Uroda

Te składniki opóźniają starzenie się skóry 

Sta­rze­nie się skó­ry to natu­ral­ny pro­ces. Sto­su­jąc kosme­ty­ki z odpo­wied­ni­mi, aktyw­nie dzia­ła­ją­cy­mi skład­ni­ka­mi może­my go jed­nak nie­co zaha­mo­wać. Cze­go szu­kać w kre­mach prze­ciw­zmarszcz­ko­wych?      Sta­rze­nie się skó­ry wyni­ka z czyn­ni­ków zewnętrz­nych i wewnętrz­nych. Te…

Więcej
Uroda

Kwas glikolowy - jak działa i kto powinien go stosować?

Kwas gli­ko­lo­wy zmniej­sza widocz­ność prze­bar­wień, blizn potrą­dzi­ko­wych a nawet roz­stę­pów. Nie­ste­ty nie nada­je się dla każ­de­go. Dla­cze­go? Kwas gli­ko­lo­wy odpo­wia­da na wie­le bar­dzo róż­nych pro­ble­mów skór­nych. Z jed­nej stro­ny wspo­ma­ga lecze­nie trą­dzi­ku, z dru­giej redu­ku­je…

Więcej
UrodaWłosy

Włosy wysokoporowate - jak je rozpoznać i jak o nie dbać? 

Zwy­kle dzie­li­my wło­sy na suche, znisz­czo­ne, far­bo­wa­ne czy prze­tłusz­cza­ją­ce się. O wie­le wła­ściw­szy podział to ten ze wzglę­du na ich poro­wa­tość. Wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te to wło­sy o otwar­tych łuskach, skłon­ne do prze­su­sze­nia i łama­nia się. Jak…

Więcej
Uroda

Bogactwo marokańskich ogrodów - Delirium Floral od Baija Paris

Jak sku­tecz­nie popra­wić sobie nastrój w sza­re, jesien­ne dni? Nic prost­sze­go, bowiem zwy­kle naj­bar­dziej zwy­kłe rze­czy potra­fią dać nam mnó­stwo rado­ści, wywo­łu­jąc pozy­tyw­ne emo­cje. Tym razem, z pomo­cą przy­cho­dzi mar­ka Baija Paris, zna­na ze swo­ich…

Więcej
Zdrowie

Białko konopne - właściwości zdrowotne 

Biał­ko konop­ne to pro­dukt, któ­ry zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność. Są nie­zwy­kle pożyw­ne i dostar­cza­ją wie­le korzy­ści zdro­wot­nych. Cho­ciaż kono­pie pocho­dzą z tego same­go gatun­ku co mari­hu­ana, to z zupeł­nie innej odmia­ny. Jed­ną z zasad­ni­czych róż­nic…

Więcej
Uroda

Nieskazitelna cera z kremowym korektorem Nudestix - Nudefix

Wraz ze zmia­ną aury na jesien­ną i nadej­ściem chłod­nych, desz­czo­wych dni, nasza cera podwój­nie nara­żo­na jest na zanie­czysz­cze­nia, takie jak smog, cięż­ki maki­jaż, czy czyn­ni­ki atmos­fe­rycz­ne, a więc sil­ny wiatr, deszcz, czy niska tem­pe­ra­tu­ra. Wów­czas…

Więcej
Uroda

Jak zregenerować paznokcie 

Zda­rza się, że nasze paznok­cie nagle zaczy­na­ją się łamać, roz­dwa­jać, sta­ją się cien­kie i trud­ne do zapusz­cze­nia. Czę­sto to wina nie­od­po­wied­niej pie­lę­gna­cji i sty­li­za­cji, ale nie bez zna­cze­nia są też warun­ki atmos­fe­rycz­ne. Jak zre­ge­ne­ro­wać paznok­cie…

Więcej
Uroda

Perfecta Bio Retinol - odmładzająca moc botanicznego retinolu

Naj­now­sza, inno­wa­cyj­na linia prze­ciw­zmarszcz­ko­wych kosme­ty­ków pol­skiej mar­ki Per­fec­ta powsta­ła z wyko­rzy­sta­niem baku­chio­lu – bota­nicz­ne­go reti­no­lu. Każ­da z recep­tur zawie­ra aż 98% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zaś pozo­sta­łe 2% gwa­ran­tu­ją przy­jem­ność sto­so­wa­nia i jakość pro­duk­tu. Baku­chiol jako…

Więcej
Uroda

Z Paryża na Księżyc - N°5

Kla­sycz­ny i ponad­cza­so­wy – połą­cze­nie wizjo­ner­skie­go bukie­tu kwia­tów i alde­hy­dów, pozwo­li­ło Gabriel­le Cha­nel stwo­rzyć praw­dzi­wy zapach  dyna­micz­nej kobie­ty. Taki jest N°5. Naj­now­sza kam­pa­nia zapa­chu to zło­ta, baśnio­wa opo­wieść prze­peł­nio­na tań­cem łączą­cym intym­ność, roman­tyzm oraz pożą­da­nie.…

Więcej
Uroda

Jak zredukować rozszerzone pory

Widocz­ność porów może­my zre­du­ko­wać tyl­ko odpo­wied­nim oczysz­cza­niem cery i zmniej­sze­niem jej prze­tłusz­cza­nia. To klucz do pozby­cia się pro­ble­mu roz­sze­rzo­nych porów.  Roz­sze­rzo­ne pory wyni­ka­ją z nad­pro­duk­cji łoju w skó­rze. Pro­blem ten doty­czy posia­da­czy cery tłu­stej i…

Więcej
InnaUroda

Kwas mlekowy - jak  działa i jak go stosować?

Kwas mle­ko­wy powsta­je w ludz­kich mię­śniach pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go. A jak dzia­ła na skó­rę? Wyka­zu­je dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, dla­te­go tak czę­sto znaj­dzie­my go w pro­duk­tach do higie­ny intym­nej. To jed­nak nie jego jedy­ne zasto­so­wa­nie. Kwas mle­ko­wy,…

Więcej
Uroda

Biała glinka - jakie ma właściwości i jak ją stosować?

Bia­ła glin­ka to wybór dla każ­de­go rodza­ju cery – przy­jem­nie złusz­cza, ale nie prze­su­sza i nie podraż­nia nawet tej naj­bar­dziej deli­kat­nej. Z jej pomo­cą przy­go­tu­je­my odświe­ża­ją­cą cerę masecz­kę lub… oczysz­cza­ją­cy skó­rę gło­wy peeling. Bia­ła glin­ka…

Więcej
Uroda

Kultowa woda termalna Eau Thermale Avène

Nic dziw­ne­go, że kul­to­wy pro­dukt mar­ki Avène to woda ter­mal­na. Jej wła­ści­wo­ści są wszak zna­ne już od ponad 200 lat. Począt­ki Eau Ther­ma­le Avène zwią­za­ne są z nie­wiel­ką miej­sco­wo­ścią leżą­cą na połu­dniu Fran­cji, mia­stecz­ku Avène…

Więcej