ją pozbyć się nad­mia­ru pły­nu, zwal­cza­jąc uczu­cie balo­na w brzuchu.

7. Są boga­tym źró­dłem kwa­su foliowego

Kwas folio­wy jest nie­zbęd­ny w die­cie kobiet, któ­re pla­nu­ją zajść w cią­żę, ponie­waż poma­ga w ochro­nie przed uszko­dze­niem cewy ner­wo­wej. Bada­nia suge­ru­ją, że suple­men­ty kwa­su folio­we­go przyj­mo­wa­ne przez co naj­mniej rok przed poczę­ciem, poma­ga­ją zmniej­szyć ryzy­ko przed­wcze­sne­go poro­du o 50%, w porów­na­niu z kobie­ta­mi, któ­re nie przyj­mo­wa­ły dodat­ko­we­go kwa­su foliowego.

8. Zawie­ra­ją dużo wita­mi­ny K

Podob­nie jak inne zie­lo­ne warzy­wa liścia­ste, szpa­ra­gi są dobrym źró­dłem wita­mi­ny K. Wita­mi­na ta zapew­nia pra­wi­dło­wą krze­pli­wość krwi oraz przy­czy­nia się do zdro­wia naszych kości.

Tej wio­sny postaw­cie na szparagi!

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy

Related posts
Zdrowie

Sezon na szparagi – dlaczego warto je jeść?

Maj i czer­wiec są mie­sią­ca­mi, w któ­rych dostęp­ne są pysz­ne i zdro­we szpa­ra­gi. Pasu­ją do wie­lu potraw, są smacz­ne same w sobie. Dzi­siaj przyj­rzy­my się im pod wzglę­dem war­to­ści odżywczych.
Więcej