MakijażUroda

Nowe palety cieni do powiek & Other Stories

Nowe pale­ty cie­ni do powiek & Other Sto­ries skom­po­no­wa­no z aksa­mit­nych barw, któ­re pozwa­la­ją two­rzyć róż­no­rod­ne połą­cze­nia inspi­ro­wa­ne natu­rą.  Ofer­ta kosme­ty­ków kolo­ro­wych & Other Sto­ries nie­ustan­nie powięk­sza się o nowe pro­duk­ty, któ­re poma­ga­ją klient­kom mar­ki…

Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie poja­wia­ją…

Więcej
MakijażUroda

LIMITOWANA KOLEKCJA KOSMETYKÓW KARL LAGERFELD x L’ORÉAL PARIS

Gdy w lip­cu tego roku ofi­cjal­nie ogło­szo­no nawią­za­nie współ­pra­cy mię­dzy dwie­ma naj­więk­szy­mi fran­cu­ski­mi mar­ka­mi, w świe­cie mody i uro­dy zawrza­ło. Zapo­wie­dzia­no wów­czas, iż ofi­cjal­na pre­mie­ra limi­to­wa­nej kolek­cji kosme­ty­ków do maki­ja­żu KARL LAGERFELD x L’Oréal Paris odbę­dzie…

Więcej
MakijażUroda

Kolekcja ESTÉE LAUDER x DURO OLOWU

Estée Lau­der przed­sta­wia Estée Lau­der x Duro Olo­wu Col­lec­tion, – dyna­micz­ną, nową, limi­to­wa­ną kolek­cję kosme­ty­ków do maki­ja­żu, któ­ra powsta­ła we współ­pra­cy z bry­tyj­skim pro­jek­tan­tem o nige­ryj­skich korze­niach – Duro Olo­wu. Sły­ną­cy z mistrzow­skie­go zesta­wia­nia odważ­nych…

Więcej
MakijażUroda

Nowe pędzle od Real Techniques

Jesień zawsze nie­sie ze sobą duże zmia­ny. Nie tyl­ko w naszych sza­fach, ale tak­że w akce­so­riach! Mar­ka Real Tech­ni­qu­es prze­szła gene­ral­nie odświe­że­nie – od logo­ty­pu poprzez kolo­ry­sty­kę pędz­li. Wyso­ka jakość ich wyko­na­nia i przy­jem­ność z…

Więcej
MakijażNewsroomPolecaneUroda

Noir et blanc de Chanel jesień – zima 2019

Po raz kolej­ny Lucia Pica zmie­nia zasa­dy, wpro­wa­dza­jąc do jesien­no – zimo­wej kolek­cji maki­ja­żu Cha­nel 2019 odcie­nie czer­ni i bie­li. Amba­sa­dor­ka fran­cu­skie­go domu mody i jed­no­cze­śnie gwiaz­da kam­pa­nii, aktor­ka –  Kri­sten Ste­wart śmia­ło nosi prze­zro­czy­sty,…

Więcej