MakijażUroda

INGLOT Freedom System HD Puder Prasowany

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Dostęp­ny w pię­ciu sub­tel­nych odcie­niach INGLOT Fre­edom Sys­tem HD puder pra­so­wa­ny zapew­nia nie­ska­zi­tel­ny wygląd skó­ry w każ­dej sytu­acji. Lek­ka, saty­no­wa for­mu­ła wzbo­ga­co­na pył­kiem dia­men­to­wym natu­ral­nie roz­świe­tla twarz, masku­je drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści. Deli­kat­ne kolo­ry oży­wia­ją…

Więcej
MakijażUroda

SZMINKA W WIELKIM MIEŚCIE

Guer­la­in  Lip Event Rouge – 866 Rose Gla­ce Chro­ni usta, dzię­ki zawar­tej w niej masie per­ło­wej. Możesz uży­wać jej jako bazy lub samo­dziel­nej szmin­ki. Nada­je ustom sub­tel­nej mięk­ko­ści. Dostęp­na w wer­sji limi­to­wa­nej. Cena: 199,00 zł…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Wiosenne nowości Make Up For Ever

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Wszyst­ko zaczę­ło się 15 lat temu. Pro­fe­sjo­nal­ni maki­ja­ży­ści fil­mo­wi i tele­wi­zyj­ni nie­po­ko­ili się nadej­ściem ery tech­no­lo­gii HD. Obraz w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści jest bowiem sze­ścio­krot­nie wyraź­niej­szy niż w tra­dy­cyj­nej tech­no­lo­gii. Każ­da zmarszcz­ka i…

Więcej
MakijażUroda

Beauty must have według Kasi Zaremby

twór­ca: India Indre Saka­le zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Kasia Zarem­ba – przy­go­to­wu­je maki­ja­że do więk­szo­ści show tele­wi­zyj­nych (TOP Model, Trinny&Susannah Dress Poland, Must be the Music, Voice of Poland, Clash of Cho­irs, Soap­star Super­star). Jest oso­bi­stą maki­ja­żyst­ką pio­sen­kar­ki…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Raw Sugar Collection od Bobbi Brown - zaznaj słodyczy opalenizny!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Marzysz o zło­tej, muśnię­tej słoń­cem skó­rze? Poznaj inspi­ro­wa­ną cie­płą, zło­ci­sto­brą­zo­wą bar­wą cukru trzci­no­we­go kolek­cję Raw Sugar, obej­mu­ją­cą pale­tę skrzą­cych się dro­bin­ka­mi bro­ka­tu kar­me­lo­wych odcie­ni nude. Dosko­na­ły na lato zestaw…

Więcej