MakijażNewsroomPolecaneUroda

Noir et blanc de Chanel jesień – zima 2019

Po raz kolejny Lucia Pica zmienia zasady, wprowadzając do jesienno – zimowej kolekcji makijażu Chanel 2019 odcienie czerni i bieli. Ambasadorka francuskiego domu mody i jednocześnie gwiazda kampanii, aktorka -  Kristen Stewart śmiało nosi przezroczysty, połyskujący żel, błyszczące warstwy cieni na powiekach i ciemne pomadki, które całemu lookowi nadają drapieżny, odważny wygląd. Zainspirowana kultowym kodem Chanel – czernią i bielą, które to kolory stały się ikoną samej Mademoiselle, najnowsza kolekcja makijażu Lucii na pierwszym planie eksponuje dwa przeciwieństwa i niuanse między nimi: szarości, brązy i głębokie burgundy. To produkty wprost stworzone do eksperymentów, dzięki którym możesz stworzyć nowoczesny, lśniący i monochromatyczny look. Czerń i biel to bowiem dwa charakterystyczne kolory, a zarazem symbole Chanel. Jak mówi Lucia Pica: “W każdym jest coś głębokiego i tajemniczego, ale boskiego i niewinnego”. 

nowa kolekcja Chanel Beauty, make up jesien zima 2019

Dwa ponad­cza­so­we, kla­sycz­ne kolo­ry – „Noir” i „Blanc”, czy­li czerń i biel obec­ne zarów­no w Pary­żu, jak i życiu samej Gabriel­le – praw­dzi­we abso­lu­to­rium CHANEL, do dziś sta­no­wią cha­rak­te­ry­stycz­ny znak fran­cu­skie­go domu mody. Tym razem Lucia Pica w maki­ja­żu na jesień-zimę 2019 wzię­ła na warsz­tat czar­no-bia­łe, naj­bar­dziej sym­bo­licz­ne (nie) kolo­ry Cha­nel i zin­ter­pre­to­wa­ła je na nowo  spra­wia­jąc, że sta­ją się swo­istym mani­fe­stem nowo­cze­sno­ści dla współ­cze­snych kobiet. Lśnią­ce, mie­nią­ce się tek­stu­ry doda­ją bla­sku, a zary­so­wa­ne i struk­tu­ral­ne mato­we odcie­nie spra­wia­ją, że maki­jaż sta­je się bar­dziej wyra­zi­sty. Kolek­cja Noir et blanc de Cha­nel to ide­al­na har­mo­nia dwóch abso­lu­tów.

W kolek­cji Noir et blanc de Cha­nel Lucia Pica wpro­wa­dza nie­skoń­czo­ną gamę odcie­ni czer­ni i bie­li, któ­re nosi­my teraz na oczach, paznok­ciach i… ustach!  Kul­to­wy błysz­czyk Rouge Coco Gloss z limi­to­wa­nej edy­cji kolek­cji jesień – zima 2019 zyskał dwa zupeł­nie nowe odcie­nie: Laque Noire i Cry­stal Cle­ar. Nas fawo­ryt -  Laque Noire to magne­tycz­ny, błysz­czą­cy i nawil­ża­ją­cy błysz­czyk do ust o nie­kle­istej, ultra­lek­kiej for­mu­le któ­ra spra­wia, że usta są wyraź­nie gład­kie i ide­al­nie błysz­czą­ce. Inno­wa­cyj­ny dwu­stron­ny apli­ka­tor zapew­nia opty­mal­ne, rów­no­mier­ne kry­cie i wyso­ką pre­cy­zję. W kolek­cji maki­ja­żu Lucii nie mogło zabrak­nąć palet cie­ni do powiek Ombre Pre­mie­re Top Coat Car­te Blan­che w pięk­nym, bia­łym opa­ko­wa­niu oraz czar­nej – Penom­bre,  któ­re kry­ją w sobie nowe, opa­li­zu­ją­ce cie­nie do powiek ze srebr­ny­mi dro­bin­ka­mi. Możesz nosić je w poje­dyn­kę lub war­stwo­wo na ulu­bio­nym odcie­niu, by uzy­skać nie­po­wta­rzal­ny wygląd. Jest tak­że pale­ta Les 4 Ombres Modern Gla­mo­ur z odcie­nia­mi czer­ni i bie­li, zarów­no w wer­sji saty­no­wej, mato­wej i opa­li­zu­ją­cej.  

Oprócz ciem­ne­go błysz­czy­ka do ust uwa­gę przy­ku­wa wspa­nia­ły Le Gel Pail­le­te - must – have jesien­no – zimo­wej kolek­cji. Jego prze­zro­czy­sta, żelo­wa kon­sy­sten­cja wta­pia się w skó­rę two­rząc zło­ty, bro­ka­to­wy, upięk­sza­ją­cy welon na cie­le lub twa­rzy. Moż­na sto­so­wać go zarów­no na twa­rzy jak i ramio­nach czy dekol­cie, by two­rzyć ilu­zję odbi­ja­nia świa­tła. Jeśli zale­ży Ci na mięk­kim, natu­ral­nym efek­cie, do jego apli­ka­cji użyj spe­cjal­ne­go apli­ka­to­ra, zaś dla uzy­ska­nia inten­syw­niej­sze­go poły­sku, nakła­daj go opusz­ka­mi pal­ców. Oprócz nowo­ści, w kolek­cji poja­wi­ła się tak­że naj­ciem­niej­sza z czar­nych tuszów do rzęs – nie­zwy­kle inten­syw­na masca­ra Le Volu­me Ultra – Noir de Cha­nel, któ­ra w kil­ka sekund uczy­ni Two­je spoj­rze­nie inten­syw­niej­szym. 

Lucia wpro­wa­dzi­ła w kolek­cji tak­że dwa nowe, limi­to­wa­ne odcie­nie kul­to­wych lakie­rów do paznok­ci Le Ver­nis: Pure Whi­te i Pure Black oraz wodo­od­por­ną kred­kę  do oczu Sty­lo Yeux Water­pro­of Blanc Gra­phi­cque odpor­ną rów­nież na wil­goć i sebum.

nowa kolekcja Chanel Beauty, make up jesien zima 2019, błyszczyk Chanel nowa kolekcja Chanel Beauty, make up jesien zima 2019, błyszczyk Chanel nowa kolekcja Chanel Beauty, make up jesien zima 2019, must have produkty do makijażu Le Gel Paillete Chanel, żele od Chanel tusz Chanel, najlepszy tusz, nowość tusz do rzęsy matowa pomadka Chanel, najpiękniejsza matowa pomadka Chanel lakier do paznokci Le Vernis Chanel, czarny lakier do paznokci, biały lakier do paznokci Chanel make up jesień zima 2019

#fallwinter2019
#chanelmakeup
#createyourself

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
MakijażPolecaneUrodaVers24 favorites

Intensywność i precyzja - Chanel Rouge Allure Camelia

Kame­lia – ulu­bio­ny kwiat Coco Cha­nel, łączą­cy w sobie natu­ral­ny urok, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ny, któ­ry stał się tak­że sym­bo­lem fran­cu­skie­go domu mody, tym razem stal się inspi­ra­cją dla Lucii Pica, któ­ra stwo­rzy­ła wyjąt­ko­wą, limi­to­wa­ną edy­cję…
Więcej
NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Desert dream - kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

Glo­bal­na dyrek­tor kre­atyw­na maki­ja­żu i pro­jek­tant­ka kolo­rów fran­cu­skie­go domu mody – Lucia Pica przy­zna­ła, że przy two­rze­niu naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu Cha­nel na wio­snę-lato 2020 poszu­ki­wa­ła cze­goś poetyc­kie­go. Sku­pi­ła się na natu­ral­nych fil­trach, dzię­ki któ­rym maki­jaż…
Więcej
MakijażPolecaneUroda

Ekskluzywna kreacja, czyli kolekcja Holiday 2019 – Les Ornaments de Chanel

Poczuj magię świąt wspól­nie z domem mody Cha­nel, któ­ry całą swo­ją świet­ność i prze­pych  zawdzię­cza Gabriel­le, któ­ra zaczerp­nę­ła je z baro­ku. W naj­now­szej odsło­nie świą­tecz­nej kolek­cji do maki­ja­żu Lucia Pica zain­spi­ro­wa­ła się kolek­cją Les Orna­ments…
Więcej