MakijażPolecaneUroda

Gra w kolory według Chanel – kolor to nowy kanon

Koniec z nudą w makijażu – szary, niebieski, zielony, wrzosowy. W tym sezonie zapomnij o czarnym makijażu oczu i odważnie baw się kolorem!

NOWA KOLEKCJA DO OCZU CHANEL

NOWA KOLEKCJA DO OCZU CHANEL

W tym sezo­nie Cha­nel pro­po­nu­je grę w kolo­ry i zachę­ca do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z maki­ja­żem, a na powie­kach nie nosi­my już kolo­ru czar­ne­go. Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi naprze­ciw naj­now­szym tren­dom, uprasz­cza­jąc maki­jaż oczu i śmia­ło pro­po­nu­jąc nie­bie­ski, zie­lo­ny, sza­ry i wrzo­so­wy total look – od cie­ni do powiek, aż po same rzę­sy. Taki odważ­ny, mono­chro­ma­tycz­ny efekt uzy­skasz dzię­ki spe­cjal­nie sko­or­dy­no­wa­nym ze sobą kolo­ry­stycz­nie pro­duk­tom: tuszom do rzęs, cie­niom do powiek i eyeli­ne­rom.

Dzię­ki linii Blur­ry Grey i z pomo­cą wodo­od­por­nej kred­ki Noir Énig­ma­ti­que, pale­cie 4 cie­ni do powiek Les 4 Ombres oraz zwięk­sza­ją­cej obję­tość wul­ka­nicz­nie sza­rej masca­rze Le Volu­me Revo­lu­tion de Cha­nel Vol­can z łatwo­ścią wykreu­jesz kosmicz­nie sza­ry maki­jaż oka. Blur­ry Gre­en to głę­bo­ka, leśna zie­leń – jest więc wodo­od­por­na kred­ka do oczu w odcie­niu Jun­gle Gre­en, zapew­nia­ją­ca nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści pale­ta 4 cie­ni do powiek Blur­ry Gre­en Les 4 Ombres i szma­rag­do­wa, zie­lo­na masca­ra. Jeże­li kochasz czer­wień, zachwy­ci Cię Blur­ry Mau­ve – to wyjąt­ko­wa kred­ka do oczu Eros pozwa­la­ją­ca uzy­skać inten­syw­nie czer­wo­ny kon­tur oka, pale­ta cie­ni do powiek i tusz do rzęs w inten­syw­nym, bor­do­wym kolo­rze. Inten­syw­nie nie­bie­ski kon­tur oka uzy­skasz za to dzię­ki kolek­cji Blur­ry Blue, a więc wodo­od­por­nej kred­ki Inten­se Teal, pale­cie cie­ni do powiek oraz mie­nią­cej się masca­rze w odcie­niu cyran­ko­wym.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy