Uroda

Pelavo - moc roślinnych preparatów w walce o silną odporność

Gwał­tow­na zmia­na aury – szcze­gól­nie ta, kie­dy z let­nich, cie­płych wie­czo­rów prze­cho­dzi­my na chłod­ne i wietrz­ne poran­ki – spra­wia, że nasz orga­nizm nara­żo­ny jest na więk­szy stres. Wów­czas dopa­da nas jesien­na chan­dra i naj­chęt­niej marzy­my,…

Więcej
Uroda

Black Friday i lista Indii

Black Fri­day to dobry dzień, by kupo­wać rze­czy taniej. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że nie war­to robić zaku­pów dla same­go kupo­wa­nia, ale sku­pić się na tym, cze­go napraw­dę potrze­bu­je­my.  Przy­go­to­wa­łam dla Was listę pro­duk­tów beau­ty, któ­re sama…

Więcej
Uroda

Cera wrażliwa - jak o nią dbać?

Cera wraż­li­wa nie jest łatwa w pie­lę­gna­cji. Wyma­ga cier­pli­wo­ści, roz­wa­gi w wybie­ra­niu kosme­ty­ków i uważ­no­ści. Zebra­ły­śmy wska­zów­ki, któ­re pomo­gą w codzien­nym dba­niu o skłon­ną do podraż­nień cerę. Cera wraż­li­wa nad­mier­nie reagu­je na wie­le, z pozo­ru…

Więcej
Uroda

Włosy średnioporowate - charakterystyka i pielęgnacja 

Wło­sy śred­nio­po­ro­wa­te to naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj wło­sów. Moż­na je nazwać wło­sa­mi nor­mal­ny­mi bo nie mają dużej ten­den­cji do prze­su­sza­nia tak jak wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te, ani nie są tak podat­ne na obcią­że­nia jak nisko­po­ry. Nie ozna­cza to jed­nak,…

Więcej
Uroda

W trosce o skórę najbliższych - Eau Thermale Avène 

Już od naj­młod­szych lat war­to zaszcze­piać w dzie­ciach dba­nie o higie­nę i codzien­ną pie­lę­gna­cję. Z naj­now­szą linią der­mo­ko­sme­ty­ków Eau Ther­ma­le Avène dla mamy i dziec­ka, zamie­nisz nud­ną rytu­ję malu­cha w fascy­nu­ją­cą podróż do kra­iny doro­słych.…

Więcej
Uroda

ChitoneCare – hydrożel w codziennej pielęgnacji

Hydro­że­le chi­to­za­no­we Chi­to­Ve­lum PRO to magicz­ny pro­dukt wyko­rzy­sty­wa­ny w pro­duk­tach kosme­tycz­nych i opa­trun­ko­wych w dwóch warian­tach: Chi­to­Ve­lum® (chi­to­zan + woda + kwas orga­nicz­ny np. mle­ko­wy) oraz opa­ten­to­wa­ne­go Chi­to­Ve­lum® PRO (chi­to­zan + woda + dwu­tle­nek węgla).…

Więcej
Uroda

Jak dieta wpływa na skórę

Pra­wi­dło­we odży­wia­nie jest bar­dzo waż­ne dla nasze­go zdro­wia. Nie­zdro­wa die­ta wpły­wa nega­tyw­nie na meta­bo­lizm, powo­du­je przy­rost masy cia­ła, a nawet może uszko­dzić nie­któ­re narzą­dy, takie jak ser­ce czy wątro­ba. To, co jemy, wpły­wa rów­nież na…

Więcej
Uroda

Olejek z dzikiej róży - właściwości i zastosowanie

Olej z dzi­kiej róży lub olej z nasion dzi­kiej róży pocho­dzi z krze­wu róży rosa cani­na upra­wia­ne­go głów­nie w Chi­le. W prze­ci­wień­stwie do olej­ku róża­ne­go, któ­ry jest pozy­ski­wa­ny z płat­ków róży, olej z dzi­kiej róży…

Więcej
Uroda

Te składniki opóźniają starzenie się skóry 

Sta­rze­nie się skó­ry to natu­ral­ny pro­ces. Sto­su­jąc kosme­ty­ki z odpo­wied­ni­mi, aktyw­nie dzia­ła­ją­cy­mi skład­ni­ka­mi może­my go jed­nak nie­co zaha­mo­wać. Cze­go szu­kać w kre­mach prze­ciw­zmarszcz­ko­wych?      Sta­rze­nie się skó­ry wyni­ka z czyn­ni­ków zewnętrz­nych i wewnętrz­nych. Te…

Więcej
Uroda

Kwas glikolowy - jak działa i kto powinien go stosować?

Kwas gli­ko­lo­wy zmniej­sza widocz­ność prze­bar­wień, blizn potrą­dzi­ko­wych a nawet roz­stę­pów. Nie­ste­ty nie nada­je się dla każ­de­go. Dla­cze­go? Kwas gli­ko­lo­wy odpo­wia­da na wie­le bar­dzo róż­nych pro­ble­mów skór­nych. Z jed­nej stro­ny wspo­ma­ga lecze­nie trą­dzi­ku, z dru­giej redu­ku­je…

Więcej
UrodaWłosy

Włosy wysokoporowate - jak je rozpoznać i jak o nie dbać? 

Zwy­kle dzie­li­my wło­sy na suche, znisz­czo­ne, far­bo­wa­ne czy prze­tłusz­cza­ją­ce się. O wie­le wła­ściw­szy podział to ten ze wzglę­du na ich poro­wa­tość. Wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te to wło­sy o otwar­tych łuskach, skłon­ne do prze­su­sze­nia i łama­nia się. Jak…

Więcej
Uroda

Bogactwo marokańskich ogrodów - Delirium Floral od Baija Paris

Jak sku­tecz­nie popra­wić sobie nastrój w sza­re, jesien­ne dni? Nic prost­sze­go, bowiem zwy­kle naj­bar­dziej zwy­kłe rze­czy potra­fią dać nam mnó­stwo rado­ści, wywo­łu­jąc pozy­tyw­ne emo­cje. Tym razem, z pomo­cą przy­cho­dzi mar­ka Baija Paris, zna­na ze swo­ich…

Więcej
Zdrowie

Białko konopne - właściwości zdrowotne 

Biał­ko konop­ne to pro­dukt, któ­ry zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność. Są nie­zwy­kle pożyw­ne i dostar­cza­ją wie­le korzy­ści zdro­wot­nych. Cho­ciaż kono­pie pocho­dzą z tego same­go gatun­ku co mari­hu­ana, to z zupeł­nie innej odmia­ny. Jed­ną z zasad­ni­czych róż­nic…

Więcej