Uroda

Trehaloza - czy jest bezpieczna?

Tre­ha­lo­za to sub­stan­cja sto­so­wa­na w prze­my­śle kosme­tycz­nym i spo­żyw­czym. To cukier skła­da­ją­cy się z dwóch czą­ste­czek glu­ko­zy. Wystę­pu­je powszech­nie w przy­ro­dzie, ale nie jest wytwa­rza­na przez żad­ne­go z ssa­ków.   Jak dzia­ła tre­ha­lo­za Tre­ha­lo­za poma­ga…

Więcej
Uroda

Magia starożytnych wiszących ogrodów - Jo Malone Lost in Wonder

Kunsz­tow­na w swej pro­sto­cie, bry­tyj­ska mar­ka Jo Malo­ne Lon­don, któ­ra nie­zmien­nie zachwy­ca nie­oczy­wi­sty­mi kom­po­zy­cja­mi zapa­chów, zapra­sza nas do sta­ro­żyt­nych, wiszą­cych ogro­dów. Dzię­ki dwóm naj­now­szym zapa­chom: jasne­mu i soczy­ste­mu Fig & Lotus Flo­wer oraz inten­syw­ne­mu i…

Więcej
Uroda

Kojąca moc CBD - lekko 

Marzysz o uko­je­niu swo­je­go umy­słu, odzy­ska­niu wewnętrz­ne­go spo­ko­ju i rów­no­wa­gi? lek­ko to mar­ka stwo­rzo­na m.in. przez Mariu­sza Mac, powsta­ła z myślą o powro­cie do natu­ry i praw­dzi­wej podró­ży w głąb sie­bie. lek­ko powsta­ło z chę­ci…

Więcej
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…

Więcej
Uroda

Jesienno - zimowa regeneracja skóry - /skin regimen/

Wyda­je Ci się, że Two­ja skó­ra nie reagu­je dra­stycz­nie na zmia­nę pogo­dy? Nic bar­dziej myl­ne­go. Jesien­no – zimo­we pory roku to przede wszyst­kim czas niskich tem­pe­ra­tur, wia­tru i desz­czu, przez co cera może wyda­wać się…

Więcej
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…

Więcej
Uroda

Skoncentrowana moc antyoksydantów, które zwalczają przebarwienia - Ekoampułka 3 Pat&Rub by Kinga Rusin

Natych­mia­sto­wa popra­wa i odbu­do­wa kon­dy­cji skó­ry po zasto­so­wa­niu jed­ne­go pro­duk­tu? To moż­li­we jedy­nie dzię­ki Eko­am­puł­ce 3, czy­li inten­syw­nej kura­cji anty­ok­sy­da­cyj­nej stwo­rzo­nej wyłącz­nie z natu­ral­nych skład­ni­ków o wła­ści­wo­ściach prze­ciw­rod­ni­ko­wych. Wła­ści­wo­ści te poma­ga­ją odtwo­rzyć pra­wi­dło­wą struk­tu­rę uszko­dzo­nych…

Więcej
Uroda

Odżywki koloryzujące - jak działają i jak je stosować?

Odżyw­ki kolo­ry­zu­ją­ce w kil­ka chwil potra­fią odmie­nić wygląd całej fry­zu­ry. Pole­ca­ne są szcze­gól­nie dla blon­dy­nek, ale ciem­no­wło­se tak­że mogą nimi odświe­żyć swój kolor. Nowość to odżyw­ki kolo­ry­zu­ją­ce w odważ­nych odcie­niach różu, fio­le­tu, a nawet nie­bie­skie­go.…

Więcej
Uroda

Zmarszczki mimiczne - jak im zapobiegać

Zmarszcz­ki mimicz­ne powsta­ją, gdy się uśmie­cha­my i gdy się zło­ści­my. Musie­li­by­śmy cał­ko­wi­cie pozbyć się emo­cji, aby te nie poja­wia­ły się na naszej twa­rzy. Na szczę­ście ist­nie­ją spo­so­by, dzię­ki, któ­rym zmniej­szy­my ich widocz­ność. Zmarszcz­ki mimicz­ne to…

Więcej
Uroda

Oczyszczanie twarzy w domu - jaką metodę wybrać

Oczysz­cza­nie twa­rzy to pierw­szy i naj­waż­niej­szy etap w pie­lę­gna­cji cery.  Gdy twarz jest odpo­wied­nio oczysz­czo­na, jej kon­dy­cja też sta­je się lep­sza, a pory moc­niej absor­bu­ją skład­ni­ki z zaapli­ko­wa­nych kolej­no kosme­ty­ków.    Oczysz­cza­nie twa­rzy to codzien­na…

Więcej
Uroda

Podwójna moc kultowego La Mer The Concentrate

Nie ma już wąt­pli­wo­ści, że obec­nie pod­sta­wo­wą przy­czy­ną przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry jest prze­wle­kły stan zapal­ny, naj­czę­ściej powo­do­wa­ny na sku­tek oddzia­ły­wa­nia czyn­ni­ków zewnętrz­nych, m.in. wol­nych rod­ni­ków czy innych, śro­do­wi­sko­wych czyn­ni­ków draż­nią­cych. Takie sta­ny zapal­ne mogą…

Więcej