MakijażUroda

Ile kosztują kosmetyki z najnowszej kolekcji Chanel?

Global Creative Makeup and Color Designer domu mody Chanel – Lucia Pica tym razem postanowiła zmienić zasady i stworzyła La Collection Noir Et Blance de Chanel – rozległą gamę czarnych i białych odcieni. Koniecznie sprawdźcie kosmetyki z najnowszej kolekcji Noir et Blanc de Chanel jesień – zima 2019.

 

Chanel Le Gel Paillete – to przejrzysty, mieniący się żel, błyskawicznie wtapiający się w skórę

Le Gel Pail­le­te – to przej­rzy­sty, mie­nią­cy się żel, bły­ska­wicz­nie wta­pia­ją­cy się w skó­rę, któ­ry zdo­bi ją migo­czą­cym woalem. W celu roz­świe­tle­nia, śmia­ło moż­na nakła­dać go na twarz i dekolt. Cena: ok. 214 PLN

Chanel Noir maskara w intensywnie czarnym kolorze

 

Le Volu­me Ultra – Noir de Cha­nel 90 Noir Inten­semaska­ra w inten­syw­nie czar­nym kolo­rze, któ­ra uwy­dat­nia i pod­kre­śla rzę­sy. Bły­ska­wicz­ny efekt maki­ja­żu inten­sy­fi­ku­je się z każ­dą kolej­ną nakła­da­ną war­stwą maska­ry. Cena: ok. 161 PLN

Chanel Les 4 ombres 334 Modern Glamour i 332 Noir Supreme - dwie zupełnie różne, limitowane palety cieni

 

Les 4 ombres 334 Modern Gla­mo­ur i 332 Noir Supre­me -  dwie zupeł­nie róż­ne, limi­to­wa­ne pale­ty cie­ni w prze­pięk­nych opa­ko­wa­niach – bia­łym i czar­nym. Udo­sko­na­lo­na for­mu­ła cie­ni o aksa­mit­nej kon­sy­sten­cji zapew­nia łatwą apli­ka­cję, pozwa­la­jąc uzy­skać spój­ny, roz­świe­tlo­ny i wyrów­na­ny kolor, zacho­wu­ją­cy trwa­łość przez cały dzień. Dzię­ki cie­niom uzy­skasz róż­no­rod­ne efek­ty maki­ja­żu: od mato­we­go, po saty­no­wy, opa­li­zu­ją­cy lub meta­licz­ny. Cena: ok. 252 PLN

Chanel cieni do powiek ze złotymi i srebrnymi lśniącymi drobinkami

Ombre Pre­mie­re Top Coat 327 Penom­bre i 317 Car­te Blan­che – to dwie limi­to­wa­ne edy­cje wyjąt­ko­wych, opa­li­zu­ją­cych cie­ni do powiek ze zło­ty­mi i srebr­ny­mi lśnią­cy­mi dro­bin­ka­mi: Pénom­bre i Car­te Blan­che. Dosko­na­le roz­pro­wa­dza­ją się na powie­ce, a każ­dy z nich moż­na nakła­dać jako samo­dziel­ny pro­dukt lub war­stwę na cień w innym kolo­rze. Cena: ok. 170 PLN

Sty­lo Yeux Water­pro­of 949 Blanc Gra­phi­que – bia­ła, wodo­od­por­na kred­ka do oczu inten­syw­nie pod­kre­śla­ją­ca spoj­rze­nie. Bar­dzo trwa­ła i odpor­na na wodę, wil­goć oraz sebum. Cena: 119 PLN

Chanel Rouge Allure Velvet Extreme 128 Rose Nocturne i 130 Rouge Obscur - eleganckie i wyrafinowane pomadki

Rouge Allu­re Velvet Extre­me 128 Rose Noc­tur­ne i 130 Rouge Obscur – ele­ganc­kie i wyra­fi­no­wa­ne pomad­ki, któ­re zapew­nia­ją eks­tre­mal­nie mato­we wykoń­cze­nie, jed­no­cze­śnie wywo­łu­jąc wra­że­nie dru­giej skó­ry. Ich inno­wa­cyj­na for­mu­ła zapew­nia eks­tra mato­wy efekt oraz inten­syw­ny, trwa­ły maki­jaż, a jed­no­cze­śnie usta są mięk­kie i nawil­żo­ne.  Cena: ok. 170 PLN

Chanel matowa, płynna pomadka do ust

Rouge Allu­re Liqu­id Powder 974 Time­less i 978 Bois de Nuit – mato­wa, płyn­na pomad­ka do ust. Inno­wa­cyj­na i zmy­sło­wa, zapew­nia dłu­go­trwa­ły maki­jaż o pudro­wym, mato­wym wykoń­cze­niu. Wyjąt­ko­wa kre­mo­wa i pudro­wa for­mu­ła zapew­nia wra­że­nie dru­giej skó­ry, zmięk­cza­jąc usta pod­czas apli­ka­cji. Dzię­ki  zin­te­gro­wa­ne­mu, zmy­sło­we­go apli­ka­to­ro­wi z gąbecz­ką pozo­sta­wia na ustach cien­ką war­stwę pro­duk­tu, zapew­nia­jąc efekt roz­my­te­go maki­ja­żu blur – deli­kat­ne­go bądź inten­syw­ne­go. Cena: ok. 170 PLN

Chanel intensywnie lśniący i nawilżający błyszczyk do ust

Rouge Coco Gloss 816 Laque Noire i 814 Cry­stal Cle­ar – inten­syw­nie lśnią­cy i nawil­ża­ją­cy błysz­czyk do ust. Nie­kle­ją­ca się, nie­zwy­kle lek­ka for­mu­ła wyraź­nie wygła­dza i wypeł­nia usta, nada­jąc im ide­al­ny połysk. Dwu­stron­ny apli­ka­tor zapew­nia opty­mal­ny, wyrów­na­ny efekt kry­ją­cy umoż­li­wia­jąc pre­cy­zyj­ną apli­ka­cję.  Cena: ok. 148 PLN

Chanel nowe odcienie edycji limitowanej kultowych lakierów do paznokci

Le Ver­nis 713 Pure Black i 711 Pure Whi­te – nowe odcie­nie edy­cji limi­to­wa­nej kul­to­wych lakie­rów do paznok­ci, któ­re gwa­ran­tu­ją trwa­ły i inten­syw­nie błysz­czą­cy mani­kiur, tym razem w kolo­rze bie­li i czer­ni.  Cena: ok. 123 PLN

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej