Uroda

Podwójna moc kultowego La Mer The Concentrate

Nie ma już wąt­pli­wo­ści, że obec­nie pod­sta­wo­wą przy­czy­ną przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry jest prze­wle­kły stan zapal­ny, naj­czę­ściej powo­do­wa­ny na sku­tek oddzia­ły­wa­nia czyn­ni­ków zewnętrz­nych, m.in. wol­nych rod­ni­ków czy innych, śro­do­wi­sko­wych czyn­ni­ków draż­nią­cych. Takie sta­ny zapal­ne mogą…

Więcej
Zdrowie

Co to są adaptogeny i jak wpływają na codzienne życie? 

Adap­to­ge­ny popra­wia­ją pra­cę całe­go orga­ni­zmu – zarów­no psy­chicz­nie jak i fizycz­nie. Przede wszyst­kim jed­nak poma­ga­ją dosto­so­wać się do zmie­nia­ją­ce­go się wokół świa­ta i zmniej­szyć chro­nicz­ny stres oraz lęk. Adap­to­ge­ny to nie magicz­ne leki czy suple­men­ty. To…

Więcej
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o praw­dzi­we…

Więcej
Uroda

Wielofunkcyjne pomadki w płynie - Nudestix Magnetic Lip Plush Paints

Mar­ka Nude­stix, zało­żo­na przez kosme­ty­ka i che­mi­ka powsta­ła z myślą o natu­ral­nych, pod­kre­śla­ją­cych uro­dę kosme­ty­kach do maki­ja­żu. Tak powsta­ły pro­ste w uży­ciu, poręcz­ne i wie­lo­funk­cyj­ne pro­duk­ty – nie­mal wszyst­kie zamknię­te w posta­ci wie­lo­funk­cyj­nych kre­dek, z…

Więcej
Uroda

Dlaczego jesienią musimy używać SPF

Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne szko­dzi naszej skó­rze, a dzię­ki kre­mom z fil­trem może­my w łatwy spo­sób zaha­mo­wać to dzia­ła­nie. Latem, gdy słoń­ca jest wię­cej, nie powin­ni­śmy roz­sta­wać się z SPF-em. A jak jest jesie­nią? Jesie­nią rów­nież z…

Więcej
Uroda

Jakie efekty daje peeling kawitacyjny?

Peeling kawi­ta­cyj­ny to popu­lar­ny gabi­ne­to­wy zabieg oczysz­cza­ją­cy skó­rę. Z odpo­wied­nim sprzę­tem może­my go jed­nak z powo­dze­niem wyko­nać w domu. Jak wyglą­da peeling kawi­ta­cyj­ny i jakie daje efek­ty? Peeling kawi­ta­cyj­ny dogłęb­nie oczysz­cza cerę, pozo­sta­wia ją gład­ką,…

Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…

Więcej
Uroda

Idealna cera przez cały rok – kremy korygujące Indeed Labs NanoblurTM Colour Corrector 

Przez cały rok nasza skó­ra wysta­wio­na jest na eks­po­zy­cję pro­mie­ni sło­necz­nych, któ­re przy­spie­sza­ją pro­ces sta­rze­nia. Róż­ni­ce w wyglą­dzie naszej cery dost­zru­eg­my szcze­gól­nie po lecie, kie­dy nie rzad­ko korzy­sta­my ze sło­necz­nych kąpie­li, zapo­mi­na­my o oku­la­rach prze­ciw­sło­necz­nych…

Więcej
UrodaWłosy

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Wło­sy mogą prze­su­szać się z wie­lu powo­dów – naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to czę­ste far­bo­wa­nie, sty­li­za­cja na gorą­co oraz nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja. Jak odbu­do­wać suche wło­sy, aby znów były gład­kie i lśnią­ce? Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako…

Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…

Więcej