UrodaVers24 favorites

Oczyszczające maseczki na twarz - przepisy DIY

Sku­tecz­nie oczysz­cze­nie cery to numer jeden w codzien­nej pie­lę­gna­cji. Bez tego skó­ra nie będzie w sta­nie się sku­tecz­nie zre­ge­ne­ro­wać, a pory będą się zapy­chać. Cera wkrót­ce zsza­rze­je, a na jej powierzch­ni two­rzyć się będą nie­do­sko­na­ło­ści.…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Emolienty - co to są emolienty i jak je stosować 

Emo­lien­ty to sprzy­mie­rzeń­cy deli­kat­nej, skłon­nej do podraż­nień skó­ry. Mogą być sto­so­wa­ne nawet u nie­mow­ląt i są popu­lar­nym skład­ni­kiem der­mo­ko­sme­ty­ków. Co to są emo­lien­ty i jak je popraw­nie sto­so­wać? Emo­lien­ty to gru­pa kosme­ty­ków nazy­wa­na w ten…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Kwas migdałowy - jak go stosować?

Kwas mig­da­ło­wy jest jedy­ny w swo­im rodza­ju – zarów­no złusz­cza skó­rę, jak i ją nawil­ża. Jest dosko­na­ły dla osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem zaskór­ni­ków, ale mają wraż­li­wą cerę. Wybór kwa­su odpo­wied­nie­go dla naszej skó­ry…

Więcej
NewsroomUroda

ZOOM ON Bobbi Brown Hydrating Water Fresh Cream

Nie jest tajem­ni­cą, że świe­żość i rów­no­wa­ga skó­ry zaczy­na­ją się od odpo­wied­nie­go nawod­nie­nia. Naj­now­szy krem mar­ki Bob­bi Brown – Hydra­ting Water Fresh Cre­am został stwo­rzo­ny, aby zapew­nić 100 godzin odmła­dza­ją­ce­go nawil­że­nia i usta­bi­li­zo­wać odwod­nio­ną, zestre­so­wa­na…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Skóra tłusta - jak ją pielęgnować?

Jesteś szczę­śli­wą posia­dacz­ką skó­ry pięk­nej, ale tłu­stej? Jeśli nauczysz się ją odpo­wied­nio pie­lę­gno­wać, gwa­ran­tu­je­my, że prze­sta­nie przy­spa­rzać ci pro­ble­mów. Skó­ra tłu­sta, tak jak wska­zu­je jej nazwa, nad­mier­nie się prze­tłusz­cza, i to nie tyl­ko w stre­fie…

Więcej
UrodaWłosy

Domowe maseczki na włosy - przepisy  

Nie musisz od razu się­gać po kosme­ty­ki z dro­ge­rii, aby osią­gnąć upra­gnio­ny efekt na wło­sach. Z pomo­cą przyj­dą pro­duk­ty, któ­re znaj­dziesz w swo­jej kuch­ni albo w pobli­skim skle­pie spo­żyw­czym. Efekt to miło i kre­atyw­nie spę­dzo­ny…

Więcej
Uroda

Detoks od makijażu - korzyści dla skóry i umysłu

Jeśli nale­żysz do tych szczę­śliw­ców, któ­rzy swo­ją codzien­ną pra­cę mogą wyko­ny­wać w zaci­szu wła­sne­go domu, zapew­ne zmi­ni­ma­li­zo­wa­łaś, bądź zre­zy­gno­wa­łaś w ogó­le ze swo­je­go codzien­ne­go maki­ja­żu. Taki detoks od maki­ja­żu może dać nam napraw­dę bar­dzo wie­le,…

Więcej
UrodaWłosy

Olejowanie włosów - jak zacząć olejować włosy?

Koniecz­ność pozo­sta­nia w domu sprzy­ja nowym, pie­lę­gna­cyj­nym rytu­ałom. Ole­jo­wa­nie wło­sów jed­nak jest na tyle pro­ste, że z pew­no­ścią zosta­nie z tobą na dłu­żej. Bar­dzo szyb­ko zoba­czysz też jego wspa­nia­łe efek­ty! Naj­prost­szy, ale tak­że bar­dzo sku­tecz­ny…

Więcej
UrodaWłosy

Innowacyjna prostownica Dyson Corrale

Od same­go począt­ku fir­ma Dyson, zało­żo­na przez James’a Dyso­na jest syno­ni­mem inno­wa­cji, naj­now­szej tech­no­lo­gii i przy­szło­ści, wciąż podą­ża­jąc naprzód i wyprze­dza­jąc inne mar­ki o krok. Tak­że w kwe­stii beau­ty – od nie­speł­na deka­dy, Dyson bada…

Więcej
Uroda

Rozszerzone pory - jak się ich pozbyć?

Skó­ra na całym cie­le posia­da pory. Jed­nak to wła­śnie te na twa­rzy, cza­sem tak­że na dekol­dzie i ple­cach, ule­ga­ją zapcha­niu. Dla­cze­go tak się dzie­je i jak zapo­biec roz­sze­rza­niu się porów?  Roz­sze­rzo­ne pory to pro­blem, z…

Więcej