Uroda

DBAJ O SWOJE WŁOSY TAK, JAK DBASZ O SKÓRĘ

Mar­ka Hair Ritu­el by Sisley od 2018 roku rewo­lu­cjo­ni­zu­je meto­dy pie­lę­gna­cji wło­sów i skó­ry gło­wy, wyko­rzy­stu­jąc osią­gnię­cia kil­ku­dzie­się­ciu lat badań skó­ry w labo­ra­to­riach Sisley. Pie­lę­gna­cja odmła­dza­ją­ca nie powin­na ogra­ni­czać się tyl­ko do twa­rzy i cia­ła. Skuteczne…

Więcej
Uroda

Piękna skóra w każdym wieku z nową linią Slow Age od Alkmie

Slow Aging to podej­ście do pie­lę­gna­cji, któ­re sku­pia się na dłu­go­ter­mi­no­wych dzia­ła­niach mają­cych na celu spo­wol­nie­nie pro­ce­su sta­rze­nia się skó­ry. To też zaak­cep­to­wa­nie zmian, któ­re wraz z wie­kiem poja­wia­ją się na skó­rze, co jest spójne…

Więcej
NewsroomUroda

NOWA, ULEPSZONA KOLEKCJA The Ritual of Hammam

Ritu­als Cosme­tics ogła­sza relaunch swo­jej kul­to­wej kolek­cji prze­zna­czo­nej do domo­we­go spa – The Ritu­al of Ham­mam. Ta odświe­żo­na i ulep­szo­na gama zawie­ra­ją­ca nowe pro­duk­ty, zosta­ła wzbo­ga­co­na ole­jem arga­no­wym i euka­lip­tu­sem. Kosme­ty­ki skła­da­ją się w co najmniej…

Więcej
NewsroomUroda

Niezbędniki Your KAYA, które odmienią Twoją pielęgnację 

Your KAYA, pol­ska mar­ka orga­nicz­nych pro­duk­tów men­stru­acyj­nych oraz natu­ral­nych kosme­ty­ków do twa­rzy i cia­ła dba o kom­plet­ną pie­lę­gna­cję wraż­li­wej skó­ry o każ­dej porze roku. I choć lato zda­je się nieść naj­więk­sze wyzwa­nia, best­sel­le­ro­we pro­duk­ty marki…

Więcej
UrodaWłosy

„Odyssea: stworzenia morskie”, czyli trzecia kolekcja wirtualnych fryzur od L’Oréal Professionnel Paris 

W listo­pa­dzie 2022 roku mar­ka L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris roz­po­czę­ła podróż do sie­ci Web3, posze­rza­jąc gra­ni­ce wyra­ża­nia sie­bie za pomo­cą fry­zur w wir­tu­al­nym świe­cie. W ramach kon­ty­nu­acji tej przy­go­dy, w lip­cu br. swo­ją pre­mie­rę ma nowa,…

Więcej
Uroda

REMOVE YOUR MAKE-UP, DON’T REMOVE YOUR PRIDE

Kul­to­wy płyn mice­lar­ny PINK do skó­ry wraż­li­wej 3w1 od Gar­nier Skin Natu­rals obcho­dzi w tym roku swo­je 10. uro­dzi­ny! Płyn mice­lar­ny nr 1. w Pol­sce już teraz dostęp­ny jest w limi­to­wa­nej, tęczo­wej odsło­nie! Mar­ka Garnier…

Więcej
Włosy

Lato 2023 – najmodniejsze cięcia, kolory i stylizacje włosów

Wyma­rzo­ne zagra­nicz­ne wyjaz­dy, muzycz­ne festi­wa­le i dłu­gie, wie­czor­ne, wyj­ścia – to wszyst­ko cze­ka nas latem i na wszel­kich tego typu oka­zjach pra­gnie­my wyglą­dać spek­ta­ku­lar­nie, w zgo­dzie z aktu­al­ny­mi tren­da­mi. Jak kształ­tu­ją się te doty­czą­ce włosów?…

Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…

Więcej
Uroda

Marka beauty Sister’s Aroma teraz dostępna w Polsce

Ukra­iń­ska mar­ka beau­ty Sister’s Aro­ma jest już w sprze­da­ży w Pol­sce. Zało­ży­ciel­ki mar­ki to dwie sio­stry, któ­re wyzna­ją filo­zo­fię świa­do­me­go życia, wyso­kiej jako­ści pie­lę­gna­cji skó­ry i  duń­skie­go szczę­ścia “hyg­ge” – wszyst­kie te zasa­dy wcie­la­ją w…

Więcej
Uroda

L’Oréal Professionnel Paris z nowymi fryzurami w Metaverse

L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, zaufa­ny part­ner fry­zje­rów, kon­ty­nu­uje przy­go­dę w wir­tu­al­nym świe­cie. Pro­po­zy­cje kolej­nych, nie­zwy­kle kre­atyw­nych sty­li­za­cji wło­sów poja­wi­ły się na plat­for­mach Ready Play­er Me, Zepe­to oraz Roblox. Aby moż­li­wo­ści wyra­ża­nia sie­bie nie mia­ły gra­nic. Nowa…

Więcej