Uroda

Naturalne kosmetyki na święta

Natu­ral­ne kosme­ty­ki Natu­ra­tiv to ide­al­na opcja na świą­tecz­ne upo­min­ki. Dla niej, dla nie­go, dla nich, a nawet dla naj­młod­szych. W port­fo­lio mar­ki znaj­dzie­my pro­duk­ty, któ­re zachwy­cą jako­ścią, zapa­chem i dzia­ła­niem każ­de­go człon­ka rodzi­ny.  Natu­ra­tiv bezkompromisowo…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…

Więcej
NewsroomUroda

Inicjatywa Artego Stylista Zdrowia określa nową rolę fryzjerów

 Care for beau­ty, care for health.  Ini­cja­ty­wa Arte­go Sty­li­sta Zdro­wia okre­śla nową rolę fry­zje­rów i poka­zu­je jak istot­na jest uważ­ność, otwar­tość i umie­jęt­ność roz­mo­wy w pro­fi­lak­ty­ce czer­nia­ka.  Mar­ka Arte­go we współ­pra­cy z Fun­da­cją Rak’n’Roll podejmują…

Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…

Więcej
Uroda

RELACJA Z KONFERENCJI IWOSTIN

27 wrze­śnia 2022 w prze­strze­ni even­to­wej B’Fort przy uli­cy Racła­wic­kiej 99 w War­sza­wie świę­to­wa­no 20-lecie mar­ki IWO­STiN. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­no też nową gamę kosme­ty­ków prze­ciw­sta­rze­nio­wych AGE LIFT. IWO­STiN od 20 lat trosz­czy się o skó­rę wrażliwą,…

Więcej
Uroda

Naturalne powiększenie ust z marką Plump It!

Zasta­na­wiasz się, jak powięk­szyć swo­je usta w natu­ral­ny spo­sób? Kosme­ty­ki Plump It pozwo­lą Ci osią­gnąć pożą­da­ny efekt bez koniecz­no­ści uda­wa­nia się do gabi­ne­tu medy­cy­ny este­tycz­nej. Aby spro­stać Two­im ocze­ki­wa­niom, stwo­rzy­li­śmy sze­reg pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków, któ­re w…

Więcej
UrodaVers24 favorites

PREMIERA NAJNOWSZEJ LIMITOWANEJ KOLEKCJI RITUALS

Ritu­als Cosme­tics pre­zen­tu­je naj­now­szą limi­to­wa­ną edy­cję kosme­ty­ków: Soul­ful Ritu­als. Po raz pierw­szy mar­ka wpro­wa­dza trzy kolek­cje w ramach jed­nej edy­cji limi­to­wa­nej – Love, Hap­pi­ness oraz Good For­tu­ne. W skład każ­dej z nich wcho­dzą pian­ka pod…

Więcej
Uroda

Mikro złuszczanie i wygładzenie - La Mer The Micro Peel 

Mar­ka La Mer przed­sta­wia inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry złusz­cza skó­rę twa­rzy, a jed­no­cze­śnie ja wzmac­nia – The Micro Peel.  Sku­tecz­ny, a zara­zem deli­kat­ny dla skó­ry, został stwo­rzo­ny do sto­so­wa­nia pod­czas wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, pod­czas któ­re wygładza,…

Więcej
UrodaVers24 favorites

5 kosmetyków polskich marek, które musisz mieć

Nad­szedł moment, aby ponow­nie prze­or­ga­ni­zo­wać pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry. I cho­ciaż cera to kwe­stia indy­wi­du­al­na, ist­nie­ją pro­duk­ty, któ­re bez wzglę­du na jej struk­tu­rę czy potrze­by, poma­ga­ją nam wyglą­dać i czuć się lepiej, mimo zmie­nia­ją­cych się…

Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…

Więcej