MakijażUroda

IsaDora nowa letnia kolekcja Bronzing Make-Up

Przy­szedł czas na lato! Naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ny sezon w roku zna­ny jest z naj­go­ręt­szych dni i naj­krót­szych nocy, ale też naj­lep­szych tren­dów roku. Neo­ny, soczy­ste czer­wie­nie i peł­ne słoń­ca brą­zy kró­lu­ją nie tyl­ko w modzie, ale…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Nowa kolekcja Tom Ford Summer Soleil 2019

Udaj się do kra­iny przy­jem­no­ści z Tom Ford Sum­mer Sole­il 2019 – po mistrzow­sku skom­po­no­wa­ną kolek­cją kosme­ty­ków do maki­ja­żu wzbo­ga­co­nych o dro­bin­ki 24-kara­to­we­go zło­ta oraz nasy­co­nych odświe­ża­ją­cą wil­go­cią. Ponęt­ne szmin­ki do ust poły­sku­ją niczym muśnię­ta…

Więcej
MakijażNewsroomPolecaneUroda

Rouge Coco Flash – Chanel

Naj­now­sza pomad­ka do ust fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel to połą­cze­nie żywych kolo­rów i bły­sku z mak­sy­mal­nym poczu­ciem kom­for­tu. Bez kom­pro­mi­sów i dyle­ma­tów. Twa­rzą kam­pa­nii Rouge Coco Flash zosta­ła fran­cu­sko-ame­ry­kań­ska aktor­ka, amba­sa­dor­ka domu mody Cha­nel –…

Więcej
MakijażUroda

Wymodeluj perfekcyjnie brwi z nowościami od IsaDory!

Jesz­cze kil­ka lat temu lubi­ły­śmy zosta­wiać brwi same sobie. Jedy­nie wytraw­ne maki­ja­żyst­ki umia­ły ujarz­mić te parę wło­sów tak, by były ide­al­ne. Teraz to wła­śnie one sta­ły się głów­nym ele­men­tem nasze­go maki­ja­żu, z suk­ce­sem eli­mi­nu­jąc z…

Więcej
MakijażUroda

Wiosenny, koralowy makijaż z IsaDora

Isa­Do­ra to szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu powsta­ła w 1983 roku w Mal­mo. Odpo­wied­nia dla kobiet w każ­dym wie­ku – dla tych, któ­re cenią sobie wyso­ką jakość kosme­ty­ków, a jed­no­cze­śnie na bie­żą­co chcą podą­żać za…

Więcej
MakijażPolecaneUroda

Naturalność według Chanel – Les Beiges 2019

Tak sub­tel­nej i natu­ral­nej kolek­cji kosme­ty­ków do maki­ja­żu mar­ki Cha­nel jesz­cze nie było – zain­spi­ro­wa­na lek­ko­ścią powie­trza na skó­rze linia Les Beiges już od kil­ku sezo­nów zupeł­nie odmie­nia postrze­ga­nie pięk­na. To kosme­ty­ki nie­mal nie­wi­docz­ne na…

Więcej
MakijażUroda

M.A.C Cosmetics nowa kolekcja #MACBoomBoomBloom

Tej wio­sny daj się ponieść kwia­to­wej, limi­to­wa­nej kolek­cji inspi­ro­wa­nej płat­ka­mi Kwit­ną­cych Wiśni. Świe­że odcie­nie, Prep+Prime Fix+ pach­ną­cy kwia­ta­mi wiśni, pale­ta cie­ni do powiek rodem z Azji oraz soczy­ste pomad­ki i błysz­czy­ki wpro­wa­dzą powiew wio­sen­nej rado­ści do…

Więcej
MakijażUroda

Naturalne szminki Nude by Nature

Praw­dzi­wa rewo­lu­cja na ryn­ku kosme­ty­ków – mar­ka Nude by Natu­re stwo­rzy­ła w 100% natu­ral­ne pomad­ki: bez kar­mi­nu, para­fi­ny, para­be­nów, smo­ły poga­zo­wej i innych sub­stan­cji syn­te­tycz­nych. Spo­śród nie­szko­dli­wych pro­duk­tów do ust w natu­ral­nych a zara­zem kla­sycz­nych…

Więcej